รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านดอนหันวิทยาสาร        1
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ       1
บ้านห้วยเตยพัฒนา        1
บ้านดงพอง        1
สระแก้วราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
แก่นเท่าพัฒนศึกษา        1
หินกองวิทยา        1
บ้านวังโพน        1
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง        1
10  บ้านโคกล่าม  ปกติ      
11  บ้านโกทา  ปกติ       1
12  บ้านแก่นประดู่  ปกติ       1
13  บ้านคำบอน  ปกติ       1
14  ดอนหันประชารัฐศึกษา  ปกติ       1
15  หินฮาวคุรุประชาสรรค์  ปกติ       1
16  พงษ์ภิญโญ 2  ปกติ       1
17  บ้านบึงแก  ปกติ       1
18  บ้านเหล่านางาม  ปกติ       1
19  บ้านโนนเรือง  ปกติ       1
20  บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ปกติ       1
21  อานันทนวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
22  บ้านป่าสังข์หนองฮี  ปกติ       1
23  บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ปกติ       1
24  บ้านเลิง  ปกติ       1
25  บ้านนาล้อม  ปกติ       1
26  บ้านป่าส่าน  ปกติ       1
27  บ้านโคกสูงวิทยาคม  ปกติ       1
28  บ้านบ่อแก  ปกติ       1
29  บ้านนาเพียง  ปกติ       1
30  บ้านป่าเหลื่อม  เรียนร่วม       1
31  บ้านหนองค้ากลางฮุง  ปกติ       1
32  บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
33  เขื่อนกระพี้ศึกษา  ปกติ       1
34  บ้านกระเดื่อง  ปกติ       1
35  บ้านเต่านอ  ปกติ       1
36  บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  ปกติ       1
37  บ้านหนองเบ็ญ  ปกติ       1
38  บ้านศิลา  ปกติ       1
39  บ้านบึงฉิม  ปกติ       1
40  พงษ์ภิญโญ 1  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
41  บ้านท่าพระเนาว์  ปกติ       1
42  บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  ปกติ       1
43  บ้านหินขาว  ปกติ       1
44  บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  ปกติ       1
45  บ้านดงเก่า  เรียนร่วม       1
46  บ้านโจดใหญ่  เรียนร่วม       1
47  บ้านดอนหญ้านาง  ปกติ       1
48  บ้านโสกม่วงดอนดู่        1
49  บ้านดอนยาง  ปกติ       1
50  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  ปกติ       1
51  บ้านหนองขามประชาบำรุง  ปกติ       1
52  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ       1
53  บ้านไก่นา  เรียนร่วม       1
54  บ้านหนองบัวดีหมี  ปกติ       1
55  บ้านม่วงโป้  ปกติ       1
56  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ       1
57  ไตรมิตรวิทยาคาร  ปกติ       1
58  บ้านโนนเขวา  ปกติ       1
59  บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  ปกติ       1
60  บ้านสว่างมรรคา  เรียนร่วม      
61  บ้านหนองหัววัว  ปกติ       1
62  บ้านหนองคู  ปกติ       1
63  บ้านเหล่าเกวียนหัก  ปกติ       1
64  บ้านโนนกู่  ปกติ       1
65  บ้านห้วยชัน  เรียนร่วม       1
66  บ้านบะยาว  ปกติ       1
67  บ้านเลิงเปือย  ปกติ       1
68  บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
69  บ้านลาดนาเพียง  ปกติ       1
70  หนองไผ่มอดินแดง  ปกติ       1
71  บ้านโคกท่า  ปกติ       1
72  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  ปกติ       1
73  บ้านกุดนางทุย  ปกติ       1
74  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  ปกติ       1
75  โนนฆ้องวิทยาคาร  ปกติ       1
76  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ปกติ       1
77  บ้านค้อ  ปกติ       1
78  บ้านตอกแป้น  ปกติ       1
79  บ้านหนองกุงน้อย  ปกติ       1
80  บ้านโนนแต้  ปกติ       1
81  บ้านหนองปอ  ปกติ       1
82  ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  ปกติ       1
83  พระคือหนองโพธิ์วิทยา  ปกติ       1
84  บ้านแก่นเท่า  ปกติ       1
85  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  ปกติ       1
86  บ้านซำจานเนินทอง  ปกติ       1
87  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
88  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
89  บ้านทองหลาง  ปกติ       1
90  บ้านโคกแปะ  ปกติ      
91  บ้านโคกสีโคกเปี้ย  ปกติ       1
92  บ้านชาด  ปกติ       1
93  บ้านโนนค้อ  ปกติ       1
94  บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
95  บ้านกอก  ปกติ      
96  บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
97  บ้านโจดศรีวิชัย  ปกติ       1
98  บ้านดงกลาง  ปกติ       1
99  บ้านป่าหวาย  ปกติ       1
100  พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
101  สว่างศิริพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
102  บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว