รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านท่าปะทายโนนตูม        1
บ้านโขงกุดหวาย  เรียนร่วม       1
บ้านเม่นใหญ่        1
บ้านหมี่เหล่าน้อย  ปกติ       1
บ้านดอนดู่  เรียนร่วม       1
บ้านหนองโจดสวนมอน        1
บ้านหัวช้างหนองแสง     
บ้านร่วมใจ 1        1
บ้านหนองปลิง        1
10  บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม        1
11  บ้านขอนแก่นตะคุ     
12  บ้านขามเฒ่า        1
13  บ้านยางสามัคคี        1
14  บ้านเชือกคุยเพ็ก  ปกติ       1
15  บ้านส้มโฮง  ปกติ       1
16  บ้านโพนงาม     
17  บ้านใคร่นุ่น        1
18  บ้านโขงใหญ่  เรียนร่วม    
19  บ้านนาดีศรีสุข       
20  บ้านโคกกุง  ปกติ       1
21  บ้านป่ากุงหนา        1
22  บ้านเหล่าผักหวาน        1
23  บ้านโคกกลาง        1
24  วัดนาดีวราราม        1
25  บ้านดอนก่อ        1
26  บ้านดอนบม        1
27  บ้านเป้า  ปกติ       1
28  บ้านแก่นเท่า        1
29  บ้านเสือกินวัวโคกน้อย        1
30  บ้านหนองหวาย     
31  บ้านโดท่างาม  ปกติ       1
32  บ้านทัน        1
33  บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  ปกติ       1
34  บ้านตำแยหนองคู        1
35  บ้านศาลา        1
36  บ้านกุดซุย        1
37  บ้านเลิงบ่อ        1
38  ชุมชนบ้านหมากค่า     
39  บ้านโพธิ์เงิน        1
40  บ้านสมศรี        1
41  บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  ปกติ       1
42  บ้านโสกแดง        1
43  บ้านหนองหิน        1
44  บ้านโพนละออม        1
45  บ้านโคกไร่        1
46  บ้านโนนศรีภิบาล       
47  "บ้านเขวา ""รัฐประชาวิทยากร"""        1
48  บ้านโนนแดงมะขามหวาน        1
49  บ้านฝายป่าบัว       
50  บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ปกติ    
51  บ้านหนองหล่ม        1
52  บ้านไส้จ่อ        1
53  บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  ปกติ       1
54  บ้านติ้วสันติสุข  ปกติ       1
55  บ้านดอนนา  ปกติ       1
56  บ้านหนองแวง       
57  บ้านหนองคูณน้ำจั้น  ปกติ       1
58  บ้านโคกลิ่น  ปกติ       1
59  บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  ปกติ       1
60  บ้านหนองเจริญ  ปกติ       1
61  บ้านกุดแคน  ปกติ       1
62  บ้านเก่าใหม่  ปกติ       1
63  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
64  วันครู 2502  ปกติ       1
65  บ้านพงโพด  ปกติ       1
66  บ้านหัวขัว  ปกติ       1
67  บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  ปกติ       1
68  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
69  บ้านลิ้นฟ้า  เรียนร่วม       1
70  บ้านโคกศรี  ปกติ       1
71  บ้านหัวขัว  ปกติ      
72  บ้านหนองขุ่น  ปกติ       1
73  บ้านหนองบัวโนนสว่าง  ปกติ       1
74  บ้านโพนสวาง  ปกติ       1
75  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  ปกติ       1
76  บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  เรียนร่วม      
77  บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  เรียนร่วม       1
78  อนุบาลบรบือ  ปกติ       1
79  บ้านนาแพงดอนไฮ  ปกติ    
80  บ้านไพรวัลย์ปอแดง  ปกติ    
81  บ้านเอียด  ปกติ       1
82  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
83  บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  ปกติ       1
84  บ้านหนองโพด  ปกติ    
85  บ้านดอนงัว  ปกติ       1
86  บ้านเกิ้ง  ปกติ       1
87  บ้านจำนัก  ปกติ       1
88  บ้านบุ่งคล้าท่างาม  ปกติ       1
89  บ้านยาง  ปกติ       1
90  บ้านวังไผ่ป่าจั่น  ปกติ       1
91  บ้านอุปราช  ปกติ       1
92  บ้านแดง  ปกติ       1
93  บ้านม่วงโพธิ์ศรี  ปกติ       1
94  บ้านยางห่างโนนทัน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
96  บ้านหนองกุงเต่า  ปกติ       1
97  บ้านปอแดง  เรียนร่วม       1
98  บ้านคอกม้า  ปกติ       1
99  บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  ปกติ       1
100  บ้านคันธาร์  ปกติ       1
101  บ้านหนองตื่น  ปกติ    
102  บ้านบกพร้าว  ปกติ       1
103  บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  ปกติ       1
104  บ้านดอนพยอม  ปกติ       1
105  บ้านหนองเขื่อนช้าง  ปกติ       1
106  บ้านดงเค็งดอนหัน  ปกติ      
107  นิคมบ้านหัน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
108  บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ปกติ       1
109  บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  ปกติ       1
110  บ้านดอนหน่อง  ปกติ       1
111  บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  ปกติ       1
112  บ้านโคกล่าม  ปกติ       1
113  บ้านหนองสิม  ปกติ       1
114  บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
115  บ้านไผ่น้ำเที่ยง  เรียนร่วม       1
116  ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ปกติ       1
117  บ้านหนองโดนหอกลอง  ปกติ       1
118  บ้านท่าขอนยาง  ปกติ       1
119  บ้านดอนเวียงจันทน์  ปกติ       1
120  บ้านดอนตูมดอนโด  ปกติ      
121  บ้านฮ่องไผ่  ปกติ       1
122  บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  ปกติ    
123  บ้านนานกเขียน  ปกติ       1
124  บ้านเหล่าโง้ง  ปกติ       1
125  บ้านแดงน้อย  ปกติ    
126  บ้านหินลาด  ปกติ       1
127  บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  ปกติ       1
128  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
129  บ้านบัวมาศ  ปกติ      
130  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
131  บ้านเปลือยหนองตูบ  ปกติ       1
132  บ้านหัวหนอง  ปกติ       1
133  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ       1
134  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
135  บ้านเปลือยดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
136  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
137  บ้านหนองแก  ปกติ       1
138  บ้านเหล่ายาว  ปกติ       1
139  บ้านสองห้องฮ่องน้อย  ปกติ       1
140  บ้านเหล่า  ปกติ      
141  บ้านหนองค้อสวนอ้อย  ปกติ       1
142  บ้านป่าข่างโนนลาน  ปกติ       1