รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชาวไร่  ปกติ      
วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)       
บ้านดอนมะกอก       
บ้านอ่างหิน       
บ้านท่ามะริด       
บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)       
บ้านท่ากระเทียม  ปกติ      
สหกรณ์บำรุงวิทย์       
วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)  ปกติ      
10  บ้านหนองเกตุ       
11  วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)       
12  วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง)       
13  บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)       
14  วัดหว้า       
15  บ้านหนองมะกอก       
16  บ้านหนองสะแก       
17  บ้านทุ่งเคล็ด       
18  บ้านทุ่งโป่ง       
19  บ้านหนองขาม  ปกติ      
20  บ้านท่าไม้รวก  ปกติ      
21  บ้านบางเกตุ  ปกติ      
22  บ้านหนองไก่เถื่อน  ปกติ      
23  วัดหนองบัว  ปกติ      
24  วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)  เรียนร่วม      
25  บ้านหนองแขม  ปกติ      
26  บ้านดอนเตาอิฐ  ปกติ   1      
27  บ้านหันตะเภา  ปกติ   1      
28  วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)  ปกติ      
29  บ้านหนองน้ำถ่าย  ปกติ   1      
30  วัดช่อม่วง  ปกติ      
31  บ้านหนองตาฉาว  ปกติ   1      
32  บ้านหนองเขาอ่อน  ปกติ      
33  บ้านหนองคอไก่  ปกติ   1      
34  บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)  ปกติ   1      
35  บ้านพุเข็ม  ปกติ   1    
36  บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)  ปกติ   1      
37  บ้านน้ำทรัพย์  ปกติ      
38  บ้านหนองเตียน  ปกติ   1      
39  วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)  ปกติ      
40  บ้านพุตุม  ปกติ      
41  บ้านตะเคียนงาม  ปกติ   1      
42  วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)  ปกติ      
43  บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)  ปกติ      
44  บ้านพุสวรรค์  ปกติ      
45  บ้านโป่งสลอด  ปกติ      
46  วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)  ปกติ      
47  บ้านโพรงเข้  ปกติ      
48  บ้านท่าหัวลบ  ปกติ      
49  วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103  ปกติ      
50  วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)  ปกติ      
51  บ้านด่านโง  ปกติ   1      
52  บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระฯ)  ปกติ      
53  บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)  ปกติ      
54  วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)  ปกติ      
55  บ้านดงห้วยหลวง  ปกติ   1      
56  เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)  ปกติ   1      
57  บ้านวังนางนวล  ปกติ      
58  บ้านรางจิก  ปกติ   1      
59  บ้านไร่ใหม่พัฒนา  ปกติ      
60  บ้านโป่งแย้  ปกติ      
61  บ้านบางเก่า  ปกติ      
62  บ้านหนองเขื่อน  ปกติ   1      
63  บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)  ปกติ      
64  บ้านเขากลิ้ง  ปกติ   1      
65  บ้านดอน  เรียนร่วม   1      
66  บ้านต้นเกด  ปกติ   1      
67  บ้านเนินทราย  ปกติ   1      
68  วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)  เรียนร่วม        
69  บ้านทุ่งขาม  ปกติ   1      
70  วัดเขาปากช่อง  ปกติ      
71  บ้านห้วยตะแกะ  ปกติ      
72  บ้านเขากระปุก  ปกติ      
73  บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
74  บ้านห้วยไผ่  ปกติ   1      
75  บ้านห้วยปลาดุก  ปกติ      
76  วัดม่วงงาม  ปกติ      
รวม   21 55 74 1 1 0