รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกำพี้  ปกติ       1
บ้านห้วยหวาย  ปกติ       1
บ้านขอนแก่นหนองบอน        1
บ้านห้วยโตก  ปกติ       1
บ้านกกชุมแสง  ปกติ    
บ้านแหล่งควาย  ปกติ       1
บ้านเพียซำพุวิทยา  ปกติ       1
บ้านวังโป่งท่าวังแคน        1
บ้านน้ำคิว  ปกติ       1
10  บ้านนาป่าหนาด        1
11  บ้านตาดซ้อ        1
12  บ้านโนนสว่าง       
13  บ้านผาพอด       
14  บ้านโพน  ปกติ       1
15  บ้านคกงิ้ว  ปกติ       1
16  บ้านกลาง  ปกติ    
17  บ้านห้วยนา        1
18  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  ปกติ       1
19  บ้านหาดเบี้ย        1
20  บ้านคกไผ่        1
21  บ้านปากปัด        1
22  บ้านหาดคัมภีร์     
23  บ้านคกเว้า     
24  บ้านร่องไผ่  ปกติ       1
25  บ้านบวกอ่าง       
26  บ้านแก่งม่วง  เรียนร่วม       1
27  บ้านวังเป่ง  เรียนร่วม       1
28  บ้านน้ำพาน  เรียนร่วม      
29  บ้านหนองปกติ  ปกติ       1
30  บ้านห้วยคัง  เรียนร่วม       1
31  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
32  บ้านห้วยเดื่อ        1
33  บ้านนาโม้  ปกติ       1
34  บ้านน้ำมี        1
35  บ้านหนองบง        1
36  บ้านห้วยไค้       
37  บ้านท่าดีหมี  ปกติ       1
38  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา        1
39  บ้านเสี้ยว        1
40  บ้านห้วยกระทิง        1
41  บ้านห้วยพอด        1
42  บ้านสวนกล้วย        1
43  บ้านท่าบม  ปกติ       1
44  บ้านปากยาง        1
45  บ้านทรัพย์มงคล        1
46  บ้านห้วยลวงไซ  ปกติ       1
47  บ้านป่าข้าวหลาม  ปกติ       1
48  บ้านภูสวรรค์  ปกติ       1
49  บ้านท่าเปิบ  เรียนร่วม       1
50  บ้านโพนป่าแดง  ปกติ       1
51  บ้านท่ามะนาว  ปกติ       1
52  บ้านแสนสำราญ  เรียนร่วม       1
53  มโนบุเรศรบำรุงการ  เรียนร่วม       1
54  บ้านกอไร่ใหญ่  ปกติ       1
55  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  ปกติ       1
56  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
57  บ้านนาม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
58  บ้านท่าบุ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
59  บ้านไผ่โทน  ปกติ       1
60  บ้านส้าน  เรียนร่วม       1
61  บ้านน้ำสวยภักดี  ปกติ       1
62  บ้านนาบอน  เรียนร่วม       1
63  บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม       1
64  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
65  บ้านวังยาว  ปกติ       1
66  บ้านสาระแพ  เรียนร่วม       1
67  บ้านโป่งป่าติ้ว  เรียนร่วม      
68  บ้านตูบโกบ  ปกติ       1
69  บ้านวังขาม  ปกติ    
70  บ้านน้ำกระโทม  ปกติ    
71  บ้านหนองนาทราย  ปกติ       1
72  บ้านปากเนียม  ปกติ       1
73  บ้านอุมุง  ปกติ       1
74  บ้านหนองดอกบัว  ปกติ       1
75  บ้านเมี่ยง  ปกติ       1
76  บ้านวังแคน  เรียนร่วม       1
77  บ้านชมน้อย  ปกติ       1
78  บ้านนาเบน  ปกติ       1
79  บ้านขอนแก่น  ปกติ       1
80  บ้านชลประทาน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
81  บ้านหาดพระ  เรียนร่วม       1
82  บ้านหัวแก่ง  เรียนร่วม       1
83  บ้านลาดค้อ  เรียนร่วม    
84  บ้านห้วยผักกูด  ปกติ    
85  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
86  บ้านโพน  ปกติ       1
87  บ้านไร่ทาม  ปกติ       1
88  บ้านแก่งมี้  เรียนร่วม       1
89  บ้านปากหมาก  ปกติ       1
90  บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  เรียนร่วม       1
91  บ้านหินตั้ง  ปกติ       1
92  บ้านหาดทรายขาวผามุม  ปกติ       1
93  บ้านคกมาด  ปกติ       1
94  บ้านห้วยด้าย  ปกติ       1
95  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  ปกติ       1
96  บ้านแก้วเมธี  ปกติ       1
97  บ้านโป่ง  ปกติ       1
98  บ้านนากระเซ็ง  ปกติ       1
99  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  ปกติ       1
100  บ้านห้วยสีเสียด  เรียนร่วม       1
101  บ้านเลิง  ปกติ       1
102  บ้านติดต่อ  เรียนร่วม       1
103  บ้านน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
104  บ้านห้วยเหล็ก  ปกติ       1
105  บ้านนาแขม  ปกติ       1
106  บ้านหนองผำ  ปกติ       1
107  บ้านห้วยหินขาว  ปกติ      
108  บ้านนาน้ำมัน  ยุบโรงเรียนแล้ว    
109  บ้านโพนสว่างวังเย็น  ปกติ       1
110  บ้านคกเลา  ปกติ       1
111  บ้านผากลางดง  ปกติ       1
112  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
113  บ้านนาจาน  ปกติ       1
114  บ้านใหม่ตาแสง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1