รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ลูกจันทน์ปิยะอุย  ปกติ      
บ้านไร่เหนือ       
บ้านวังใหญ่       
บ้านวังพลับ       
บ้านวังจาน  ปกติ      
บ้านน้ำลัด  ปกติ      
บ้านเฉลียงลับ  ปกติ      
บ้านบุ่งกกเรียง  ปกติ      
บ้านนา  ปกติ   1      
10  บ้านลำป่าสักมูล  ปกติ      
11  บ้านเนินสว่าง  ปกติ      
12  ตาดหมอกวิทยา  ปกติ      
13  บ้านเขาน้อย  ปกติ      
14  บ้านเขาบ่อทอง  ปกติ   1      
15  บ้านกุฏิพระ  ปกติ   1      
16  บ้านพนานิคม  ปกติ      
17  บ้านวังซอง  ปกติ      
18  บ้านถ้ำแก้ว  ปกติ      
19  บ้านโคกเจริญ  ปกติ      
20  บ้านซับสีทอง  ปกติ      
21  บ้านทุ่งแค  ปกติ      
22  บ้านโคกหนองจอก  ปกติ      
23  บ้านดงมูลเหล็ก  ปกติ      
24  บ้านยางกุด  ปกติ      
25  บ้านน้ำเดื่อใต้  ปกติ   1      
26  บ้านโคกสูง  เรียนร่วม   1      
27  บ้านนาป่า  ปกติ      
28  บ้านหนองระมาน  ปกติ      
29  บ้านกกจั่น  ปกติ      
30  บ้านชอนไพร  ปกติ   1      
31  บ้านไร่ฝาย  ปกติ      
32  บ้านโนนตะแบก  ปกติ   1      
33  บ้านวังหินซอง  ปกติ      
34  บ้านกงกะยาง  ปกติ      
35  บ้านโป่งนกแก้ว  ปกติ      
36  บ้านวังรวก  ปกติ   1      
37  ธาราคีรี  ปกติ      
38  บ้านป่าม่วง  ปกติ      
39  บ้านน้ำเดื่อ  ปกติ   1      
40  บ้านห้วยแหน  ปกติ   1      
41  ผาทอง  ปกติ      
42  บ้านบุ่งคล้า  ปกติ      
43  บ้านใหม่วังตะเคียน  ปกติ      
44  บ้านคลองห้วยนา  ปกติ      
45  บ้านโตกใต้       
46  บ้านซับเจริญ  ปกติ   1      
47  บ้านป่าบง  ปกติ      
48  บ้านคลองบง  ปกติ      
49  บ้านหนองแหวน  ปกติ      
50  บ้านเขาขาด  ปกติ      
51  บ้านห้วยไคร้  ปกติ      
52  บ้านหัวนา  ปกติ      
53  บ้านดงหลง  ปกติ      
54  บ้านชัยมงคล  ปกติ      
55  บ้านศาลาลาย  ปกติ      
56  บ้านตะกุดเป้า  ปกติ   1      
57  บ้านโพธิ์งาม  ปกติ   1      
58  บ้านหนองตาด  ปกติ      
59  บ้านซับขลุง  ปกติ   1      
60  บ้านยางหัวลม  ปกติ   1      
61  บ้านบุฉนวน  ปกติ      
62  บ้านโคกสำราญ  ปกติ      
63  บ้านดงลาน  ปกติ   1      
64  สายสมร  ปกติ   1      
65  บ้านท่ากกตาล  ปกติ      
66  บ้านซับข่อย  ปกติ   1      
67  บ้านน้ำเลา  ปกติ      
68  บ้านถ้ำน้ำบัง  ปกติ   1      
69  บ้านทางข้าม  ปกติ   1      
70  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137  ปกติ      
71  บ้านคลองน้ำคัน  ปกติ      
72  บ้านเชิงชาย  โอนไปสังกัดอื่น   1      
73  บ้านดงลึก  ปกติ      
74  บ้านหลุง  ปกติ   1      
75  บ้านห้วยใหญ่  ปกติ   1      
76  บ้านห้วยนาค  ปกติ   1      
77  บ้านห้วยตูม  ปกติ      
78  บ้านวังขอน  ปกติ      
79  บ้านพลำ  ปกติ      
80  บ้านเขาสัก  ปกติ      
81  บ้านคลองขุด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
82  บ้านไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
83  บ้านหนองแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
84  บ้านดงแขวน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
85  บ้านคลองสาร  ปกติ   1      
86  บ้านลาดน้อย  ปกติ      
87  บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น   1        
88  บ้านโป่งตาเบ้า  ปกติ      
89  บ้านวังทอง  ปกติ      
90  บ้านวังปลาช่อน  ปกติ      
91  บ้านป่าเลา  ปกติ      
92  บ้านคลองสำโรง  ปกติ   1      
93  บ้านตะกุดจั่น  ปกติ   1      
94  บ้านบง  ปกติ      
95  บ้านกล้วย  ปกติ      
96  บ้านด่านช้าง  ปกติ      
รวม   32 64 91 0 0 0