รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  ปกติ       1
บ้านโคกหนองบัว        1
บ้านเหล่าโพนงาม        1
บ้านหนองสิม  ปกติ       1
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง        1
บ้านสำโรงหนองจอก        1
บ้านป่าขีหนองขุ่น        1
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่       
บ้านจัมปา        1
10  บ้านบ่อแกนาเลา  ปกติ       1
11  บ้านหนองไฮ        1
12  บ้านพันขาง       
13  บ้านโสกเตย        1
14  บ้านดงดิบ        1
15  บ้านทรายมูล        1
16  บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์        1
17  บ้านโนนยาง        1
18  บ้านนากระตึบ        1
19  บ้านโพธิ์งาม        1
20  บ้านป้องสร้างบุ  ปกติ       1
21  ถนนชัยสามัคคี  ปกติ       1
22  โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  ปกติ       1
23  บ้านหนองไผ่หนองหว้า  ปกติ       1
24  บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  ปกติ       1
25  บ้านขวัญเมือง  ปกติ       1
26  บ้านหนองนกทา  ปกติ       1
27  บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  เรียนร่วม       1
28  บ้านกุดสระ  ปกติ       1
29  บ้านกุดเต่าวิทยา  ปกติ       1
30  บ้านคำอุปราช  ปกติ       1
31  บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  ปกติ       1
32  บ้านโพธิ์ชัน  ปกติ       1
33  น้ำคำสมศรี  ปกติ       1
34  บ้านหนองเม็ก  ปกติ       1
35  บ้านบากหนองเทา  ปกติ       1
36  ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  ปกติ       1
37  บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  เรียนร่วม    
38  บ้านหนองอึ่งโปโล  ปกติ       1
39  ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  ปกติ       1
40  บ้านโนนแก้ว  ปกติ       1
41  โนนเพชรพัฒนา  ปกติ       1
42  บ้านโนนไชยศรี  ปกติ       1
43  บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  ปกติ       1
44  บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  ปกติ       1
45  บ้านหนองโน  ปกติ       1
46  บ้านนาอุ่ม  ปกติ       1
47  ป่าไม้อุทิศ 11  ปกติ       1
48  บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  ปกติ       1
49  บ้านท่าสำราญ  ปกติ       1
50  บ้านท่าลาดหนองผักตบ  ปกติ       1
51  บ้านวังเข  ปกติ       1
52  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
53  บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  เรียนร่วม      
54  บ้านกุดขุ่น  ปกติ       1
55  บ้านโคกกุงดอนกอก  ปกติ       1
56  บ้านดอนชาด  ปกติ       1
57  บ้านสะอาดเจริญ  ปกติ       1
58  บ้านหนองใหญ่ทับครัว  ปกติ       1
59  ชุมพรนาเจริญ  ปกติ       1
60  บ้านหนองอิโล  ปกติ       1
61  บ้านยาง  ปกติ       1
62  บ้านหนองสำราญหนองเรือ  ปกติ       1
63  บ้านดอนควาย  ปกติ       1
64  ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ0คำเม็ก  ปกติ       1
65  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
66  บ้านบาโคหนองแคน  ปกติ       1
67  บ้านโนนปลาเข็ง  ปกติ       1
68  บ้านแก้งศรีสว่าง  ปกติ       1
69  สีดาประชาสรรค์  ปกติ       1
70  บ้านโนนลาด  ปกติ      
71  เสลภูมิสามัคคี  ปกติ       1
72  บ้านท่าไคร้  ปกติ       1
73  บ้านขว้างวิทยากร  ปกติ       1
74  บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  ปกติ      
75  บ้านดงแจ้งโนนสูง  ปกติ       1
76  บ้านปากช่อง  ปกติ       1
77  บ้านท่าสี  เรียนร่วม       1
78  บ้านปากบุ่ง  ปกติ       1
79  บ้านหนองนกเป็ด  ปกติ      
80  บ้านดงยาง  ปกติ       1
81  บ้านดอนเรือ  ปกติ      
82  บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  ปกติ       1
83  บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  ปกติ       1
84  บ้านหนองตอ  ปกติ       1
85  วังใหญ่หนองผักแว่น  ปกติ       1
86  บ้านอุ่มเม่า  ปกติ       1
87  บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)  ปกติ      
88  หนองไฮภูเขาทอง  ปกติ       1
89  บ้านหนองแสงท่า  ปกติ       1
90  บ้านหนองแสงทุ่ง  ปกติ       1
91  บ้านหนองบก  ปกติ       1
92  สามพานประชาสรรค์  ปกติ       1
93  บ้านโพนงาม  ปกติ       1
94  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ    
95  บ้านนาวี  ปกติ       1
96  บ้านแฝก  ปกติ       1
97  บ้านหนองจอก  ปกติ       1
98  บ้านหนองหงษ์  ปกติ       1
99  บ้านโคกสมบูรณ์  เรียนร่วม       1
100  บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  ปกติ       1
101  บ้านโจด  ปกติ       1
102  บ้านนาเมือง  ปกติ       1
103  บ้านโพธิ์ตาก  ปกติ       1
104  บ้านโคกใหญ่  ปกติ       1
105  บ้านดอนหวาย  ปกติ       1
106  บึงอุดมบึงคำ  ปกติ       1
107  บ้านดงกลาง  ปกติ       1
108  บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  ปกติ       1
109  บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
110  บ้านหนองตุ  ปกติ       1
111  บ้านนาสีใส  ปกติ       1
112  วังหลวง  ปกติ       1
113  บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  ปกติ       1
114  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
115  บ้านนาเลา  ปกติ       1
116  บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  เรียนร่วม       1
117  บ้านท่าเยี่ยม  เรียนร่วม       1
118  บ้านน้ำจั้นน้อย  ปกติ       1
119  บ้านนาศรีนวล  ปกติ       1
120  บ้านกุดเรือ  ปกติ      
121  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
122  บ้านลาด  เรียนร่วม    
123  ศรีสวัสดิ์  ปกติ       1
124  บ้านนางาม  เรียนร่วม       1
125  บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์  ปกติ       1
126  บ้านกุดแห่  เรียนร่วม       1