รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13        1
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10        1
วัดชากกอไผ่  ปกติ       1
วัดธงหงส์  ปกติ       1
บ้านสมานมิตร  ปกติ       1
บ้านตะพุนทอง  ปกติ      
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ      
เกาะแก้วพิสดาร  ปกติ       1
วัดธรรมสถิต  ปกติ       1
10  วัดหนองตะแบก  ปกติ       1
11  วัดบ้านเก่า  ปกติ      
12  บ้านหลังเขา  ปกติ       1
13  บ้านคลองยายเมือง  ปกติ      
14  บ้านเขาหวาย  ปกติ      
15  บ้านชากมะหาด  ปกติ       1
16  บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์  ปกติ       1
17  วัดดอนจันทน์  ปกติ       1
18  บ้านตีนเนิน       
19  บ้านแม่น้ำคู้  ปกติ       1
20  บ้านเขาคลองซอง  ปกติ       1
21  บ้านหนองระกำ  ปกติ       1
22  บ้านหนองสะพาน  ปกติ       1
23  บ้านเขาลอย  ปกติ