รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านคุยตับเต่า        1
บ้านกุดกง        1
บ้านบาก        1
บ้านใหม่ชุมพร        1
บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว        1
บ้านนาดีดอนจาน        1
บ้านผือฮีนาลานาจาน        1
บ้านชาดศาลา     
บ้านหนองขอนโพนสิม       
10  บ้านโต่งโต้น  ปกติ    
11  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด  ปกติ       1
12  บ้านหนองหงอก  เรียนร่วม       1
13  บ้านโนนม่วง       
14  บ้านทรายงาม  ปกติ       1
15  ประชาสงเคราะห์  ปกติ       1
16  บ้านนาถ่ม        1
17  บ้านบกน้อย  ปกติ       1
18  บ้านผักบุ้ง  ปกติ       1
19  บ้านคำแหลม        1
20  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  ปกติ       1
21  บ้านหัวขัว  ปกติ       1
22  บ้านนาห่อม  ปกติ       1
23  บ้านนาคำปักแฮด  ปกติ       1
24  บ้านน้ำเกลี้ยง     
25  บ้านโพนทัน        1
26  บ้านสว่าง        1
27  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
28  บ้านแหล่งแป้น  ปกติ       1
29  บ้านเหล่าฝ้าย        1
30  บ้านดอนขะยอม  ปกติ       1
31  บ้านกุดตากล้า  ปกติ       1
32  บ้านราชมุนี        1
33  บ้านแดง        1
34  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง        1
35  บ้านปอแดง        1
36  บ้านดงยาง        1
37  บ้านยางเครือ  ปกติ       1
38  บ้านยางน้อย        1
39  บ้านหัวดง  ปกติ       1
40  บ้านบัวขาว       
41  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ       1
42  บ้านหนองตุ  ปกติ       1
43  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)        1
44  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  โอนไปสังกัดอื่น       1
45  บ้านโนนค้อ     
46  บ้านกุดระหวี่        1
47  บ้านจานทุ่ง        1
48  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ       1
49  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  ปกติ       1
50  บ้านสมสะอาดหนองแวง  ปกติ    
51  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  ปกติ       1
52  บ้านหนองทองหลางโนนกุง  ปกติ       1
53  สหประชาสรรค์  ปกติ       1
54  บ้านแจนแลน  ปกติ       1
55  บ้านผิผ่วน  ปกติ       1
56  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  ปกติ       1
57  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ    
58  บ้านน้ำโผ่  ปกติ       1
59  บ้านปลาอีด  ปกติ       1
60  บ้านเดิด  ปกติ       1
61  บ้านเชือก  ปกติ       1
62  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  ปกติ       1
63  บ้านโนนหนองแฝก  ปกติ       1
64  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
65  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  เรียนร่วม       1
66  บ้านโพนแบง  ปกติ       1
67  บ้านนาคำ  ปกติ       1
68  บ้านแจ้งน้อย  เรียนร่วม    
69  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  เรียนร่วม       1
70  บ้านดวนบากน้อย  ปกติ       1
71  บ้านขาม  ปกติ       1
72  กุดพันเขียว  ปกติ       1
73  บ้านแดงประชาสรรค์  ปกติ       1
74  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ       1
75  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  ปกติ       1
76  บ้านหัวดอน  ปกติ       1
77  บ้านเหล่าไฮ  ปกติ       1
78  บ้านสำโรง  ปกติ       1
79  บ้านสว่างเชียงหวาง  ปกติ       1
80  บ้านหนองเทา  ปกติ       1
81  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  ปกติ       1
82  บ้านหนองเรือ  ปกติ       1
83  บ้านดอนกลองหนองไฮ  ปกติ       1
84  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
85  บ้านเปือย  ปกติ       1
86  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ       1
87  บ้านกลางนา  ปกติ       1
88  บ้านหมากมาย  ปกติ      
89  บ้านบากเรือ  ปกติ       1
90  บ้านหนองแฝก  เรียนร่วม       1
91  บ้านดงบัง  เรียนร่วม       1
92  หนองแสง  ปกติ       1
93  บ้านดงขวาง  ปกติ       1
94  บ้านกุดเป่ง  ปกติ       1
95  บ้านเชือกน้อย  ปกติ       1
96  วัดบ้านเปาะ  ปกติ       1
97  บ้านนาโพธิ์  ปกติ       1
98  บ้านยางกลาง  ปกติ       1
99  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  ปกติ       1
100  บ้านแหล่งหนู  ปกติ       1
101  บ้านหนองเสียวชัยมงคล  ปกติ       1
102  บ้านหนองบกโนนสวาท  เรียนร่วม       1
103  บ้านสามเพียแสนจำปา  ปกติ       1
104  บ้านบุ่งหวาย        1
105  บ้านสำราญ  ปกติ       1
106  บ้านคำเม็ก  ปกติ       1
107  บ้านหนองเป้า  ปกติ       1
108  บ้านหนองบั่ว  ปกติ       1
109  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  ปกติ       1
110  บ้านพลับหนองคำ  ปกติ       1
111  บ้านซำ  ปกติ       1
112  บ้านดงมะหรี่  ปกติ       1
113  บ้านตับเต่า  ปกติ       1
114  บ้านน้ำคำใหญ่  เรียนร่วม      
115  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
116  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
117  บ้านบ่อบึง  ปกติ       1
118  บ้านคำน้ำเกี้ยง  ปกติ       1
119  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  ปกติ       1
120  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  ปกติ       1
121  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  ปกติ       1
122  บ้านเลียบ  ปกติ       1
123  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  ปกติ       1
124  บ้านเหล่ามะเขียว  ปกติ       1
125  บ้านหนองไร่  ปกติ       1
126  บ้านดอนมะยาง กม.3  ปกติ       1
127  บ้านโนนทรายงาม  เรียนร่วม       1
128  คูสองชั้น  ปกติ       1
129  บ้านนาดีนาอุดม  ปกติ       1
130  บ้านเหล่าหุ่ง  ปกติ       1