รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองปาดฟาน        1
บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  ปกติ       1
บ้านหนองอีเก้ง        1
บ้านไร่สุขสันต์  เรียนร่วม       1
บ้านห้วยกาบเปลือย  ปกติ       1
บ้านซำม่วง  ปกติ       1
บ้านผาน้อย  ปกติ       1
บ้านห้วยสีเสียด        1
บ้านนาเหมือดแอ่        1
10  บ้านนาล้อม  ปกติ    
11  บ้านนาน้อย        1
12  บ้านโคกผักหวาน  ปกติ       1
13  บ้านขอนยาง  ปกติ       1
14  บ้านโนน  ปกติ       1
15  บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม       1
16  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
17  บ้านนาดินดำ  ปกติ       1
18  บ้านห้วยไผ่เหนือ  ปกติ       1
19  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ       1
20  บ้านนายาง  ปกติ       1
21  บ้านสวนห้อมผางาม  ปกติ       1
22  บ้านหนองงิ้ว  ปกติ       1
23  บ้านห้วยหมาก  ปกติ       1
24  บ้านโคกแฝก  ปกติ       1
25  บ้านห้วยป่าน  ปกติ       1
26  ผานาง0ผาเกิ้ง  ปกติ       1
27  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  ปกติ       1
28  บ้านดงน้อยโคกหนองแก  ปกติ       1
29  บ้านซำไคร้  ปกติ    
30  บ้านห้วยไผ่  ปกติ       1
31  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  ปกติ       1
32  บ้านน้ำทบ  ปกติ       1
33  บ้านซำบ่าง  ปกติ       1
34  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
35  บ้านหนองนอ  ปกติ       1
36  บ้านร่องป่าไผ่  เรียนร่วม       1
37  บ้านห้วยเดื่อน้อย  ปกติ       1
38  บ้านหัวขัว  ปกติ       1
39  บ้านพองหนีบ  ปกติ       1
40  บ้านบุ่งตาข่าย  ปกติ       1
41  บ้านห้วยผุก  ปกติ       1
42  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  ปกติ       1
43  บ้านกุดลันน้อยคีรี  ปกติ       1
44  บ้านหนองตูม  ปกติ       1
45  บ้านศรีรักษา  ปกติ       1
46  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
47  บ้านเล้า  ปกติ       1
48  บ้านหนองหมากแก้ว  ปกติ       1
49  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ       1
50  บ้านบึงสวรรค์  ปกติ       1
51  บ้านซำบุ่น  ปกติ       1
52  บ้านกกบก  ปกติ       1
53  บ้านหมากแข้งกกกอก  ปกติ      
54  บ้านโนนกกจาน  ปกติ       1
55  บ้านน้ำจันทร์  ปกติ      
56  บ้านภูทองลานมันหลัก 160  ปกติ       1
57  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
58  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  เรียนร่วม    
59  บ้านตาดข่า  ปกติ       1
60  บ้านซำนกจิบ  ปกติ       1
61  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
62  วังน้ำพุ  ปกติ       1
63  บ้านกกเกลี้ยง  ปกติ       1
64  บ้านแก่งหินกกสะทอน  ปกติ       1
65  บ้านซำกกค้อ  ปกติ       1
66  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
67  บ้านผาหวาย  ปกติ       1
68  บ้านน้ำอ้อมเล้า  ปกติ       1
69  บ้านนาอีเลิศ  ปกติ       1
70  บ้านบุ่งค้อ  เรียนร่วม       1
71  บ้านซำไฮ  ปกติ       1
72  บ้านสงป่าเปลือย  ปกติ       1
73  บ้านผาฆ้อง  ปกติ       1
74  บ้านผาสะนา  ปกติ       1
75  บ้านผาสามยอด  ปกติ       1
76  บ้านเหล่าใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
77  บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
78  บ้านซำพร้าว  ปกติ       1
79  บ้านนาซำแซง  ปกติ       1
80  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  ปกติ       1
81  บ้านห้วยทรายคำ  ปกติ       1
82  บ้านหนองตูมท่ายาง  ปกติ       1
83  บ้านกกซ้อ  ปกติ      
84  บ้านวังยาง  ปกติ       1
85  บ้านโพนทอง  ปกติ      
86  บ้านโพนงาม  เรียนร่วม       1
87  เจียรวนนท์อุทิศ 4  ปกติ       1
88  บ้านห้วยเป้าเหนือ  ปกติ       1
89  บ้านโนนภูทอง  ปกติ       1
90  บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ       1
91  บ้านโนนกกข่า  ปกติ       1
92  บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
93  บ้านผาซำบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
94  บ้านภูป่าไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านโคกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
96  บ้านห้วยส้มใต้  ปกติ       1
97  บ้านช่องฝาง  เรียนร่วม       1
98  บ้านวังลาน  ปกติ       1
99  บ้านนาฝายนาโพธิ์  ปกติ    
100  บ้านน้ำค้อ  ปกติ       1
101  บ้านผาสามยอด  ปกติ       1
102  บ้านห้วยเดื่อเหนือ  เรียนร่วม