รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านขุนวงเหนือ  ปกติ       1
บ้านห้วยเดื่อ        1
บ้านแม่สวรรค์น้อย        1
บ้านแม่สวรรค์หลวง        1
บ้านเสาหิน  ปกติ       1
บ้านแม่กวางใต้     
บ้านห้วยหมากหนุน        1
บ้านแม่สะกั๊วะ        1
บ้านแม่กวางเหนือ     
10  บ้านแม่สะกึ๊ด     
11  บ้านแม่ปอถ่า     
12  บ้านแม่สะปึ๋ง        1
13  บ้านห้วยห้า        1
14  บ้านอุมดาใต้  ปกติ       1
15  บ้านแม่เกาะวิทยา  ปกติ    
16  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน        1
17  บ้านห้วยกองก้าด        1
18  บ้านดอยงาม  ปกติ       1
19  บ้านช่างหม้อ  ปกติ       1
20  บ้านแม่สะเรียง        1
21  บ้านแม่ต้อบเหนือ  เรียนร่วม       1
22  บ้านกองแปใต้        1
23  บ้านแม่สะแมง  ปกติ       1
24  บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา  ปกติ       1
25  บ้านแม่อมลาน  ปกติ       1
26  บ้านแม่ต้อบใต้  ปกติ       1
27  บ้านแม่หาร  ปกติ       1
28  บ้านขุนแม่ต้อบ  ปกติ       1
29  บ้านแม่เกาะ  ปกติ       1
30  บ้านแม่ลามา  ปกติ       1
31  บ้านห้วยไก่ป่า  ปกติ    
32  ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ  ปกติ       1
33  บ้านแม่นาจางเหนือ  ปกติ       1
34  บ้านป่าโปง  ปกติ       1
35  บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ  ปกติ       1
36  บ้านหัวลา  ปกติ       1
37  บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง0ดงน้อย  ปกติ    
38  อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม  ปกติ       1
39  บ้านฟักทอง  ปกติ       1
40  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ  ปกติ       1
41  บ้านแม่กะไน  ปกติ       1
42  บ้านเครอะบอ  ปกติ       1
43  บ้านกอกหลวง  ปกติ       1
44  รัตนประทีปวิทยา  ปกติ       1
45  บ้านหนองม่วน  ปกติ       1
46  บ้านดอยเลี่ยม  ปกติ       1
47  บ้านห้วยห้อม  ปกติ       1
48  บ้านห้วยหมูพิทยา  ปกติ       1
49  บ้านพะมอลอ  ปกติ       1
50  บ้านสบหาร  ปกติ       1
51  บ้านห้วยแห้ง  ปกติ       1
52  บ้านแม่อุมลองหลวง  เรียนร่วม       1
53  บ้านแม่อุมลอง  ปกติ       1
54  บ้านห้วยกองมูล  ปกติ       1
55  บ้านแม่ก๋อน  ปกติ       1
56  บ้านแม่นาจาง  ปกติ       1
57  บ้านป่าหมาก  ปกติ      
58  บ้านแม่ลาผาไหว  ปกติ       1
59  บ้านห้วยกู่ป๊ะ  ปกติ       1
60  บ้านคะปวง  ปกติ       1
61  บ้านแม่จอ  ปกติ       1
62  บ้านแม่ฮุ  ปกติ       1
63  บ้านกลอเซโล  ปกติ       1
64  บ้านขุนแม่ลา  ปกติ       1
65  บ้านแม่แคะ  ปกติ    
66  บ้านแม่ตอละ  ปกติ       1
67  บ้านแม่กองคา  ปกติ       1
68  ลุ่มน้ำวิทยา  ปกติ      
69  บ้านแม่ออก  ปกติ    
70  บ้านกอมูเดอ  ปกติ       1
71  บ้านแม่คะตวน  ปกติ       1
72  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง  ปกติ       1
73  บ้านแม่ทะลุ  เรียนร่วม       1
74  บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์  ปกติ       1
75  บ้านแม่กองแป  ปกติ       1
76  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10  ปกติ       1
77  บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ       1
78  บ้านทีฮือลือ  ปกติ    
79  บ้านแม่ละ  เรียนร่วม       1
80  บ้านแม่แพ  ปกติ       1
81  บ้านแม่แพน้อย  ปกติ       1
82  บ้านหัวแม่โถ  ปกติ      
83  บ้านอุมโละเหนือ  ปกติ       1
84  บ้านแม่และ  ปกติ       1
85  บ้านห้วยปลากั้ง  ปกติ       1
86  บ้านสันติสุข  ปกติ       1
87  บ้านสาม  ปกติ    
88  บ้านสุดห้วยนา  ปกติ       1
89  บ้านทิยาเพอ  ปกติ       1
90  บ้านแม่อุมพาย  ปกติ       1
91  บ้านแม่ปุ๋น  ปกติ       1
92  บ้านป่าแก่  ปกติ       1
93  บ้านศรีมูลเมือง  ปกติ       1
94  บ้านทุ่งแพม  ปกติ       1
95  บ้านดงใหม่  ปกติ       1
96  บ้านแม่ลาย  ปกติ       1
97  บ้านแม่ปาง  ปกติ       1
98  บ้านเวฬุวัน  ปกติ       1
99  บ้านปู่แก้ว  ปกติ      
100  บ้านผาแดงหลวง  ปกติ       1
101  บ้านทะโลงเหนือ  ปกติ    
102  บ้านห้วยกองเป๊าะ  ปกติ       1
103  บ้านแม่สุ  ปกติ       1
104  บ้านผาเยอ  ปกติ       1
105  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ  ปกติ    
106  บ้านห้วยมะกอก  ปกติ      
107  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  ปกติ       1
108  บ้านกะริคี  ปกติ       1
109  บ้านแม่งะ  ปกติ    
110  บ้านท่าผาปุ้ม  ปกติ    
111  บ้านป่าหมากวิทยา  ปกติ       1
112  บ้านท่าสองแคว  ปกติ    
113  บ้านแม่โถใต้  เรียนร่วม       1
114  บ้านแม่แพหลวง  ปกติ      
115  บ้านแม่สะปึ๋งใต้  ปกติ    
116  บ้านดูลาเปอ  ปกติ       1
117  บ้านห้วยไม้ซาง  ปกติ       1
118  บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ       1
119  บ้านแม่เงา  ปกติ       1
120  บ้านแม่เตี๋ย  ปกติ       1
121  บ้านแม่อุมป๊อก  ปกติ      
122  บ้านห้วยกระต่าย  ปกติ       1
123  บ้านห้วยปางผาง  ปกติ       1
124  บ้านห้วยหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
125  บ้านแม่สะลาบ  ปกติ       1
126  บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม  ปกติ    
127  บ้านขุนวง  ปกติ       1
128  บ้านดงกู่  ปกติ       1
129  บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
130  บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
131  บ้านห้วยงู  ยุบโรงเรียนแล้ว