รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านพะโค  ปกติ       1
ธาตุนาเวงวิทยา  ปกติ       1
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  ปกติ       1
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  ปกติ       1
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  ปกติ       1
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  ปกติ       1
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ปกติ       1
บ้านสนามบิน  ปกติ       1
บ้านดอนสัมพันธ์  ปกติ      
10  บ้านห้วยหวด  ปกติ       1
11  บ้านนามนประชาสามัคคี  ปกติ       1
12  บ้านนากับแก้  ปกติ       1
13  ผักแพวบำรุงวิทยา  ปกติ       1
14  บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
15  "บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี""ชุมชนพัฒนา"""  ปกติ       1
16  บ้านดงหนองเหียน  ปกติ       1
17  บ้านนาแก  ปกติ       1
18  โพนบกผดุงศาสตร์  ปกติ       1
19  บ้านดงขวาง  ปกติ       1
20  ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  ปกติ       1
21  บ้านสะพานสาม  ปกติ       1
22  บ้านกุดแข้  ปกติ       1
23  บ้านนาดี  ปกติ       1
24  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  ปกติ       1
25  บ้านท่าม่วง  ปกติ       1
26  บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ       1
27  บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
28  บ้านห้วยแคน  ปกติ       1
29  บ้านหนองสระ  ปกติ       1
30  บ้านดอนเชียงคูณ  ปกติ       1
31  บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ       1
32  บ้านตองโขบ  ปกติ       1
33  บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  ปกติ       1
34  บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  ปกติ       1
35  บ้านโพนก้างปลา  ปกติ       1
36  บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  ปกติ       1
37  บ้านซ่งเต่า  ปกติ       1
38  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ       1
39  แก้งคำประชาสามัคคี  ปกติ       1
40  บ้านงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
41  บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
42  ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  ปกติ       1
43  บ้านเชิงดอย  ปกติ       1
44  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
45  บ้านอุ่มจาน  ปกติ       1
46  บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  ปกติ       1
47  บ้านวังปลาเซือม  ปกติ       1
48  โพนงามโคกวิทยาคาร  ปกติ       1
49  บ้านสายปลาหลาย  ปกติ       1
50  บ้านลาดค้อ  ปกติ       1
51  บ้านด่านม่วงคำ  ปกติ       1
52  บ้านนาสีนวล  ปกติ       1
53  บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  ปกติ       1
54  บ้านโคกแก้ว  ปกติ       1
55  บ้านกวนบุ่น  ปกติ       1
56  บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  ปกติ       1