รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสันปูเลย  ปกติ       1
บ้านหนองสูน  ปกติ       1
บ้านแม่แสม  ปกติ       1
บ้านแม่บอน        1
บ้านแม่กองวะ        1
บ้านนาทราย       
บ้านห้วยไร่  ปกติ       1
บ้านห้วยห้าง  ปกติ       1
บ้านลี้  เรียนร่วม       1
10  บ้านห้วยงูสิงห์  ปกติ       1
11  บ้านโฮ่ง  ปกติ       1
12  บ้านฮั่ว  ปกติ       1
13  บ้านแม่ปันเดง  ปกติ       1
14  บ้านล้องเครือกวาว  ปกติ       1
15  วัดร้องธาร  ปกติ       1
16  บ้านห้วยแพ่ง  ปกติ       1
17  วัดหนองยวง  ปกติ       1
18  บ้านม่วงโตน  ปกติ       1
19  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
20  บ้านสันป่าสัก  ปกติ       1
21  บ้านวงศ์ษาพัฒนา  ปกติ       1
22  ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)  ปกติ       1
23  บ้านป่าพลู  ปกติ       1
24  บ้านนากลาง  ปกติ       1
25  บ้านห้วยปันจ๊อย  ปกติ       1
26  วัดบ้านเวียงหนองล่อง  ปกติ       1
27  บ้านศรีเตี้ย  ปกติ       1
28  บ้านป่าจี้  ปกติ       1
29  บ้านห้วยกาน  ปกติ       1
30  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ       1
31  บ้านปาง  ปกติ       1
32  บ้านวังมน  ปกติ       1
33  บ้านห้วยหญ้าไซ  ปกติ       1
34  บ้านหนองหลัก  ปกติ       1
35  บ้านเหล่าดู่  เรียนร่วม       1
36  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
37  บ้านท่าหลุก  ปกติ       1
38  วัดวังสะแกง  ปกติ       1
39  บ้านไร่  เรียนร่วม       1
40  บ้านห้วยแทง  ปกติ       1
41  บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว  ปกติ       1
42  บ้านผาต้าย  ปกติ    
43  บ้านห้วยแหน  ปกติ       1
44  บ้านดงสักงาม  ปกติ       1
45  บ้านดอยแดน  ปกติ       1
46  บ้านแม่หาด  เรียนร่วม       1
47  บ้านไม้สลี  ปกติ       1
48  บ้านแม่ป้อกใน  ปกติ       1
49  บ้านโฮ่ง  ปกติ       1
50  บ้านห้วยน้ำดิบ  ปกติ       1
51  บ้านหล่ายท่า  ปกติ       1
52  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ       1
53  บ้านปางส้าน  ปกติ       1
54  บ้านป่าคา  ปกติ       1
55  วัดบ้านดง  ปกติ       1
56  บ้านแม่แนต  ปกติ       1
57  บ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ  ปกติ    
58  บ้านปวง  ปกติ    
59  บ้านแม่ลาน  ปกติ       1
60  บ้านแม่อีไฮ  เรียนร่วม       1
61  บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม       1
62  บ้านห้วยปิง  ปกติ       1
63  บ้านบวก  ปกติ       1