รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดบ้านโพธิ์  ปกติ       1
วัดเขางูสันติธรรม        1
บ้านหนองนางแพรว  ปกติ       1
บ้านชัฎเจริญ  ปกติ       1
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)  ปกติ       1
บ้านหนองปากชัฎ        1
บ้านสันดอน  ปกติ       1
บ้านทุ่งแจง        1
บ้านชัฎหนองหมี        1
10  บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)        1
11  วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)  ปกติ       1
12  บ้านท่ายาง        1
13  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
14  วัดโพธิศรี  ปกติ       1
15  วัดพิบูลวนาราม        1
16  บ้านหัวเขาจีน  เรียนร่วม       1
17  บ้านพุเกตุ  ปกติ       1
18  ประชาพัฒนาวิทย์  ปกติ       1
19  บ้านร่องเจริญ        1
20  บ้านกล้วย        1
21  วัดเหนือวน  ปกติ       1
22  จันทคามวิทยา  เรียนร่วม       1
23  วัดวันดาว  ปกติ       1
24  สมนึกวิทิศวรการ        1
25  บ้านพุตะเคียน        1
26  วัดหัวป่า  ปกติ       1
27  บ้านเขากรวด        1
28  บ้านหุบพริก  ปกติ       1
29  วัดใหม่นครบาล        1
30  วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)        1
31  วัดอัมพวัน        1
32  บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)        1
33  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล        1
34  บ้านปากสระ       
35  วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)        1
36  บ้านหนองขาม        1
37  บ้านหนองสีนวล        1
38  บ้านหนองน้ำใส        1
39  วัดวิมลมรรคาราม  ปกติ       1
40  บ้านรางม่วง  ปกติ       1
41  บ้านแม่ประจัน  ปกติ       1
42  วัดทุ่งหญ้าคมบาง  ปกติ       1
43  บ้านรางเฆ่  ปกติ       1
44  วัดหนองบัวค่าย  ปกติ       1
45  บ้านยางคู่  ปกติ       1
46  วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)  ปกติ       1
47  บ้านเขาอีส้าน  ปกติ    
48  บ้านหนองขนาก  ปกติ       1
49  วัดรางเสน่ห์นครจันทร์  ปกติ       1
50  ชุมชนวัดคูบัว  ปกติ       1
51  บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104  ปกติ       1
52  วัดหนองบัว  ปกติ       1
53  บ้านบ่อตะคร้อ  ปกติ       1
54  วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)  ปกติ       1
55  บ้านหนองตาเนิด  ปกติ       1
56  บ้านพุแค  ปกติ       1
57  วัดวังมะนาว  ปกติ       1
58  วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)  ปกติ       1
59  วัดสูงเนินราษฎรบำรุง  ปกติ    
60  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
61  วัดเกตุน้อย  ปกติ       1
62  วัดเกาะศาลพระ  เรียนร่วม       1
63  วัดโพธิ์ดก  ปกติ       1
64  วัดศรัทธาราษฎร์  ปกติ       1
65  วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)  ปกติ       1
66  บ้านพุบอนบน  ปกติ       1
67  วัดยางงาม  ปกติ       1
68  บ้านอ่างหิน  ปกติ       1
69  บ้านโกรกสิงขร  ปกติ       1
70  วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)  ปกติ       1
71  วัดโคกพระเจริญ  ปกติ       1
72  วัดอรุณรัตนคีรี  ปกติ       1
73  ชุมชนวัดทุ่งหลวง  ปกติ       1
74  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน  ปกติ       1
75  บ้านโป่งเจ็ด  ปกติ       1
76  บ้านทุ่งศาลา  ปกติ       1
77  วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
78  บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
79  บ้านหนองโก  ปกติ       1
80  วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)  ปกติ       1
81  บ้านหนองศาลเจ้า  ปกติ       1
82  บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)  ปกติ       1
83  บ้านพุคาย  ปกติ       1
84  บ้านหนองจอก(จิตติ0บุญศรี)  ปกติ    
85  วัดท้ายเมือง  ปกติ       1
86  วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)  ปกติ       1
87  บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง  ปกติ       1
88  วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
89  บ้านเก่าต้นมะค่า  ปกติ       1
90  บ้านวังปลา  ปกติ       1
91  วัดชัฎใหญ่  ปกติ       1
92  บ้านหนองลังกา  ปกติ       1
93  วัดหนองตาหลวง  ปกติ       1
94  บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา  ปกติ    
95  บ้านมะขามเอน  ปกติ       1
96  วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา  ปกติ       1
97  บ้านหนองปรือ  ปกติ       1
98  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
99  บ้านเขาช้าง  ปกติ       1
100  บ้านเขาพระเอก  ปกติ       1
101  บ้านหนองวัวดำ  ปกติ       1
102  บ้านมณีลอย  ปกติ       1
103  สีวะรา  ปกติ       1
104  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)  เรียนร่วม       1