รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาแก้วประชารัฐ        1
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง        1
บ้านสองแคว        1
แม่มอกวิทยา        1
บ้านท่าเกวียน        1
ชุมชนบ้านท่าแหน  ปกติ       1
บ้านน้ำโทก0หัวดง  ปกติ       1
ห้วยมะเกลือวิทยา        1
บ้านสามขา  ปกติ       1
10  บ้านอุมลอง  ปกติ       1
11  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ       1
12  บ้านนาเบี้ย        1
13  บ้านเอียก0นาบง  ปกติ       1
14  บ้านแม่เลียง  ปกติ       1
15  บ้านสันป่าเปา  เรียนร่วม      
16  บ้านป่าตาล  ปกติ       1
17  เถิน0ท่าผา  ปกติ       1
18  บ้านทุ่งขาม  ปกติ       1
19  บ้านดอนธรรม  ปกติ       1
20  บ้านนากวาง  ปกติ       1
21  บ้านหนอง  เรียนร่วม       1
22  บ้านสมัย  ปกติ       1
23  บ้านท่าผา  ปกติ       1
24  บ้านแม่หลง0สบจาง  ปกติ       1
25  บ้านท่า  ปกติ       1
26  บ้านจอมปิง  ปกติ       1
27  บ้านหนองถ้อย  เรียนร่วม      
28  บ้านสองแควใต้  ปกติ       1
29  บ้านนาแส่ง0แม่ไฮ  เรียนร่วม       1
30  บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  ปกติ       1
31  บ้านแม่วะ  เรียนร่วม       1
32  ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา)  ปกติ       1
33  วัดสบแม่ทำ  ปกติ       1
34  บ้านแม่กึ๊ด  ปกติ       1
35  บ้านแม่ทาน  ปกติ       1
36  บ้านใหม่  เรียนร่วม      
37  ชุมชนบ้านมั่ว  ปกติ       1
38  บ้านก้อมหนองมุง  เรียนร่วม      
39  แม่วะวิทยา  ปกติ       1
40  บ้านเหล่า  ปกติ       1
41  บ้านแม่เติน  ปกติ       1
42  นาบ้านไร่วิทยา  ปกติ      
43  บ้านผาแมว  ปกติ       1
44  บ้านเหล่ายาว  ปกติ       1
45  วัดหาดปู่ด้าย  ปกติ       1
46  บ้านแม่เตี๊ยะ  ยุบโรงเรียนแล้ว    
47  กิ่วประชาวิทยา  ปกติ       1
48  บ้านน้ำหลง  ปกติ    
49  ห้วยขี้นกวิทยา  ปกติ       1
50  บ้านน้ำดิบ  ปกติ       1
51  บ้านสาด0ผึ้งนาเกลือ  ปกติ       1
52  ปางกุ่มวิทยา  ปกติ       1
53  บ้านเด่น  ปกติ       1
54  บ้านนาคต  ปกติ       1
55  บ้านนาต๋ม  ปกติ       1
56  บ้านอุมลอง  ปกติ       1
57  ชุมชนบ้านแม่ปุปุ  ปกติ       1
58  นาครัวประชาสามัคคี  ปกติ       1
59  บ้านนาโป่ง  ปกติ       1
60  บ้านกุ่มเนิ้งใต้  ปกติ       1
61  บ้านน้ำโจ้  เรียนร่วม       1
62  บ้านแม่วะเด่นชัย  ปกติ       1
63  สันโป่งวิทยา  ปกติ       1
64  บ้านหัวน้ำ  ปกติ       1
65  บ้านแก่น  ปกติ       1
66  วัดมะกอก0นาบัว  เรียนร่วม       1
67  บ้านเข้าซ้อน  เรียนร่วม       1
68  บ้านป่าจ้ำ  เรียนร่วม       1
69  บ้านศาลาสามัคคี  ปกติ       1
70  บ้านทุ่งต๋ำ  ปกติ       1
71  บ้านท่ามะเกว๋น  ปกติ       1
72  บ้านแม่ปุง  เรียนร่วม       1
73  บ้านฮ่องห้า  ปกติ       1
74  บ้านกิ่วห้วยเบิก  ปกติ       1
75  บ้านดอนไชย  ปกติ       1
76  บ้านสันหลวง  ปกติ       1
77  วังหินวิทยา  ปกติ       1
78  บ้านวัฒนา  เรียนร่วม       1
79  บ้านหล่ายฮ่องปุ๊  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
80  บ้านหนองวัวแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
81  บ้านวังพร้าว0สบเรียง  ปกติ       1
82  ไตรมิตรสามัคคี  ปกติ       1
83  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
84  บ้านวังยาว  ปกติ       1
85  บ้านนาจะลา  เรียนร่วม       1
86  บ้านแม่ต๋ำ  เรียนร่วม       1
87  วัดนาเอี้ยง  เรียนร่วม      
88  บ้านปงกา  ปกติ       1
89  บ้านแม่ตั๋ง  ปกติ       1
90  บ้านหลวง  ปกติ       1
91  บ้านปงแพ่ง  ปกติ       1
92  วัดสาแล  ปกติ       1
93  เสริมซ้ายวิทยา  ปกติ       1
94  บ้านท่าโป่ง  เรียนร่วม       1
95  บ้านแม่ฮวก  เรียนร่วม       1
96  นายางวิทยา  ปกติ       1
97  บ้านปงหลวง  เรียนร่วม       1
98  บ้านนาดง  ปกติ       1
99  บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
100  บ้านปางมะโอ  เรียนร่วม      
101  บ้านแม่ปะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านหนองเตา  ปกติ       1