รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านค้อ  ปกติ       1
บ้านสะอาดดอนเงิน  ปกติ       1
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  ปกติ       1
บ้านหนองล่าม        1
บ้านโพนทอง        1
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก        1
บ้านป่าปอ        1
บ้านหนองมะเม้า  ปกติ       1
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  ปกติ       1
10  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  ปกติ       1
11  บ้านเหล่าหนองแคน  ปกติ       1
12  บ้านหนองบัวเรียน  ปกติ       1
13  บ้านแท่นโนนหนองคู  ปกติ       1
14  บ้านหนองมันปลา  ปกติ       1
15  บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  ปกติ       1
16  บ้านศรีอรุณ  ปกติ       1
17  ศิริราษฎร์หมากหญ้า  ปกติ       1
18  บ้านเขวาสะดืออิสาน  ปกติ       1
19  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านหนองแคน  ปกติ       1
21  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
22  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  ปกติ       1
23  บ้านยางสินไชย หนองหาด  ปกติ       1
24  บ้านกุดรัง  ปกติ       1
25  บ้านห้วยม่วง  ปกติ      
26  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
27  บ้านสีดาสระแก้ว  ปกติ       1
28  บ้านส้มกบ  ปกติ       1
29  บ้านหัวขัว  ปกติ       1
30  บ้านโคกข่า  ปกติ       1
31  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ       1
32  บ้านหนองไห  ปกติ       1
33  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  ปกติ       1
34  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
35  บ้านจอมทอง  ปกติ       1
36  จินดาอารมณ์  ปกติ       1
37  บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  ปกติ    
38  บ้านโชคชัย  ปกติ       1
39  บ้านกู่ทอง  ปกติ       1
40  บ้านโนนราษีโคกล่าม  ปกติ       1
41  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  ปกติ       1
42  บ้านผือ  ปกติ       1
43  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
44  บ้านกุดจอก  ปกติ       1
45  บ้านขีหนองจิก  ปกติ       1
46  บ้านหนองเดิ่น  ปกติ       1
47  บ้านนาทอง  ปกติ       1
48  บ้านเมืองเพ็ง  เรียนร่วม       1
49  บ้านแก้งขิงแคง  ปกติ    
50  บ้านหนองชาด  ปกติ       1
51  บ้านหัวช้าง  ปกติ       1
52  บ้านผักแว่น  ปกติ       1
53  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  ปกติ       1
54  บ้านกุดเม็ก  ปกติ       1
55  บ้านโนนทัน  ปกติ       1
56  บ้านหนองเขื่อน  ปกติ       1
57  บ้านบ่อแก  ปกติ       1
58  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
59  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  ปกติ       1
60  บ้านหนองคลองหัวขัว  ปกติ       1
61  บ้านเหล่าพ่อหา  ปกติ       1
62  บ้านหนองหอย  ปกติ       1
63  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  ปกติ       1
64  บ้านวังจาน  ปกติ       1
65  บ้านเลิงใต้  ปกติ       1
66  บ้านน้ำจ้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  ปกติ       1