รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกุดกว้าง        1
บ้านโสกผักหวาน        1
บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ปกติ       1
บ้านโคกกลาง        1
บ้านโคกใหญ่        1
บ้านหนองโสน       
บ้านพรหมนิยม        1
บ้านสามแยกภูกอย        1
บ้านเหล่าตำแย        1
10  บ้านนาเรียง        1
11  บ้านแสนสำราญ        1
12  บ้านเซโนนม่วง        1
13  บ้านดงสวาง     
14  บ้านน้ำคำ        1
15  บ้านนิคม        1
16  บ้านป่าตาว        1
17  บ้านป่าขี้ยาง        1
18  บ้านคึมยาว       
19  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ       
20  บ้านหนองแวง        1
21  บ้านโสกน้ำขาว        1
22  บ้านหนองแก        1
23  บ้านดงสวรรค์        1
24  บ้านดอนมะซ่อม        1
25  บ้านนาทม  ปกติ       1
26  บ้านบะคอม        1
27  บ้านหนองลาดควาย     
28  บ้านเสาเล้า        1
29  บ้านหนองหว้า        1
30  บ้านหนองเหี่ย  ปกติ       1
31  บ้านสามัคคี     
32  บ้านกุดสำโรง        1
33  บ้านหนองสำโรง  ปกติ       1
34  บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)       
35  บ้านกลางสระเกษ        1
36  บ้านโชคชัยพรตาดไฮ        1
37  บ้านคำเลา        1
38  บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร        1
39  บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี        1
40  บ้านคำเกิ่ง       
41  บ้านท่าศิลา        1
42  บ้านหนองบาก        1
43  บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ        1
44  บ้านกุดไกรสร        1
45  บ้านห้วยยาง        1
46  บ้านท่าลาดโนนตูม        1
47  บ้านกุดหิน        1
48  บ้านไทยเจริญ        1
49  บ้านดอนม่วงป่าโมง       
50  ชุมชนบ้านโคกยาว  ปกติ       1
51  บ้านม่วง  ปกติ       1
52  บ้านหวายกุดสว่าง        1
53  บ้านดู่ลาด       
54  บ้านแก้งนาคำ        1
55  บ้านนาโป่ง        1
56  นาจานเจริญวิทย์        1
57  บ้านนาโส่  ปกติ       1
58  บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  ปกติ    
59  บ้านโนนหาด  ปกติ       1
60  บ้านดงสำราญ  ปกติ       1
61  บ้านคำเตย  ปกติ       1
62  บ้านหนองตาไก้  ปกติ       1
63  บ้านม่วงไข่  ปกติ       1
64  บ้านดงมะไฟ  ปกติ       1
65  บ้านป่าตอง  ปกติ       1
66  บ้านโพธิญาณ  ปกติ       1
67  บ้านโคกก่อง  ปกติ       1
68  บ้านเซซ่งพัฒนา  ปกติ       1
69  บ้านหนองแข้  ปกติ       1
70  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  ปกติ       1
71  บ้านคำบอน  ปกติ       1
72  บ้านพืชคาม  ปกติ      
73  บ้านโคกสุวรรณ  ปกติ       1
74  บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  ปกติ       1
75  บ้านโนนใหญ่  ปกติ       1
76  บ้านแยประชาสรรค์  ปกติ      
77  บ้านหนองบึง  ปกติ       1
78  บ้านหนองซ่งแย้  ปกติ       1
79  บ้านหัวนา  ปกติ       1
80  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ       1
81  บ้านหนองสนม  ปกติ       1
82  บ้านโสกน้ำใส  ปกติ       1
83  บ้านห้องคลองร่องคำ  ปกติ       1
84  บ้านโนนแดง  ปกติ       1
85  บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  ปกติ       1
86  บ้านหนองเรือ  ปกติ       1
87  บ้านโป่งหนองสิม  ปกติ       1
88  บ้านกุดโจด  ปกติ       1
89  บ้านนาซึม  ปกติ       1
90  บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  ปกติ       1
91  บ้านกุดมะฮงดงสวาง  ปกติ       1
92  บ้านมันปลา  ปกติ       1
93  บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ      
94  บ้านนางาม  ปกติ       1
95  บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์  ปกติ       1
96  บ้านคำแขนศอก  ปกติ      
97  บ้านกุดแดง        1
98  บ้านนาเซแสงวิไล  ปกติ       1
99  บ้านสีสุก  ปกติ       1
100  บ้านโคกเจริญ  ปกติ       1
101  บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  เรียนร่วม      
102  บ้านโคกศรี  ปกติ       1
103  บ้านป่าชาด  ปกติ      
104  บ้านโสกสาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ       1
106  บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ       1
107  บ้านเที่ยงนาเรียง  ปกติ      
108  บ้านบุ่งค้า  ปกติ       1
109  บ้านศรีสว่าง  ปกติ       1
110  บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  ปกติ       1
111  บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
112  บ้านคำกลาง  ปกติ       1
113  บ้านเหล่าเมย  ปกติ       1
114  บ้านดอนหวาย  เรียนร่วม       1