รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)        1
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)        1
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)        1
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  ปกติ       1
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  ปกติ       1
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  ปกติ       1
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  เรียนร่วม       1
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม       1
10  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)     
11  บ้านหนองตาไก้หนองตุ  ปกติ       1
12  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
13  บ้านแวงวิทยา  ปกติ       1
14  บ้านหนองยูง        1
15  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  ปกติ       1
16  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  ปกติ       1
17  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  เรียนร่วม       1
18  บ้านหนองคูบอน        1
19  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)       
20  บ้านกอกวิทยาคาร  ปกติ       1
21  พรหมยานุสรณ์  ปกติ       1
22  บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย        1
23  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  ปกติ       1
24  บ้านยางเครือ  ปกติ       1
25  บ้านข่า        1
26  บ้านหนองต่าย  ปกติ      
27  บ้านหนองดู่  ปกติ       1
28  บ้านหัวโนน        1
29  บ้านดู่        1
30  บ้านคางฮุง  ปกติ       1
31  บ้านไผ่  ปกติ       1
32  บ้านขาม        1
33  บ้านสังข์  ปกติ       1
34  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  ปกติ       1
35  บ้านไก่ป่า  ปกติ       1
36  บ้านดอนชัย  ปกติ       1
37  บ้านนาคำ  ปกติ       1
38  บ้านอุ่มเม้า  ปกติ       1
39  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  ปกติ       1
40  บ้านโพนทอง  ปกติ      
41  หนองแสงโนนสมบูรณ์        1
42  บ้านศรีสมเด็จ  ปกติ       1
43  บ้านโคกข่าหนองโก        1
44  บ้านเหล่ากุด  ปกติ       1
45  บ้านหนองแวงยาว  ปกติ      
46  หนองคูโคกขุมดิน  ปกติ       1
47  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
48  บ้านเลิงคา  ปกติ    
49  บ้านขมิ้นจานทุ่ง  เรียนร่วม    
50  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  ปกติ       1
51  โนนเชียงบังหาดหนองแค  ปกติ       1
52  บ้านดงเครือวัลย์  ปกติ       1
53  บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา  ปกติ       1
54  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)        1
55  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร        1
56  บ้านดอนแดง        1
57  วังยาวเจริญวิทย์        1
58  บ้านหนองแก่ง        1
59  บ้านหนาด        1
60  บ้านยางใต้     
61  บ้านอีโก่ม        1
62  ประชาราษฏร์รังสรรค์       
63  บ้านซองแมว  ปกติ       1
64  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง        1
65  บ้านแคนสามัคคี        1
66  รัฐทวิคาม  ปกติ      
67  บ้านจันทร์สว่าง  ปกติ       1
68  บ้านเกษมสุข  ปกติ       1
69  บ้านดู่น้อย        1
70  บ้านหนองช้าง  ปกติ      
71  บ้านพลับพลา  ปกติ      
72  ชุมชนบ้านประตูชัย  ปกติ       1
73  บ้านเปลือยสีแก้ว  ปกติ       1
74  บ้านหนองชาด  ปกติ       1
75  บ้านดงสวองหนองสูบ  ปกติ       1
76  บ้านป่าดวน  ปกติ       1
77  บ้านขว้างท่าสะแบง        1
78  บ้านหวายหลึม        1
79  บ้านเหล่ากล้วย        1
80  ไตรคามวิทยา        1
81  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ       1
82  บ้านตาอุด  ปกติ       1
83  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
84  บ้านขว้างใหญ่        1
85  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา       
86  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา        1
87  บ้านฝั่งแดง  ปกติ       1
88  ดงยางสะแบง  ปกติ    
89  บ้านหัวนาคำ  ปกติ       1
90  บ้านสวนมอญ  ปกติ       1
91  บ้านตรีคาม  ปกติ      
92  บ้านหนองบั่ว       
93  บ้านหนองพานแยบัวห้าว  ปกติ       1
94  บ้านโนนราษี  ปกติ       1
95  บ้านนางาม  ปกติ       1
96  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
97  บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  เรียนร่วม      
98  บ้านวังปากบุ่ง  ปกติ      
99  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
100  บ้านหนองโสน  ปกติ       1
101  รัตนประชานุสรณ์  ปกติ       1
102  บ้านหนองผักแว่น  ปกติ    
103  บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  ปกติ    
104  สหสามัคคีวิทยา  ปกติ    
105  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  ปกติ    
106  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
107  บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)  ปกติ       1
108  บ้านแคน  ปกติ       1
109  เมืองจังหาร  ปกติ       1
110  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  ปกติ       1
111  เขวาชีรัฐประชาสรรค์  ปกติ       1
112  บ้านโคกมอน  ปกติ       1
113  บ้านอุ่มจาน  ปกติ       1
114  บ้านหนองผือโพนศรี  ปกติ       1
115  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  ปกติ       1
116  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  ปกติ       1
117  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
118  บ้านค้อกุดจอก  ปกติ       1
119  บ้านธาตุประทับ  ปกติ       1
120  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
121  บ้านหนองจิกโคกสูง  ปกติ       1
122  ชุมชนบ้านยางกู่  ปกติ       1
123  บ้านดอนสำราญ  ปกติ      
124  ราชสารสุธีอนุสรณ์  ปกติ       1
125  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
126  บ้านงูเหลือม  ปกติ       1
127  บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
128  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  ปกติ       1
129  บ้านโนนแท่น  เรียนร่วม       1
130  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
131  โพธิ์สัยสว่างวิทย์  ปกติ       1
132  บ้านสวนจิก  ปกติ       1
133  บ้านป่าสุ่ม  ปกติ       1
134  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ       1
135  บ้านหนองบัวดอนไผ่  ปกติ       1
136  บ้านชาดมะเหลื่อม  ปกติ       1
137  บ้านอีง่อง  ปกติ       1
138  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  ปกติ       1
139  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  ปกติ       1
140  บ้านหวายน้อย  เรียนร่วม       1
141  บ้านพยอม  เรียนร่วม       1
142  บ้านดอนแคน  ปกติ       1
143  บึงงามพัฒนา  ปกติ       1
144  บ้านมีชัย  ปกติ       1
145  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ       1
146  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)  ปกติ       1
147  บ้านป่านหนองอ้อ  ปกติ       1
148  บ้านแมตวิทยาคาร  ปกติ       1
149  บ้านหนองเบิด  ปกติ       1
150  บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
151  บ้านป่าแหนหนองไร่  ปกติ       1
152  บ้านดอนพยอมน้อย  ปกติ       1
153  บ้านหนองเข็ง  ปกติ       1
154  บ้านโนนข่า  ปกติ       1
155  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  ปกติ       1
156  บ้านเทอดไทย  ปกติ       1
157  ทรายทองวิทยา  ปกติ       1
158  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
159  บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  ปกติ       1
160  บ้านหนองแกหนองโล  ยุบโรงเรียนแล้ว    
161  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
162  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  ปกติ       1
163  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
164  ไตรมิตรวิทยา  ปกติ       1
165  บ้านบากหนองแดง  ปกติ       1