รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
บ้านในเวียง  ปกติ       1
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)        1
บ้านห้วยอ้อย       
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)        1
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)     
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)  ปกติ       1
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)  ปกติ       1
10  บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์)  ปกติ       1
11  วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
12  บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
13  วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม       1
14  บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)  เรียนร่วม       1
15  บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
16  บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
17  บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
18  บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
19  บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
20  บ้านป่ากล้วย  เรียนร่วม       1
21  บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)  เรียนร่วม       1
22  วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)  ปกติ       1
23  บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  ปกติ      
24  บ้านวังหลวง  ปกติ       1
25  บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ปกติ       1
26  บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ       1
27  บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
28  บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)  ปกติ       1
29  บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)  ปกติ       1
30  บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
31  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)  ปกติ       1
32  บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม       1
33  บ้านแม่แคม  เรียนร่วม       1
34  บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)  เรียนร่วม       1
35  ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)  ปกติ       1
36  บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
37  วัดต้นไคร้  ปกติ       1
38  วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)  ปกติ       1
39  บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม       1
40  บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
41  บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)  ปกติ       1
42  บ้านปากห้วย  เรียนร่วม      
43  บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)       
44  บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)  เรียนร่วม       1
45  บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)  เรียนร่วม       1
46  บ้านร่องฟอง  ปกติ       1
47  บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
48  บ้านกาซ้อง  เรียนร่วม       1
49  บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)  เรียนร่วม       1
50  บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)  เรียนร่วม       1
51  วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
52  บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม       1
53  บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
54  บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)  ปกติ       1
55  บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)  ปกติ       1
56  บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
57  บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  เรียนร่วม    
58  บ้านแม่กระทิง  เรียนร่วม    
59  วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)  ปกติ       1
60  บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
61  บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)  ปกติ       1
62  บ้านนาคูหา  ปกติ       1
63  บ้านโป่งศรี  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
64  บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)  ปกติ       1
65  บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)  ปกติ       1
66  บ้านวังปึ้ง  ปกติ       1
67  บ้านแม่พร้าว  ปกติ       1
68  บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)  เรียนร่วม       1
69  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  ปกติ       1
70  บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม      
71  บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
72  ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)  ปกติ       1
73  บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)  ปกติ       1
74  บ้านใหม่จัดสรร  เรียนร่วม       1
75  บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)  เรียนร่วม       1
76  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  ปกติ       1
77  บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)  เรียนร่วม       1
78  บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม       1
79  บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
80  บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)  ปกติ       1
81  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)  เรียนร่วม       1
82  วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
83  วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  ปกติ    
84  บ้านดอนดี(ประชานุกูล)  เรียนร่วม      
85  บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)  เรียนร่วม       1
86  ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)  เรียนร่วม       1
87  บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)  ปกติ       1
88  รัฐราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
89  แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)  ปกติ       1
90  บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
91  บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)  ปกติ       1
92  บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)  เรียนร่วม       1
93  บ้านทุ่งคัวะ  ปกติ       1
94  ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)  ปกติ       1
95  บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)  ปกติ       1
96  บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)  ปกติ       1
97  บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)  เรียนร่วม       1