รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโนนม่วง        1
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา        1
บ้านนานอก  ปกติ       1
บ้านหัวยาง        1
บ้านเก่า        1
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)        1
บ้านโนนสมอ        1
บ้านหร่ายการ้อง        1
บ้านลานช้างท่าว  ปกติ       1
10  ห้วยใหญ่ยางงาม        1
11  บ้านแก้วสุวรรณ  ปกติ       1
12  บ้านใหม่เขานิยม  ปกติ       1
13  บ้านลานดอกไม้  ปกติ       1
14  คลองใหญ่วิทยา  ปกติ       1
15  บ้านปรือพันไถ  ปกติ       1
16  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
17  บ้านไร่ดง  ปกติ       1
18  บ้านหนองกรด  ปกติ       1
19  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)  ปกติ       1
20  บ้านสุรเดชสามัคคี  ปกติ       1
21  บ้านหนองหัวควาย  ปกติ       1
22  บ้านโพธิ์สวัสดิ์  ปกติ       1
23  บ้านหนองปากดง  ปกติ       1
24  วัดโพธาราม  ปกติ       1
25  บ้านหนองแขม  ปกติ       1
26  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)  ปกติ       1
27  บ้านทรายทอง  ปกติ       1
28  บ้านศรีไกรลาศ  ปกติ       1
29  หนองบัวราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
30  บ้านไผ่ตาสุ่ม  ปกติ       1
31  บ้านเขาคีริส  ปกติ       1
32  บ้านคลองเมือง  ปกติ       1
33  บ้านคลองห้วยยั้ง  ปกติ       1
34  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ       1
35  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)  ปกติ       1
36  บ้านคุยบ้านโอง  ปกติ       1
37  บ้านบึงกระดาน  ปกติ      
38  บ้านแคทอง  ปกติ       1
39  บ้านหนองมะเกาะ  ปกติ       1
40  บ้านมะเดื่อชุมพร  ปกติ       1
41  บ้านวังเฉลียง  ปกติ       1
42  บ้านทุ่งรวงทอง  ปกติ       1
43  บ้านหนองวัวดำ  ปกติ       1
44  บ้านวังโขน  ปกติ       1
45  บ้านดงตาจันทร์  ปกติ       1
46  บ้านลานทอง  ปกติ       1
47  บ้านท่าเสลี่ยง  ปกติ      
48  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5  ปกติ       1
49  บ้านเด่นพระ  ปกติ       1
50  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
51  บ้านนาป่าแดง  ปกติ       1
52  บ้านหนองทราย  ปกติ       1
53  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
54  บ้านคุยมะม่วง  ปกติ       1
55  บ้านอาชานุสรณ์  ปกติ       1
56  บ้านทุ่งน้ำตก  ปกติ       1
57  บ้านคลองสีนวล  ปกติ       1
58  บ้านอินทรานุสรณ์  ปกติ       1
59  บ้านดาดทองเจริญ  ปกติ       1
60  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)  ปกติ       1
61  บ้านโนนโก  ปกติ       1
62  บ้านไร่        1
63  บ้านคุยแขวน  ปกติ       1
64  บ้านทุ่งเศรษฐี  ปกติ       1
65  บ้านเทียมเจริญ  ปกติ       1
66  บ้านปลักไม้ดำ  ปกติ       1
67  บ้านหนองรี  ปกติ       1
68  บ้านจิกลาด  เรียนร่วม       1
69  บ้านไทรย้อย  ปกติ       1
70  บ้านไร่ลำปาง  ปกติ       1
71  บ้านตลุกงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
72  บ้านไทยทวี  ปกติ       1
73  แนะนำราษฎร์บำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านคลองใหญ่ใต้  ปกติ       1
75  บ้านช่องลม  ปกติ       1
76  บ้านป่าถั่ว  ปกติ       1
77  บ้านวังชมภู  ปกติ       1
78  บ้านหนองละมั่งทอง  ปกติ       1
79  บ้านเกาะพิมูล  ปกติ       1
80  นิยมราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
81  บ้านบึงลูกนก  ปกติ       1
82  บ้านทุ่งสวน  ปกติ       1
83  บ้านหนองทอง  ปกติ       1
84  บ้านวังมะค่า  ปกติ       1
85  ยอดประชาสรรค์  ปกติ       1
86  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
87  บ้านน้ำโท้ง  ปกติ    
88  บ้านวังตะแบก  ปกติ      
89  บ้านสมอโคน  ปกติ       1
90  บ้านคุยป่ารัง  ปกติ       1
91  บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ       1
92  บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
93  บ้านบ่อตาโพธิ์  ปกติ       1
94  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)  ปกติ       1
95  บ้านคุยประดู่  ปกติ       1
96  บ้านหนองหญ้ามุ้ง  ปกติ       1
97  บ้านเมืองพาน  ปกติ      
98  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ    
99  บ้านแม่บัว  ปกติ       1
100  บ้านท่านา  ปกติ       1
101  บ้านเกาะสะบ้า  ปกติ       1
102  บ้านคลองห้วยทราย  ปกติ       1
103  บ้านหนองไม้กอง  ปกติ       1
104  บ้านพานทอง  ปกติ       1
105  บ้านนาบ่อคำ  ปกติ       1
106  วัดอรัญญิกาวาสน์  ปกติ       1
107  บ้านท่าตะคร้อ  ปกติ       1
108  หนองแขมประชาสรรค์  ปกติ       1
109  บ้านหนองตากล้า  ปกติ       1
110  บ้านจิกคันช้อน  ปกติ       1
111  บ้านคลองเรือ  ปกติ       1
112  บ้านหนองเต่าสามัคคี  ปกติ       1