รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบาโด  ปกติ       1
บ้านทุ่งคา  ปกติ       1
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)  ปกติ       1
บ้านป่าพ้อ  ปกติ       1
บ้านคลองทราย  ปกติ       1
บ้านปอเยาะ  ปกติ      
บ้านถ้ำศิลป์  ปกติ       1
บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)  ปกติ       1
บ้านยะต๊ะ  ปกติ       1
10  วังธราธิปวิทยา  ปกติ       1
11  บ้านนาเตย  ปกติ       1
12  บ้านบือเล็ง  ปกติ       1
13  ศรีพัฒนาราม  ปกติ       1
14  วัดชมพูสถิต  ปกติ       1
15  บ้านปาดาฮัน  ปกติ       1
16  บ้านตะโละสดาร์  ปกติ       1
17  คีรีบูรวัฒนา  ปกติ       1
18  บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)  ปกติ       1
19  บ้านสาคอ  ปกติ       1
20  บ้านกาดือแป  ปกติ       1
21  บ้านเจาะบือแม  ปกติ       1
22  ธารแร่  ปกติ       1
23  วัดลำใหม่  ปกติ       1
24  วัดรังสิตาวาส  ปกติ       1
25  บ้านบูเกะบือราแง  ปกติ       1
26  บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)  ปกติ       1
27  บ้านต้นหยี  ปกติ       1
28  บ้านพรุ  ปกติ       1
29  บ้านละแอ  ปกติ       1
30  บ้านโต๊ะพราน  ปกติ       1
31  บ้านวังพญา  ปกติ       1
32  วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)  ปกติ    
33  บ้านบาโงย  ปกติ       1
34  บ้านปูลัย  ปกติ       1
35  บ้านแหลมทราย  ปกติ       1
36  ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)  ปกติ       1
37  บ้านจาหนัน  ปกติ       1