รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกระยอมหนองเดิ่น  ปกติ       1
บ้านเหล่าค้อ  ปกติ       1
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  ปกติ       1
บ้านดงบากหนองตาเต็น  ปกติ       1
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  ปกติ       1
บ้านประแหย่ง  ปกติ       1
บ้านยางอิไลดอนก่อ  ปกติ       1
บ้านโพนทอง        1
บ้านเหล่าจั่น  ปกติ       1
10  บ้านโนนจาน  ปกติ       1
11  บ้านหนองแคน        1
12  บ้านหนองโนทับม้า        1
13  บ้านดู่หนองโก  ปกติ       1
14  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  ปกติ       1
15  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  ปกติ       1
16  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  ปกติ    
17  บ้านหัวช้าง  ปกติ       1
18  บ้านเหล่ากว้าง  ปกติ       1
19  บ้านวังหินโนนสว่าง  เรียนร่วม       1
20  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
21  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ       1
22  บ้านดงหัวช้าง  ปกติ       1
23  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  ปกติ       1
24  บ้านมะแซวหนองโง้ง  ปกติ       1
25  บ้านสระบัว  ปกติ       1
26  บ้านป่าแดง  ปกติ       1
27  บ้านตลาดโนนโพธิ์  ปกติ       1
28  บ้านหนองบึง  ปกติ       1
29  บ้านหนองแปน  ปกติ       1
30  บ้านทัพป่าจิก  ปกติ       1
31  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  ปกติ       1
32  บ้านหนองคูไชยหนองขาม  ปกติ       1
33  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ       1
34  บ้านโนนสูงดอนหลี่  ปกติ       1
35  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  ปกติ      
36  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
37  บ้านหนองข่า  ปกติ       1
38  บ้านหนองเหล่า  ปกติ       1
39  บ้านหนองกกหนองยาว       
40  บ้านหัวช้างโคกม่วง  ปกติ       1
41  บ้านเปล่งโนนกระยอม  ปกติ       1
42  บ้านร่วมใจ 2  ปกติ       1
43  บ้านศาลา  ปกติ       1
44  บ้านดอนดู่วังบอน  ปกติ       1
45  บ้านหนองแสงทุ่มยาว  ปกติ       1
46  บ้านอีโต้  ปกติ       1
47  บ้านดง  ปกติ       1
48  บ้านหนองแดง  ปกติ       1
49  บ้านโสกยาง  ปกติ       1
50  บ้านจอมพะลาน  ปกติ       1
51  บ้านหนองแต้  ปกติ       1
52  บ้านนาค่าย  ปกติ       1
53  บ้านโพนทราย  ปกติ       1
54  บ้านกุดนาดีโนนลาน  ปกติ       1
55  บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  ปกติ       1
56  บ้านเก่าน้อย  ปกติ       1
57  บ้านโคกแปะ  ปกติ       1
58  บ้านเหล่าน้อย  ปกติ       1
59  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  ปกติ       1
60  บ้านดงเย็น  ปกติ       1
61  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  ปกติ       1
62  บ้านเขวาค้อโคกกลาง  ปกติ       1
63  บ้านหนองจานบุลาน  ปกติ       1
64  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
65  บ้านเครือซูด  ปกติ       1
66  บ้านหนองคูม่วง  ปกติ       1
67  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  ปกติ       1
68  บ้านโคกยาว  ปกติ       1
69  บ้านเตาบ่า  ปกติ       1
70  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
71  บ้านดงแคน  ปกติ       1
72  บ้านโคกเต่า  ปกติ       1
73  บ้านแคน  ปกติ       1
74  บ้านดอนหัน  ปกติ       1
75  บ้านหนองบัวแก้ว  ปกติ       1
76  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)  ปกติ       1
77  บ้านจอกขวาง  ปกติ       1
78  พยัคฆภูมิพิสัย  ปกติ       1
79  บ้านหัวงัว  ปกติ       1
80  บ้านดอนหมี  ปกติ       1
81  บ้านดงน้อย  ปกติ       1
82  บ้านหนองแต้น้อย  ปกติ       1
83  บ้านมะชมโนนสง่า  ปกติ       1
84  บ้านโนนแคน  ปกติ       1
85  บ้านหนองแคนหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  บ้านหนองกลางโคก  ปกติ       1
87  บ้านขามป้อม  ปกติ       1
88  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
89  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
90  บ้านหวาย  ปกติ       1
91  บ้านวังจานโนนสำราญ  ปกติ      
92  บ้านหนองปอ  ปกติ       1
93  บ้านแก่นเท่า  ปกติ    
94  บ้านหนองผือ  ปกติ      
95  บ้านโคกใหญ่  ปกติ       1
96  บ้านตาลอก  ปกติ       1
97  บ้านหนองแกวิทยา  ปกติ       1
98  บ้านหนองแฮ  ปกติ       1
99  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  ปกติ       1
100  บ้านคึมบง  ปกติ       1
101  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ       1
102  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  ปกติ       1
103  บ้านหนองหว้าเฒ่า  ปกติ       1
104  บ้านโนนแร่  ปกติ       1
105  บ้านหนองโนใต้  ปกติ       1
106  บ้านโนนเห็ดไค  ปกติ       1
107  บ้านแวงดงหนองยาง  ปกติ       1
108  บ้านตลาดม่วง  ปกติ       1
109  บ้านโคกล่ามวิทยา  ปกติ       1
110  บ้านหัวเข่าแตก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  บ้านหลุบควันเมืองหงส์  ปกติ       1
112  บ้านตำแย  ปกติ       1
113  บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  ปกติ       1
114  บ้านโนนเขวาหนองแสง  ปกติ      
115  บ้านแดงโพงคำแก้ว  ปกติ       1
116  บ้านตำแยโนนยาง  ปกติ       1
117  บ้านป่าตองหนองงู  ปกติ       1
118  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  ปกติ       1
119  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
120  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
121  บ้านโคกมนโนนทอง  ปกติ       1
122  บ้านหัวสระ  ปกติ       1
123  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  ปกติ       1
124  บ้านหนองผง  ปกติ    
125  บ้านแวงยางกุดตะเข้  ปกติ       1
126  บ้านโนนบ่อ  ปกติ       1
127  บ้านสระแก้วหนองคู  ปกติ       1
128  บ้านสว่าง  ปกติ       1
129  บ้านหนองคลอง  ปกติ       1
130  บ้านดู่  ปกติ       1
131  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
132  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  ปกติ       1
133  บ้านหนองบัวกาเหรียญ  ปกติ       1
134  บ้านหนองนาใน  ปกติ       1
135  บ้านโคกใหญ่วิทยา  ปกติ       1
136  บ้านหนองบัวคู  ปกติ       1
137  บ้านหนองหน่อง  ปกติ       1
138  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  เรียนร่วม       1
139  บ้านหนองผือ  ปกติ       1