รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองนาว        1
บ้านทุ่งฮ้าง  ปกติ       1
บ้านช่อฟ้า  ปกติ       1
บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า        1
ชุมชนบ้านสา  ปกติ       1
บ้านแม่ตาใน  เรียนร่วม       1
บ้านนางาม        1
บ้านแม่เบิน        1
บ้านสันมะเกลือ  ปกติ       1
10  บ้านใหม่เหล่ายาว        1
11  บ้านทุ่งปี้        1
12  บ้านวังมน        1
13  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
14  บ้านวังใหม่  ปกติ       1
15  บ้านแม่หีด        1
16  บ้านหัวทุ่ง        1
17  บ้านแม่สุขวังเหนือ        1
18  บ้านแม่พริก        1
19  วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)        1
20  บ้านแม่เย็น        1
21  บ้านทัพป่าเส้า        1
22  บ้านสบลี        1
23  บ้านแม่แจ๋ม        1
24  อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)        1
25  บ้านทุ่งส้าน        1
26  บ้านหนอง        1
27  บ้านแม่กองปิน        1
28  บ้านทุ่งสะแกง  ปกติ       1
29  บ้านดอนแก้ว        1
30  บ้านดอนไชย        1
31  บ้านทุ่งโป่ง        1
32  บ้านหัวเมือง        1
33  บ้านไฮ  เรียนร่วม       1
34  บ้านป่าแขม  ปกติ       1
35  บ้านขอวิทยา        1
36  บ้านสวนดอกคำ        1
37  บ้านขาม        1
38  บ้านทุ่งจี้  เรียนร่วม       1
39  บ้านทุ่งข่วง  เรียนร่วม       1
40  บ้านทุ่งปง  เรียนร่วม       1
41  บ้านปงคอบ        1
42  บ้านสบฟ้า  ปกติ       1
43  บ้านเลาสู  ปกติ       1
44  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
45  บ้านหลวงแจ้ซ้อน  ปกติ       1
46  บ้านกล้วย  ปกติ       1
47  บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ       1
48  บ้านแม่สุก  ปกติ       1
49  บ้านต้นงุ้น  ปกติ       1
50  บ้านสาแพะ  ปกติ       1
51  บ้านน้ำจำ  ปกติ       1
52  บ้านแม่สุขใน  ปกติ       1
53  บ้านป่าเหว  ปกติ       1
54  บ้านเฮี้ย  เรียนร่วม       1
55  บ้านใหม่ผ้าขาว  ปกติ       1
56  บ้านเมืองตึง  ปกติ       1
57  บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม       1
58  บ้านใหม่สามัคคี  เรียนร่วม       1
59  บ้านหนองกอก  เรียนร่วม       1
60  บ้านปงดอน  เรียนร่วม    
61  บ้านแม่ตา  เรียนร่วม       1
62  บ้านทุ่งฮี  ปกติ       1
63  ชุมชนบ้านใหม่  ปกติ       1
64  บ้านฮ่องลี่  ปกติ       1
65  บ้านแม่ม่า  เรียนร่วม       1
66  บ้านปางดะ  ปกติ    
67  บ้านป่าเหมี้ยง  ปกติ       1
68  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
69  บ้านแพะ  ปกติ       1
70  บ้านนาไหม้  เรียนร่วม       1
71  บ้านแป้น  ปกติ       1
72  บ้านม่วง  ปกติ       1
73  บ้านปงถ้ำ  ปกติ       1
74  ปลายนาวิทยา  ปกติ       1
75  บ้านถ้ำ  เรียนร่วม       1
76  บ้านจ๋ง  เรียนร่วม       1
77  บ้านเปียงใจ  ปกติ       1
78  บ้านไร่  ปกติ       1
79  บ้านป่าคา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
80  บ้านก่อ  ปกติ       1
81  บ้านทุ่งผึ้ง  ปกติ    
82  บ้านทุ่งฝูง  ยุบโรงเรียนแล้ว