รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแก่นเต่า        1
บ้านม่วง  ปกติ       1
บ้านโนนสว่าง 2  ปกติ       1
พระราชทานบ้านหนองหมู  ปกติ       1
บ้านก้านเหลืองดง  ปกติ       1
บ้านคันแท  เรียนร่วม       1
บ้านบุ่งอุทัย  ปกติ      
บ้านนาดีโคกสวาท  ปกติ       1
บ้านหนองน้ำเต้า        1
10  บ้านนาโสกน้อย  ปกติ       1
11  บ้านดานคำ  ปกติ       1
12  บ้านนาโปน้อย  ปกติ       1
13  บ้านย้อมพัฒนา  ปกติ       1
14  ชุมชนบ้านม่วงไข่  ปกติ       1
15  บ้านนายาง  ปกติ       1
16  บ้านภูผาหอมพัฒนา  ปกติ       1
17  นราธิป0พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  ปกติ       1
18  บ้านห้วยลำโมง  ปกติ       1
19  บ้านห้วยกอก1  ปกติ       1
20  บ้านศูนย์ไหม  ปกติ       1
21  บ้านนากอก  ปกติ    
22  บ้านน้ำเที่ยง2  ปกติ    
23  บ้านนิคมร่มเกล้า  ปกติ       1
24  บ้านเหล่าแขมทอง  เรียนร่วม    
25  บ้านโค้งสำราญ  ปกติ       1
26  บ้านดงมัน  ปกติ       1
27  บ้านป่าแดง  ปกติ       1
28  บ้านหนองกระยัง  ปกติ       1
29  บ้านหว้านน้อย  ปกติ       1
30  หนองผือดอนม่วง  ปกติ       1
31  บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  ปกติ       1
32  บ้านนาหลวง1  เรียนร่วม       1
33  บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  ปกติ       1
34  บ้านโคกสว่าง2  ปกติ       1
35  บ้านวังไฮ  ปกติ       1
36  บ้านแก้ง2  ปกติ       1
37  บ้านน้ำบ่อดง  ปกติ       1
38  คำบกราษฎร์นุกูล  ปกติ       1
39  บ้านโนนสะอาด1  เรียนร่วม      
40  บ้านนามน  ปกติ       1
41  บ้านทรายทอง  ปกติ       1
42  บ้านหลุบปึ้ง  ปกติ       1
43  บ้านป่าหวาย  ปกติ       1
44  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
45  บ้านคำเม็ก  เรียนร่วม      
46  บ้านท่าห้วยคำ  ปกติ       1
47  บ้านโคกสว่าง1  ปกติ       1
48  บ้านป่าพยอม  ปกติ       1
49  บ้านนาหัวภู  ปกติ       1
50  บ้านม่วงหัก  ปกติ       1
51  บ้านดอนม่วย  ปกติ       1
52  บ้านโคก1  ปกติ       1
53  บ้านนาดี2  ปกติ       1
54  บ้านนาตะแบง 2  ปกติ       1
55  บ้านกลาง  ปกติ       1
56  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ปกติ       1
57  บ้านหนองไฮ  เรียนร่วม       1
58  บ้านนาสองห้อง  ปกติ       1
59  บ้านเหล่าน้อย  ปกติ       1
60  บ้านนาโด่  ปกติ       1
61  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
62  บ้านแก้งช้างเนียม  เรียนร่วม       1
63  บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  ปกติ       1
64  บ้านนาหลัก  ปกติ       1
65  สยามกลการ 5  ยุบโรงเรียนแล้ว      
66  บ้านคำผึ้ง  ปกติ       1
67  บ้านจอมมณีใต้  ปกติ       1
68  บ้านโนนตูม  เรียนร่วม       1
69  บ้านดง  ปกติ       1
70  บ้านป่งขาม  ปกติ       1
71  บ้านคำพอก2  เรียนร่วม       1
72  บ้านภู  เรียนร่วม    
73  บ้านคำเขือง  ปกติ       1
74  บ้านโคกหินกอง  ปกติ       1
75  บ้านแวง  ปกติ       1
76  บ้านวังนอง  ปกติ       1
77  บ้านเหมืองบ่า  เรียนร่วม       1
78  บ้านนายอ  ปกติ       1
79  บ้านดงยาง1  ปกติ       1
80  บ้านดงยาง2  ปกติ    
81  บ้านโพนไฮ  ปกติ       1
82  บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  เรียนร่วม       1
83  บ้านหนองโอใหญ่  ปกติ       1
84  บ้านภูวง  ปกติ       1
85  บ้านโนนเกษม  ปกติ       1
86  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
87  บ้านคำไหล  ปกติ       1
88  บ้านหนองหนาว  ปกติ       1
89  เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  ปกติ       1
90  บ้านด่านมน  ปกติ       1
91  ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ปกติ       1
92  บ้านเหล่าดง  ปกติ       1
93  บ้านนาหนองแคน  เรียนร่วม    
94  บ้านผึ่งแดด  ปกติ       1
95  บ้านโคกพัฒนา  ปกติ       1
96  บ้านหนองกะปาด  ปกติ       1
97  บ้านหนองสระพังทอง  ปกติ       1
98  บ้านกุดแข้ใต้  ปกติ       1
99  นาคำน้อยวิทยา  ปกติ       1
100  เมืองพาลุกากรภูมิ  ปกติ       1
101  บ้านหนองแคนนาจาน  ปกติ       1
102  บ้านนาหลวง2  ปกติ       1
103  บ้านไร่  ปกติ       1
104  บ้านบาก1  เรียนร่วม       1
105  บ้านนาปุ่ง  เรียนร่วม       1
106  คำสายทองวิทยา  ปกติ       1
107  บ้านขัวสูง  ปกติ       1
108  บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  ปกติ       1
109  บ้านคำบง2  เรียนร่วม       1
110  บ้านนาม่วง  ปกติ       1
111  บ้านโนนศรี  ปกติ       1
112  บ้านคำดู่  ปกติ      
113  บ้านโคก2  ปกติ       1
114  บ้านบะ  ปกติ       1
115  ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  ปกติ       1
116  บ้านภูล้อม  ปกติ       1
117  บ้านคำผักหนอกสงเปือย  ปกติ       1
118  บ้านหนองแอก  ปกติ       1
119  บ้านแฝก  ปกติ       1
120  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ       1
121  บ้านห้วยกอก2  ปกติ       1
122  บ้านโนนสะอาด2  ปกติ       1
123  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
124  หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ       1
125  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
126  บ้านโนนสว่าง1  ปกติ       1
127  บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)  ปกติ       1
128  บ้านนาสะโน  ปกติ       1
129  บ้านนาคำน้อย2  ปกติ       1
130  บ้านดอนป่าแคน  ปกติ       1
131  บ้านนาคำน้อย1  ปกติ       1
132  บ้านปากช่อง  ปกติ       1
133  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
134  หนองข่าประชาอุทิศ  ปกติ       1
135  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ       1
136  บ้านหนองสระพัง  ปกติ       1
137  บ้านซ่ง  ปกติ       1
138  บ้านติ้ว  ปกติ       1
139  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  เรียนร่วม