รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านชำเบ็ง        1
บ้านโนนคูณ     
บ้านหนองหัวช้าง        1
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)        1
บ้านไร่เจริญ        1
บ้านท่าพระตระกาศ  ปกติ       1
บ้านซำผักแว่น0นาซำ        1
บ้านอาราง        1
บ้านหนองขนาน     
10  บ้านตาหมื่น        1
11  บ้านหนองใหญ่        1
12  บ้านพอกบำรุงวิทยา  ปกติ       1
13  บ้านบกห้วยโนน       
14  บ้านตระกวน        1
15  บ้านตาแบน        1
16  บ้านหนองใหญ่0ตาไทย        1
17  บ้านหนองรุง       
18  บ้านดอนเขียว        1
19  บ้านโนนจักจั่น        1
20  บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว       
21  บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)        1
22  บ้านกระทิง        1
23  บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)       
24  บ้านกันตรวจห้วย       
25  บ้านเพ็ก        1
26  มหาราช 2 (ภูคำ)        1
27  บ้านเขวาธะนัง        1
28  บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ       
29  บ้านตาเส็ด  ปกติ       1
30  หมู่บ้านทับทิมสยาม07  ปกติ       1
31  บ้านกระเจา  ปกติ       1
32  บ้านม่วงแยก  ปกติ       1
33  บ้านโนนแก  ปกติ       1
34  บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา  เรียนร่วม      
35  บ้านพรทิพย์  ปกติ       1
36  บ้านตระกาจ  ปกติ       1
37  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
38  บ้านหนองปิงโปง  ปกติ       1
39  บ้านโนนแสนสุข  ปกติ       1
40  บ้านตานวน  ปกติ       1
41  บ้านโนนอ้อ  ปกติ       1
42  บ้านศิลาทอง  ปกติ       1
43  บ้านโศกขามป้อม  ปกติ       1
44  บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
45  บ้านทุ่งขนวน  ปกติ       1
46  บ้านหนองหิน(อสพป.15)  ปกติ       1
47  บ้านโนนเปือย  ปกติ       1
48  บ้านซำขี้เหล็ก  ปกติ       1
49  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  ปกติ       1
50  บ้านเดื่อ  ปกติ    
51  บ้านซำตาโตง  ปกติ       1
52  บ้านกุดผักหนามคำน้อย  ปกติ       1
53  บ้านตายู(อสพป.32)  ปกติ       1
54  บ้านดอนข่า  ปกติ       1
55  บ้านหนองคับคา  ปกติ       1
56  บ้านปุน  ปกติ       1