รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบาแตตูแง  ปกติ       1
บ้านจาเราะปะไต  ปกติ       1
บ้านจาเราะซูซู  ปกติ       1
บ้านธารน้ำทิพย์  ปกติ       1
บ้านวังศิลา  ปกติ       1
บ้านไทยพัฒนา  ปกติ       1
บ้านตาเนาะแมเราะ  ปกติ       1
บ้านศรีนคร  ปกติ       1
บ้านปะเด็ง  ปกติ       1
10  นิคมสร้างตนเองธารโต 6  ปกติ       1
11  บ้านธารน้ำใส  ปกติ       1
12  บ้านศรีท่าน้ำ  ปกติ       1
13  มาลาศีตะจิตต์  ยุบโรงเรียนแล้ว