รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)        1
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)  ปกติ    
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)  ปกติ    
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)  ปกติ       1
บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)  ปกติ       1
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์        1
บ้านห้วยกูด  ปกติ       1
เด่นทัพชัย  ปกติ       1
10  บ้านน้ำโค้ง  ปกติ       1
11  บ้านห้วยลากปืน        1
12  บ้านสองแคว  ปกติ       1
13  บ้านแม่ตื้ด        1
14  บ้านปางไฮ  ปกติ       1
15  บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)        1
16  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
17  รักเมืองไทย 2  เรียนร่วม       1
18  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
19  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
20  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  ปกติ       1
21  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
22  บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ       1
23  บ้านแพะทุ่งเจริญ  ปกติ       1
24  ชุมชนบ้านปากพวก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
25  บ้านแม่ขมวก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
26  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)  เรียนร่วม       1
27  บ้านค้างตะนะวิทยา  ปกติ       1
28  บ้านแช่ฟ้า  ปกติ       1
29  บ้านบ่อ  ปกติ       1
30  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  ปกติ      
31  บ้านวังกวาง  ปกติ       1
32  บ้านวังขอนป่าไผ่  เรียนร่วม       1
33  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)  ปกติ       1
34  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
35  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
36  บ้านค้างปินใจ  ปกติ       1
37  บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)  เรียนร่วม       1
38  บ้านแม่บงเหนือ  ปกติ       1
39  บ้านแม่จอก  เรียนร่วม       1
40  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)  ปกติ       1
41  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)  ปกติ       1
42  บ้านไทรย้อย  ปกติ       1
43  บ้านวังลึก  ปกติ       1
44  บ้านแม่แปง  ปกติ       1
45  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
46  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)  เรียนร่วม       1
47  บ้านวังแฟน  เรียนร่วม       1
48  บ้านแม่บงใต้  ปกติ       1
49  บ้านปากปาน  ปกติ       1
50  บ้านปางเคาะ  ปกติ       1
51  บ้านวังชิ้น  ปกติ       1
52  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
53  บ้านป่าไผ่  ปกติ       1
54  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
55  บ้านแม่ยุ้น  ปกติ       1
56  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ปกติ       1
57  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
58  วัดสร่างโศก  ปกติ       1
59  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ       1
60  บ้านนาแก  เรียนร่วม      
61  บ้านแม่แฮด  ปกติ       1
62  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  ปกติ       1
63  บ้านปางมะโอ  ปกติ       1
64  บ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
65  บ้านท่าเดื่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
66  บ้านสบป้าก  ปกติ       1
67  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
68  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)  ปกติ       1
69  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)  ปกติ       1
70  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)  เรียนร่วม       1
71  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
72  บ้านแม่ขมิง  ปกติ       1
73  บ้านป่ายุบ  เรียนร่วม       1
74  บ้านดงสุระ  เรียนร่วม       1
75  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
76  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)  ปกติ       1
77  บ้านนาใหม่  ปกติ       1
78  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ       1
79  ประชารัฐวิทยาคาร  ปกติ       1
80  ดอนมูลวิทยาคาร  ปกติ       1
81  บ้านเด่นชุมพล  ปกติ    
82  บ้านค้างใจ  ปกติ       1
83  ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
84  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
85  บ้านแม่สิน  ปกติ       1
86  บ้านสวนหลวง  ปกติ       1
87  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)  เรียนร่วม      
88  บ้านน้ำแรม  ปกติ       1
89  บ้านแม่พวก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
90  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
91  อนุสรณ์รัฐประชา  ปกติ       1
92  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  ปกติ       1
93  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
94  บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านขุนห้วย  เรียนร่วม      
96  สวนป่าแม่สรอย  เรียนร่วม      
97  บ้านค้างคำปัน  เรียนร่วม