รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองไผ่ลุ่ม  ปกติ       1
บ้านเขวาใหญ่  ปกติ       1
บ้านหนองกุง  ปกติ       1
บ้านหนองเปลือยตาแสง  ปกติ       1
บ้านหัวดอนชาด  ปกติ       1
บ้านตลาดไชย  ปกติ       1
บ้านฝาง       
บ้านหัวหนองตาด        1
บ้านพิลา  ปกติ      
10  บ้านนาแค  ปกติ      
11  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
12  บ้านขามป้อม  ปกติ       1
13  บ้านส้มโฮง  ปกติ       1
14  ฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  ปกติ       1
15  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
16  บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ       1
17  บ้านโพนสูง  ปกติ       1
18  บ้านเขวาทุ่ง  ปกติ       1
19  บ้านบัวขาว  ปกติ       1
20  บ้านคูฟ้า  ปกติ       1
21  บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  ปกติ       1
22  บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  ปกติ       1
23  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
24  บ้านขัดเค้า  เรียนร่วม      
25  บ้านเหล่าหัวภู  ปกติ       1
26  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
27  บ้านหนองหัวคน  ปกติ    
28  บ้านหนองยาง  ปกติ    
29  บ้านหนองหมื่นถ่าน  ปกติ    
30  บ้านอี่เม้ง  ปกติ       1
31  บ้านสิงห์ไคล  ปกติ       1
32  บ้านหินกอง  ปกติ       1
33  บ้านโนนทรายสระทอง  ปกติ       1
34  จตุคามวิทยา  ปกติ      
35  บ้านหัวช้าง  ปกติ       1
36  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  ปกติ       1
37  บ้านโพนดวน  ปกติ       1
38  บ้านดงมัน  ปกติ       1
39  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา        1
40  บ้านโพนยานาง       
41  บ้านเม็กหางเหย       
42  บ้านปลาค้าว  ปกติ       1
43  บ้านหญ้าหน่อง  ปกติ       1
44  หว่านท่าสมอวิทยา  ปกติ       1
45  บ้านหนองยางหนองไผ่  ปกติ       1
46  เมืองอารัมย์  ปกติ       1
47  บ้านโนนจาน  ปกติ       1
48  บ้านมหิงษาราม  ปกติ       1
49  บ้านโนนจาน  ปกติ       1
50  บ้านหนองมะเขือ  ปกติ       1
51  บ้านสำราญ  ปกติ       1
52  บ้านบุ่งเบา       
53  บ้านดงสว่าง       
54  บ้านโพนสะอาด  ปกติ       1
55  บ้านขวาว  ปกติ       1
56  บ้านวารีสีสุก  ปกติ       1
57  บ้านหนองจาน  ปกติ       1
58  ดงเกลือวิทยา  ปกติ       1
59  บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ       1
60  บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  ปกติ       1
61  บ้านคุยผงดงน้อย  ปกติ       1
62  บ้านสะแบงตาก  ปกติ       1
63  บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  เรียนร่วม      
64  ดอนแฮดวิทยา  เรียนร่วม       1
65  บ้านขมิ้น  ปกติ       1
66  บ้านงูเหลือม  ปกติ       1
67  บ้านกุดเขียว  ปกติ       1
68  บ้านเหม้าวิทยา  ปกติ       1
69  บ้านน้ำคำ  ปกติ       1
70  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
71  บ้านสองชั้น  ปกติ       1
72  บ้านหนองสรวง  ปกติ       1
73  บ้านเหล่าข้าว  ปกติ       1
74  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  ปกติ       1
75  ห้วยหินลาด  ปกติ       1
76  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  ปกติ    
77  บ้านดอนยาง  ปกติ       1
78  บ้านดอนบ่อดอวนแฮด  ปกติ       1
79  บ้านโนนจิกหนองคู  ปกติ       1
80  บ้านสวนปอ  ปกติ       1
81  บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  ปกติ      
82  บ้านบัวงาม  ปกติ       1
83  บ้านหนองกุงวิทยา  ปกติ       1
84  บ้านหัวช้าง  ปกติ       1
85  บ้านโคกก่อง  ปกติ       1
86  บ้านจานใต้  ปกติ       1
87  บ้านส้มโฮง  ปกติ       1
88  บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  ปกติ       1
89  บ้านโพนเดื่อ  ปกติ       1
90  บ้านตังหมอง  ปกติ       1
91  บ้านหนองผือโนนค้อ  ปกติ       1
92  บ้านหนองอีเข็ม  ปกติ       1
93  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
94  บ้านหนองบั่ววิทยา  ปกติ       1
95  บ้านหมอตา  ปกติ       1
96  เบญจคามวิทยา  เรียนร่วม       1
97  บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  เรียนร่วม       1
98  บ้านโพนพอุง  ปกติ       1
99  บ้านส่องอนามัย  ปกติ       1
100  บ้านหนองช้าง  ปกติ       1
101  บ้านศาลา  ปกติ    
102  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ       1
103  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  ปกติ       1
104  วัดบ้านโพนเงิน  ปกติ       1
105  บ้านดอกไม้  ปกติ       1
106  บ้านยางเลิง  เรียนร่วม       1
107  บ้านภูงา  เรียนร่วม       1
108  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ       1
109  บ้านดงช้าง  ปกติ       1
110  บัวสูงบัวเงินวิทยา  ปกติ       1
111  บ้านเป้า  ปกติ       1
112  บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ       1
113  บ้านหนองพลับ  ปกติ       1
114  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
115  บ้านโคกสำโรง  ปกติ       1
116  ชุมชนบ้านหมากยาง  ปกติ       1
117  บ้านดอนแดง  ปกติ    
118  บ้านหัวดงกำแพง  ปกติ       1
119  บ้านโพนงาม  ปกติ       1
120  บ้านลิ้นฟ้า  ปกติ       1
121  บ้านหว่านไฟ  ปกติ       1
122  บ้านน้ำคำน้อย  ปกติ       1
123  บ้านสูงยาง  ปกติ       1
124  บ้านร้านหญ้า  ปกติ       1
125  บ้านเหนือ  ปกติ       1
126  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  ปกติ       1
127  บ้านหนองคูโคกเพ็ก  ปกติ       1
128  บ้านสระบัว  ปกติ       1
129  บ้านหนองสังข์  ปกติ       1
130  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  ปกติ       1
131  บ้านแดง  ปกติ       1
132  บ้านหนองสระหงส์  ปกติ       1
133  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
134  โพนขวาวพิทยาคม  ปกติ       1
135  บ้านโหรา  ปกติ       1
136  บ้านดอนขาม  ปกติ       1
137  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  ปกติ       1
138  บ้านโพนครกน้อย  ปกติ       1
139  กระดิ่งทอง  โอนไปสังกัดอื่น      
140  บ้านเล้าข้าว  ปกติ       1
141  บ้านดงเย็น  ปกติ       1
142  บ้านโนนตาด  ปกติ       1
143  บ้านสำโรง  ปกติ       1
144  บ้านแวง  เรียนร่วม       1
145  บ้านสนาม  เรียนร่วม       1
146  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
147  บ้านหัวดง  ปกติ       1
148  บ้านดอนหม่วย  เรียนร่วม       1
149  บ้านโนนสูง  เรียนร่วม    
150  บ้านหนองเรือ  ปกติ       1
151  บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  เรียนร่วม       1
152  บ้านค้อโนนสว่าง  ปกติ    
153  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  ปกติ       1
154  บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  ปกติ       1
155  บ้านท่าค้อ  ปกติ    
156  บ้านหนองหินน้อย  ปกติ       1
157  บ้านธาตุจอมศรี  ปกติ       1
158  บ้านกระจายเหล่าสูง  ปกติ       1
159  บ้านทองหลาง  ปกติ       1
160  สีสวาดเล็บขาว  ปกติ       1
161  บ้านไทรทอง  ปกติ       1
162  บ้านดงบัง  ปกติ       1
163  บ้านสะแบง  เรียนร่วม      
164  บ้านฮ่องทราย  ปกติ       1
165  บ้านเหล่าบากสามัคคี  ปกติ       1
166  บ้านเมืองคลอง  ปกติ       1
167  บ้านแวง  ปกติ       1
168  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว  ปกติ       1
169  บ้านโนน  ปกติ       1
170  บ้านจานทุ่งโนนสังข์  ปกติ       1
171  บ้านธาตุสามัคคี  ปกติ       1
172  บ้านน้ำคำ  เรียนร่วม       1
173  บ้านโพนเงินโพนทอง  ปกติ    
174  บ้านโนนแฮด  ปกติ       1
175  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
176  บ้านกอก  เรียนร่วม      
177  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  ปกติ       1
178  บ้านชาติ  ปกติ       1
179  บ้านสำราญหนองบาก  ปกติ       1
180  บ้านภูดิน  ปกติ       1
181  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  ปกติ       1
182  บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  ปกติ       1
183  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
184  บ้านหนองฟ้า  ปกติ       1
185  บ้านดอนแดง  ปกติ       1
186  บ้านหนองบึง  ปกติ       1
187  ประสิทธาราม  เรียนร่วม       1
188  บ้านดอนเจริญ  ปกติ       1
189  ดอนเสาโฮง  ปกติ       1
190  บ้านโนนสะอาดหนองแต้  ปกติ       1
191  บ้านป่าดวนพังหาด  ปกติ       1
192  บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
193  บ้านหนองทัพไทย  ปกติ       1
194  บ้านโนนศิลา  ปกติ       1
195  โนนไทยวิทยาคาร  ปกติ       1
196  บ้านนางเตี้ยไศลทอง  ปกติ       1
197  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  ปกติ       1
198  บ้านหัวหนองกุดหลด  ปกติ       1
199  บ้านโนนม่วง  ปกติ       1
200  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
201  บ้านหนองนาหล้า  ปกติ       1
202  บ้านสมสะอาด  ปกติ      
203  บ้านดอนคำ  ปกติ       1
204  บ้านน้ำเงิน  ปกติ       1
205  บ้านจานเหนือ  ปกติ       1
206  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
207  บ้านคำพระ  ปกติ       1
208  ไตรราษฎร์วิทยา  เรียนร่วม       1
209  บ้านค้อแสนสี  ปกติ       1
210  บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  ปกติ       1
211  บ้านขุมเงิน  เรียนร่วม      
212  บ้านดอนแคน  ปกติ       1
213  ชีโนวาทธำรง  ปกติ       1
214  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  ปกติ       1
215  บ้านคำแดง  ปกติ       1
216  บ้านหัวนา  ปกติ       1