รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์)  ปกติ       1
วัดตะเคียน        1
วัดท่าข้าม     
วัดซับเสือแมบ     
บ้านโป่งยอ        1
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ปกติ       1
บ้านทุ่งทอง        1
บ้านหนองสำโรง  ปกติ       1
บ้านพรมทิน        1
10  วัดหนองหอย       
11  วัดหนองคู        1
12  วัดปากคลองบางคู้        1
13  วัดหนองมน        1
14  บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)        1
15  บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก  ปกติ       1
16  วัดโพธิ์ตรุ        1
17  วัดเกาะวิมุตตาราม        1
18  วัดลาดสาลี่  เรียนร่วม       1
19  วัดมะค่า        1
20  วัดคงคาราม        1
21  วัดดงพลับ        1
22  บ้านกระเบากลัก       
23  บ้านกล้วย        1
24  วัดท่าช้าง        1
25  วัดบ้านทราย        1
26  บ้านหัวบึง  ปกติ       1
27  วัดหนองน้ำทิพย์        1
28  วัดบ้านหมี่ใหญ่        1
29  "วัดมหาสอน ""ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์"""        1
30  วัดห้วยแก้ว  ปกติ       1
31  วัดเขาวงกฎ        1
32  วัดหนองกระเบื้อง        1
33  วัดหนองโพธิ์        1
34  บ้านน้ำบ่า        1
35  วัดทองแท่งนิสยาราม  ปกติ       1
36  วัดสระมะเกลือ  ปกติ       1
37  วัดข่อยใต้        1
38  วัดบ้านลาด        1
39  บ้านดงกลาง        1
40  บ้านหัวดง  ปกติ       1
41  ซอย 7 สาย 4 ซ้าย  ปกติ       1
42  วัดหนองปลาดุก  ปกติ       1
43  บ้านตะกุดหว้า  ปกติ       1
44  วัดป่ากล้วย  ปกติ       1
45  วัดวังหัวแหวน  ปกติ       1
46  ชุมชนตำบลหินปัก  ปกติ       1
47  บ้านท่าม่วง  ปกติ       1
48  วัดทุ่งสิงห์โต  ปกติ       1
49  วัดหลวงท้ายตลาด  ปกติ       1
50  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
51  วัดเขาสมอคอน  ปกติ       1
52  วัดหนองหลวง  ปกติ       1
53  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
54  วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)  ปกติ       1
55  บ้านชอนบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  วัดคลองเม่า  ปกติ       1
57  สมอคอนวิทยาคาร  ปกติ       1
58  วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)  ปกติ       1
59  วัดน้ำจั้น  เรียนร่วม       1
60  บ้านหนองนางาม  ปกติ       1
61  บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ       1
62  วัดท้องคุ้ง  ปกติ       1
63  วัดหนองพิมาน  ปกติ       1
64  วัดชีแวะ  ปกติ       1
65  วัดหนองเมือง  ปกติ       1
66  บ้านพุม่วง  ปกติ       1
67  วัดยาง ณ รังสี  ปกติ       1
68  บ้านหนองปล้อง  เรียนร่วม       1
69  วัดบ่อเงิน  ปกติ       1
70  วัดหนองปลิง  ปกติ       1
71  วัดคอกกระบือ  ปกติ       1
72  วัดหนองแก้ว  ปกติ       1
73  วัดหนองบัวขาว  ปกติ       1
74  วัดสำราญ  ปกติ       1
75  บ้านคลองเกตุ  ปกติ       1
76  วัดเขาหนีบ  ปกติ       1
77  วัดสระกระเบี้อง  ปกติ       1
78  วัดท้ายลาด  ปกติ       1
79  วัดสิงห์ทอง  ปกติ       1
80  บ้านเขาดิน  ปกติ       1
81  บ้านห้วยส้ม  ปกติ       1
82  วัดห้วยกรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
83  บ้านดอนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
84  วัดตะลุง  ปกติ       1
85  วัดหลวงสุวรรณาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  วัดโคกโพธิกุญชร  ปกติ       1
87  วัดสายห้วยแก้ว  ปกติ       1
88  วัดเทพกุญชรวราราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
89  วัดคุ้งนาบุญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
90  บ้านไทรย้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
91  วัดหนองคู  ปกติ       1
92  วัดคุ้งท่าเลา  ปกติ       1
93  บ้านดงมะรุม  ปกติ       1
94  วัดสะพานคง  ปกติ       1
95  วัดดงแก้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
96  วัดหนองแขม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
97  วัดโคกหม้อ  ปกติ       1
98  วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ       1
99  วัดข่อยกลาง  ปกติ       1
100  บ้านโคกสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว      
101  ค่ายพิบูลสงคราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านหนองชนะชัย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
103  บ้านหนองไผ่  โอนไปสังกัดอื่น      
104  วัดสัมพันธมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  วัดใดยาว  ปกติ       1
106  วัดพรหมาสตร์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
107  วัดใหม่ขุนนวน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
108  วัดดอนโพธิ์  ปกติ       1
109  ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย  ปกติ      
110  ท่าวุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  บ้านเนินจันทร์  ปกติ       1
112  กองบินโคกกะเทียม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
113  วัดทุ่งทะเลหญ้า  ปกติ       1
114  วัดอัมพวัน  ปกติ       1
115  วัดนิคมสามัคคีชัย  ปกติ       1