รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  ปกติ       1
บ้านหว้า  ปกติ       1
บ้านหนองน้ำขุ่น  ปกติ       1
บ้านหนองหว้า        1
บ้านอะลาง  ปกติ       1
บ้านโนนน้อย        1
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  ปกติ       1
บ้านดู่ค้อ  ปกติ       1
บ้านปะอาว        1
10  บ้านโนนตุ่น  ปกติ       1
11  บ้านห้วย  ปกติ       1
12  บ้านหนองกก  ปกติ       1
13  บ้านหนองม้า  ปกติ       1
14  บ้านสามขา        1
15  บ้านโคก        1
16  บ้านกระสังข์        1
17  บ้านเชือก        1
18  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  ปกติ       1
19  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  ปกติ       1
20  บ้านสร้างเรือ  ปกติ       1
21  บ้านห่อง  ปกติ       1
22  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ  ปกติ       1
23  บ้านหนองสวง(อสพป.2)  ปกติ       1
24  บ้านทุ่ม  ปกติ       1
25  บ้านจาน  ปกติ       1
26  บ้านเปือยขาม  ปกติ       1
27  บ้านโพนเมือง  ปกติ       1
28  บ้านกระเต็ล  ปกติ       1
29  บ้านไผ่  ปกติ       1
30  บ้านบึงหมอก  ปกติ       1
31  บ้านท่า  เรียนร่วม       1
32  บ้านท่าบ่อ  ปกติ       1
33  บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  ปกติ       1
34  บ้านหนองสำโรงน้อย  ปกติ      
35  บ้านโนนเค็ง  ปกติ      
36  บ้านมะยาง  ปกติ       1
37  บ้านโนนลาน  ปกติ       1
38  บ้านเขวา  ปกติ       1
39  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  ปกติ       1
40  บ้านหนองแค  ปกติ       1
41  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
42  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  ปกติ       1
43  บ้านไฮใหญ่  ปกติ       1
44  บ้านกุงขาม  ปกติ       1
45  บ้านกุง  ปกติ       1
46  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
47  บ้านจังเอิน  ปกติ       1
48  บ้านดอนไม้งาม  ปกติ       1
49  บ้านหนองลุง  ปกติ       1
50  บ้านหอย  ปกติ       1
51  บ้านขวาว  ปกติ       1
52  บ้านหนองบ่อ  ปกติ       1
53  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
54  บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
55  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  ปกติ       1
56  บ้านมะฟัก  ปกติ       1
57  บ้านสร้างปี่  ปกติ       1
58  บ้านคลีกลิ้ง  ปกติ       1
59  บ้านตลาดหนองเรือ  ปกติ       1
60  บ้านหนองอาคูณ  ปกติ       1
61  บ้านสะเดา  ปกติ       1
62  บ้านหาด(อสพป.13)  ปกติ      
63  บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)  เรียนร่วม      
64  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
65  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
66  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ       1
67  บ้านโพธิ์  ปกติ      
68  บ้านพลับ  ปกติ       1
69  บ้านโนนกลาง  ปกติ       1
70  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ       1
71  บ้านปลาขาว  ปกติ       1
72  บ้านไพรพะยอม  ปกติ       1
73  บ้านหมากยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านหนองโง้ง  ปกติ       1
75  บ้านครั่ง  ปกติ       1
76  บ้านโดด  ปกติ      
77  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  ปกติ       1
78  บ้านหลักด่านหนองจอก  ปกติ       1
79  บ้านดงเค็งตู้  ปกติ       1
80  บ้านทัพส่วยหนองพอก  ปกติ       1
81  บ้านดงแดง  ปกติ       1
82  บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  ปกติ       1
83  บ้านโนนแดงโนนม่วง  ปกติ       1
84  บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  ปกติ       1
85  บ้านนานวนหนองแคน  ปกติ       1
86  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  ปกติ       1
87  บ้านโคกหล่าม  ปกติ       1
88  บ้านน้ำอ้อมน้อย  ปกติ       1
89  บ้านยางเอือด  ปกติ       1
90  บ้านแขมโพนทอง  ปกติ       1
91  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
92  บ้านดอนงูเหลือม  เรียนร่วม       1
93  บ้านพอกหนองแข้  ปกติ       1
94  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
95  หนองผือ  ปกติ       1
96  บ้านปะโด๊ะ  ปกติ       1
97  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  ปกติ       1
98  เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  ปกติ       1
99  บ้านขะยุง  ปกติ       1
100  บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  ปกติ    
101  บ้านหนองแปน  ปกติ       1
102  บ้านกงพาน  ปกติ       1
103  บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)  เรียนร่วม    
104  บ้านตลาดพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  ปกติ       1
106  บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ปกติ       1
107  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  ปกติ       1