รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านท่าดินแดง  ปกติ       1
บ้านห้วยข่อย  ปกติ       1
บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านท่าผู  ปกติ       1
บ้านห้วยหินลับ  ปกติ       1
บ้านบึง  เรียนร่วม       1
บ้านหนองบัว  ปกติ       1
บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )  ปกติ       1
บ้านสักหลง  ปกติ       1
10  บ้านหนองสว่าง  ปกติ       1
11  บ้านห้วยกอก  ปกติ       1
12  บ้านภูผักไซ่  ปกติ       1
13  บ้านฝายนาแซง  ปกติ       1
14  บ้านท่าอิบุญ  ปกติ       1
15  วัดศรีจันดาธรรม  ปกติ       1
16  บ้านหินโง่น  ปกติ       1
17  บ้านเนินมิตรภาพที่ 47  ปกติ       1
18  บ้านป่าแดง(เขาค้อ)  ปกติ       1
19  บ้านร่องดู่  เรียนร่วม       1
20  บ้านน้ำคำ  ปกติ    
21  บ้านบุ่ง  ปกติ       1
22  บ้านป่าแกเครือ  ปกติ       1
23  บ้านน้ำขอบ  เรียนร่วม       1
24  บ้านท่ากกแก  เรียนร่วม       1
25  บ้านหินฮาว  ปกติ       1
26  บ้านวังก้นหวด  ปกติ       1
27  บ้านกกกะบก  ปกติ       1
28  บ้านใหม่วิทยา  เรียนร่วม       1
29  บ้านกกโอ  ปกติ       1
30  บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน  ปกติ       1
31  บ้านดงทิพย์  ปกติ       1
32  บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า  ปกติ       1
33  บ้านหนองคัน  ปกติ       1
34  บ้านอุ่มกะทาด  ปกติ       1
35  บ้านดอนสว่าง  ปกติ       1
36  บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม       1
37  วัดหนองปลาซิว  ปกติ       1
38  บ้านห้วยขอนหาด  ปกติ       1
39  บ้านหนองปลา  ปกติ       1
40  บ้านคลองสีฟัน  ปกติ       1
41  บ้านปากห้วยด่าน  เรียนร่วม       1
42  บ้านโสกเดื่อ  ปกติ       1
43  บ้านนาเกาะ  ปกติ       1
44  บ้านหัวนาเลา  ปกติ       1
45  บ้านโสก  ปกติ       1
46  บ้านห้วยกะโปะ  ปกติ    
47  บ้านห้วยผักกูด  ปกติ       1
48  บ้านซำม่วง  ปกติ       1
49  บ้านซำภู  ปกติ       1
50  บ้านน้ำอ้อย  ปกติ       1
51  บ้านฟองใต้  ปกติ       1
52  บ้านหัวนา  ปกติ       1
53  บ้านนาแซง  ปกติ       1
54  วัดศรีทอง  ปกติ       1
55  บ้านหนองยาว  ปกติ       1
56  บ้านส้มเลา  ปกติ       1
57  ไทยรัฐวิทยา 25  ปกติ       1
58  บ้านอีเลิศ  เรียนร่วม       1
59  บ้านปากดุก  ปกติ       1
60  บ้านโนนทอง  ปกติ       1
61  บ้านนาซำ  ปกติ       1
62  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  ปกติ       1
63  บ้านหนองใหญ่  เรียนร่วม       1
64  บ้านน้ำสร้าง  ปกติ       1
65  บ้านไร่นางาม  ปกติ       1
66  บ้านหนองบัวแก้ว  เรียนร่วม       1
67  บ้านหินกลิ้ง  ปกติ       1
68  บ้านโป่งช้าง  เรียนร่วม       1
69  บ้านแก่งยาว  เรียนร่วม       1
70  บ้านร่องกะถิน  ปกติ       1
71  บ้านน้ำเฮี้ย  เรียนร่วม       1
72  ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ  เรียนร่วม       1
73  บ้านหวาย  เรียนร่วม       1
74  บ้านฝายวังบอน  เรียนร่วม       1
75  บ้านวังขอน  ปกติ       1
76  บ้านปากห้วยขอนแก่น  ปกติ       1
77  บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
78  บ้านหนองเล  ปกติ       1
79  บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม    
80  พ่อขุนผาเมืองรำลึก  ปกติ       1
81  บ้านห้วยไร่  ปกติ       1
82  บ้านวังเวินพัฒนา  เรียนร่วม       1
83  บ้านหนองเขียว  เรียนร่วม       1
84  บ้านโป่งสามขา  ปกติ       1
85  บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  บ้านภูปูน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
87  บ้านเหมืองแบ่ง  เรียนร่วม       1
88  บ้านขี้นาค  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
89  บ้านจางวาง  เรียนร่วม       1
90  บ้านวังเวิน  ปกติ       1
91  บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
92  บ้านวังขอนดู่  เรียนร่วม       1
93  บ้านบุ่งยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
94  บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ  ปกติ       1
95  บ้านพร้าว  เรียนร่วม       1
96  บ้านวังโป่ง  ปกติ      
97  วัดทุ่งธงไชย  ปกติ       1
98  บ้านดงคล้อ  ปกติ    
99  บ้านลานบ่า  ปกติ       1
100  บ้านนครเดิด  เรียนร่วม      
101  บ้านน้ำครั่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
102  บ้านน้ำอ้อม  เรียนร่วม      
103  บ้านท่าโก  ปกติ       1
104  บ้านร่องบง  เรียนร่วม       1
105  บ้านหนองไผ่  เรียนร่วม       1
106  บ้านหนองขาม  เรียนร่วม       1
107  บ้านปากออก  ปกติ       1
108  บ้านห้วยสวิงน้อย  เรียนร่วม      
109  บ้านห้วยคนทา  ปกติ       1