รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง        1
บ้านซำโพธิ์        1
บ้านหนองม่วงหนองแวง        1
บ้านเสือบอง  ปกติ       1
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม     
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)        1
บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
บ้านยางเครือ  ปกติ       1
บ้านดินดำ        1
10  บ้านหนองอีกว่าง  ปกติ       1
11  บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)        1
12  บ้านโคก        1
13  บ้านกอก        1
14  บ้านเขวา        1
15  บ้านยางน้อยสามัคคี  ปกติ       1
16  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)        1
17  บ้านหนองบัวท่าช้าง        1
18  บ้านหนองดุมหนองม่วง  ปกติ       1
19  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว        1
20  บ้านกะวัน        1
21  บ้านหนองกันจอ        1
22  บ้านไทยบวกแต้บวกเตย        1
23  บ้านสะมัด  ปกติ       1
24  บ้านอะลางหัวขัว        1
25  บ้านหนองม่วงหนองแต้  ปกติ       1
26  บ้านป่าไร่        1
27  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง        1
28  บ้านสะพุง        1
29  บ้านร่องเก้า  ปกติ       1
30  บ้านทุ่งสว่าง        1
31  บ้านโนนอีปังโพนวัว        1
32  บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)        1
33  บ้านขมิ้น  ปกติ       1
34  บ้านลิงไอ  ปกติ      
35  บ้านนาดี        1
36  บ้านแก        1
37  บ้านหนองเทา        1
38  บ้านเหม้าหนองเรือ        1
39  บ้านหนองหว้าเข้ากรรม       
40  บ้านหนามแท่ง  ปกติ       1
41  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
42  บ้านสีถาน  ปกติ       1
43  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ       1
44  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
45  บ้านหนองสนม  ปกติ       1
46  บ้านบัวน้อยโนนปอ  ปกติ       1
47  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ       1
48  บ้านนาม่องนาเมือง        1
49  บ้านเทิน  ปกติ       1
50  บ้านแก้ง  ปกติ       1
51  บ้านหนองกี่  ปกติ       1
52  บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  ปกติ       1
53  บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  ปกติ       1
54  บ้านหนองถ่ม  ปกติ       1
55  บ้านบ้านดอนสั้น  ปกติ       1
56  บ้านทุ่งมั่ง  ปกติ       1
57  บ้านทุ่งพาย  ปกติ       1
58  บ้านแวด  ปกติ       1
59  บ้านเท่อเล่อ  ปกติ       1
60  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  ปกติ       1
61  มหาราช 3  ปกติ      
62  บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
63  บ้านก่อโนนหล่อง  ปกติ       1
64  บ้านทาม  ปกติ       1
65  บ้านหนองแคนหนองเทา  ปกติ       1
66  บ้านหนองคำ  ปกติ       1
67  บ้านสวนกล้วย  ปกติ    
68  บ้านอีต้อม  ปกติ       1
69  บ้านทุ่ม  ปกติ       1
70  บ้านกระหวันโนนเจริญ  ปกติ       1
71  บ้านจิกกะลา  ปกติ       1
72  บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  ปกติ    
73  บ้านดงยาง  ปกติ       1
74  บ้านโนนติ้ว  ปกติ       1
75  บ้านอีปาด  ปกติ       1
76  บ้านดู่  ปกติ       1
77  บ้านคูเมือง  ปกติ       1
78  บ้านขามป้อม  ปกติ       1
79  จินดาวิทยาคาร 3  ปกติ       1
80  บ้านหนองบาง  ปกติ      
81  บ้านขนวนจานสามัคคี  ปกติ       1
82  บ้านหนองตลาด  ปกติ    
83  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
84  บ้านบก  ปกติ      
85  บ้านมะกรูด  ปกติ       1
86  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  ปกติ       1
87  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
88  บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  ปกติ       1
89  บ้านดอนกลาง  ปกติ       1
90  บ้านหมากเขียบ  ปกติ       1
91  บ้านขาม  ปกติ       1
92  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
93  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก  ปกติ       1
94  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ปกติ       1
95  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
96  บ้านเอกสร้างเรือง  ปกติ       1
97  บ้านเหล่าฝ้าย  ปกติ       1
98  บ้านหนองกก  ปกติ       1
99  หนองสาดโนนเจริญ  ปกติ       1
100  บ้านจานหนองคู  ปกติ       1
101  บ้านหนองโอง  ปกติ       1
102  บ้านเปือย  ปกติ       1
103  บ้านเวาะ  ปกติ       1
104  บ้านม่วงเป  ปกติ       1
105  บ้านโพนงาม  ปกติ       1
106  บ้านสร้างหว้า  ปกติ       1
107  บ้านโปร่ง  ปกติ       1
108  อนุบาลวังหิน  ปกติ       1
109  บ้านจอมวิทยา  ปกติ      
110  บ้านก้อนเส้า  ปกติ       1
111  บ้านโนนผึ้ง  ปกติ       1
112  บ้านหนองค้า  ปกติ       1
113  บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  ปกติ       1
114  บ้านแดงเหล่ายอด  ปกติ       1
115  บ้านโนนดู่  ปกติ       1
116  บ้านหยอด  ปกติ       1
117  บ้านหนองสวง  ปกติ      
118  บ้านหนองออ  ปกติ       1
119  บ้านยางน้อยตองปิด  ปกติ       1
120  บ้านสะเต็ง  ปกติ       1
121  บ้านหนองนาเวียง  ปกติ       1
122  บ้านหนองทามใหญ่  ปกติ       1
123  บ้านยางชุมใหญ่  ปกติ       1
124  บ้านเปือย  ปกติ       1
125  บ้านเห็นอ้ม  ปกติ       1
126  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
127  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ       1
128  บ้านหนองพะแนง  ปกติ       1
129  บ้านเทิน  ปกติ       1
130  บ้านโพธิ์ลังกา  ปกติ       1
131  บ้านยาง  ปกติ    
132  บ้านหนองรัง  ปกติ       1
133  บ้านตีกา  ปกติ       1
134  บ้านหนองตาเชียง  ปกติ       1
135  บ้านหนองหว้าทับทัย  ปกติ      
136  บ้านหนองไฮ  ปกติ       1
137  บ้านสำโรงโคเฒ่า  ปกติ       1
138  บ้านหางว่าวโนนบัว  ปกติ       1
139  บ้านโคกเพ็ก        1
140  บ้านโพนแดง  ปกติ       1
141  บ้านหนองคู  ปกติ       1
142  บ้านปลาข่อ  ปกติ       1
143  บ้านกระถุน  ปกติ       1
144  บ้านหอยสะเดาพัฒนา  ปกติ       1
145  บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
146  บ้านง้อหนองแสง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
147  บ้านยางกุดนาคำ  ปกติ      
148  บ้านฮ่องแข้ดำ  ปกติ       1
149  บ้านโนนสะอาดอีตู้  ปกติ       1
150  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  ปกติ       1
151  บ้านลุมพุกคูวงศ์  ปกติ       1
152  บ้านโนนสายหนองหว้า  ปกติ       1
153  บ้านเสมอใจ  ปกติ    
154  บ้านหนองหิน  ปกติ       1