รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว        1
บ้านสมสะอาด  ปกติ       1
บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
บ้านเปือย  ปกติ       1
บ้านสงเปลือย        1
บ้านคำบิดโคกโพนยาง        1
บ้านหนองดินดำ  ปกติ       1
บ้านหนองหลักช้าง        1
บ้านดอนยานาง     
10  บ้านหนองหอย       
11  บ้านธาตุ        1
12  บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  ปกติ       1
13  บ้านพันนา  ปกติ       1
14  บ้านโพนสูง        1
15  อภัยดำรงธรรม        1
16  บ้านหนองจาน       
17  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
18  บ้านผักตบ  เรียนร่วม      
19  บ้านทุ่งแก        1
20  บ้านโนนเรือตอเรือ  ปกติ       1
21  บ้านนาล้อม  ปกติ       1
22  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
23  บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)        1
24  บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  ปกติ      
25  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ       1
26  บ้านหนองหวาย        1
27  บ้านแวง        1
28  บ้านดอนม่วย        1
29  บ้านโคกหนองกุง        1
30  บ้านไทยเจริญ        1
31  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง        1
32  บ้านโคกสามัคคี  ปกติ      
33  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
34  บ้านทุ่งคำ  ปกติ       1
35  บ้านหนองหอยคัน  ปกติ       1
36  บ้านสร้างฟาก  ปกติ       1
37  บ้านช้างมิ่ง        1
38  บ้านหนองกุง  ปกติ      
39  บ้านนาดี  ปกติ       1
40  บ้านนาแยง  ปกติ       1
41  พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  เรียนร่วม       1
42  บ้านคำเม็ก  ปกติ       1
43  บ้านกลางหนองดินดำ  ปกติ       1
44  บ้านทันสมัย  ปกติ       1
45  บ้านโคกตาดทอง  ปกติ       1
46  บ้านท่าสองคอน  ปกติ       1
47  บ้านถ่อน ต.พันนา  ปกติ       1
48  บ้านคำบอน  ปกติ       1
49  บ้านบะทองนาหัวช้าง  ปกติ       1
50  บ้านนาตากาง  ปกติ       1
51  วัดสุทธิมงคล  ปกติ       1
52  บ้านโคกสำราญ  ปกติ       1
53  บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  ปกติ       1
54  บ้านหนองไฮ  ปกติ       1
55  บ้านโนนอุดม  ปกติ       1
56  บ้านหนองแคนโคกสะอาด  ปกติ       1
57  บ้านสมสะอาด  ปกติ      
58  บ้านหนองแปน  ปกติ       1
59  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
60  บ้านโนนขมิ้น  ปกติ       1
61  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
62  บ้านนาเลา  ปกติ       1
63  บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ปกติ       1
64  บ้านนาเตียง  ปกติ       1
65  บ้านโคกศาลา  เรียนร่วม       1
66  บ้านดอนยานาง  เรียนร่วม       1
67  บ้านคำไชยวาน  ปกติ       1
68  บ้านต้ายนาคูณวิทยา  ปกติ       1
69  บ้านขมิ้น  ปกติ       1
70  บ้านหวาย  ปกติ      
71  บ้านคำนาดี  ปกติ       1
72  บ้านนาขามผดุงวิทยา  เรียนร่วม       1
73  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
74  บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม       1
75  บ้านหนองบัวแพ  ปกติ       1
76  เจริญพัฒนา  ปกติ    
77  บ้านสร้างขุ่ย  ปกติ       1
78  บ้านดอนหวาย  ปกติ       1
79  บ้านหนองตาล  ปกติ       1
80  บ้านแกดำ  ปกติ       1
81  บ้านสว่าง  ปกติ       1
82  บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  ปกติ       1
83  บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
84  บ้านโพนไผ่  ปกติ       1
85  บ้านค้อใต้  เรียนร่วม       1
86  บ้านดงบังป่าโจด  ปกติ       1
87  บ้านดงสว่าง  ปกติ       1
88  บ้านทิดไทย  ปกติ    
89  ชุมพลศึกษา  ปกติ       1
90  บ้านม้า  ปกติ       1
91  บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  ปกติ       1
92  บ้านยางคำ  ปกติ       1
93  บ้านนาใน  เรียนร่วม       1
94  บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  ปกติ       1
95  บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  ปกติ       1
96  บ้านธาตุกุดพร้าว  ปกติ       1
97  บ้านท่าลาด  ปกติ       1
98  บ้านโนนสะอาด  เรียนร่วม       1
99  บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  เรียนร่วม       1
100  บ้านนางัว  ปกติ       1
101  บ้านโพนงาม  เรียนร่วม       1
102  บ้านคำก้าว  ปกติ       1
103  บ้านคำสะแนน  ปกติ       1
104  บ้านดอนม่วงไข่  ปกติ       1
105  บ้านดอนกอย  ปกติ       1
106  บ้านหนองฮังแหลว  ปกติ       1
107  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ       1
108  คำเจริญวิทยา  ปกติ       1
109  บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  ปกติ       1
110  บ้านโนนพอก  เรียนร่วม      
111  บ้านห้วยบาง  ปกติ       1
112  บ้านโคกหลวง  ปกติ       1
113  บ้านคางฮุง  ปกติ       1
114  บ้านขาว  ปกติ       1
115  วาริชภูมิพิทยาคาร  ปกติ       1
116  บ้านนาบ่อ  เรียนร่วม      
117  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  ปกติ       1
118  บ้านโพนสวาง  ปกติ       1
119  บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  ปกติ       1
120  บ้านบะหัวเมย  ปกติ       1
121  บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  ปกติ       1
122  บ้านโคกสวัสดี  ปกติ      
123  บ้านบาก  ปกติ       1
124  บ้านโคกสีไค  ปกติ       1
125  บ้านภูเพ็ก  ปกติ       1
126  บ้านค้อโพนสวางยางชุม  ปกติ       1
127  บ้านโพนสวางกลางเจริญ  ปกติ       1
128  บ้านจำปาศิริราษฎร์  ปกติ       1
129  บ้านคันชา  ปกติ       1
130  บ้านโสก  ปกติ       1
131  บ้านนาทม  ปกติ       1
132  บ้านท่าวารี  ปกติ       1
133  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
134  บ้านหินแตก  ปกติ       1
135  บ้านหนองผักเทียม  เรียนร่วม