รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  ปกติ       1
บ้านเป้าประชาบำรุง  ปกติ       1
บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
บ้านนาเสียวโคกสว่าง  ปกติ       1
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  ปกติ       1
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์        1
บ้านโนนตุ่นศึกษา        1
บ้านไส้ไก่        1
บ้านแจ้ง  ปกติ       1
10  บ้านโนนสำนัก  ปกติ       1
11  บ้านหูลิงโนนศิลา  ปกติ       1
12  บ้านหนองผักตบ        1
13  บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง        1
14  หนองหญ้าปล้องวิทยา  ปกติ    
15  บ้านโนนคุต  ปกติ    
16  มาบตากล้าร่มเย็น        1
17  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น     
18  บ้านสวนหม่อน        1
19  บ้านมูลตุ่น        1
20  บ้านวังแคน        1
21  บ้านโกน้อย  เรียนร่วม       1
22  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  เรียนร่วม    
23  บ้านหินฮาวลำวังชู     
24  บ้านห้วยโป่ง        1
25  บ้านหัวนากลาง        1
26  บ้านนาตับเต่า        1
27  อุดมคงคาคีรีเขต        1
28  เก่านาโนมีวิทยา        1
29  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  ปกติ       1
30  บ้านโนนงาม        1
31  บ้านแก้งค้อ  ปกติ       1
32  โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  ปกติ      
33  บ้านนาฮี  ปกติ      
34  โนนสวางวิทยาสรรค์  ปกติ       1
35  บ้านโคกสูงพิทยาคาร  ปกติ       1
36  บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  ปกติ       1
37  บ้านห้วยอึ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
38  ร่มเย็นประชาสรรค์  ปกติ       1
39  บ้านเหล่าเหนือ  ปกติ       1
40  บ้านโพธิ์ไชย  ปกติ       1
41  บ้านบัว  ปกติ       1
42  สระแก้วโคกกลาง  ปกติ       1
43  บ้านนาข่า  ปกติ       1
44  บ้านคำปากดาว  ปกติ       1
45  บ้านหนองเจ้าเมือง  ปกติ       1
46  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  ปกติ       1
47  บ้านคำน้อย  ปกติ       1
48  บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  ปกติ       1
49  บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  ปกติ       1
50  เหล่าใหญ่วิทยา  ปกติ      
51  บ้านสว่าง  ปกติ       1
52  บ้านแคนเหนือ  ปกติ       1
53  จตุรมิตรบ้านไผ่  ปกติ       1
54  บ้านแท่น  ปกติ       1
55  บ้านหันแฮด  เรียนร่วม       1
56  บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  ปกติ       1
57  บ้านหนองไห  ปกติ       1
58  บ้านกุดเพียขอมเหนือ  เรียนร่วม       1
59  บ้านแจ้งทัพม้า  ปกติ       1
60  บ้านขามเรียน  ปกติ       1
61  บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  ปกติ       1
62  บ้านเสาเล้าหินแตก  ปกติ       1
63  บัวเหลือง  ปกติ      
64  บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  เรียนร่วม      
65  บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
66  บ้านห้วยไร่  ปกติ       1
67  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  ปกติ       1
68  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  ปกติ       1
69  บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  ปกติ    
70  บ้านหัวนา  ปกติ    
71  บ้านผักหวานโนนสวาง  ปกติ       1
72  บ้านห้วยฮวก  ปกติ       1
73  บ้านสร้างเอี่ยน  ปกติ       1
74  บ้านหนองดู่ดอนเปือย  ปกติ       1
75  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  เรียนร่วม       1
76  บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  ปกติ       1
77  บ้านส้มป่อย  ปกติ       1
78  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  ปกติ       1
79  บ้านโนนแดงน้อย  ปกติ       1
80  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ       1
81  บ้านชีกกค้อ  ปกติ       1
82  บ้านหนองบัวเย็น  ปกติ       1
83  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
84  บ้านหนองทุ่มวิทยา  ปกติ       1
85  บ้านเขวา  ปกติ      
86  โนนคูณอัมพวัน       
87  บ้านซับบอนซับเจริญ  ปกติ       1
88  บ้านวังแสง  ปกติ       1
89  บ้านเก่าน้อย  ปกติ       1
90  บ้านโสกตลิ่งโสกจาน  ปกติ       1
91  บ้านดอนปอแดง  ปกติ       1
92  บ้านหนองน้ำใส  ปกติ       1
93  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ       1
94  บ้านนาแพงสงแดง  ปกติ       1
95  บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ       1
96  บ้านโนนทองวิทยาคม  ปกติ       1
97  บ้านหนองขามวิทยา  ปกติ       1
98  บ้านป่าดู่  ปกติ       1
99  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
100  บ้านสระแก้วประชาสรรค์  ปกติ       1
101  บ้านหินตั้ง  ปกติ       1
102  บ้านวังเวินกุดหล่ม  ปกติ       1
103  บ้านหนองผือกอบง  ปกติ       1
104  บ้านขุมดิน  ปกติ       1
105  กุดขอนแก่นท่าเกษม  ปกติ       1
106  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
107  บ้านเล็บเงือก  ปกติ       1
108  บ้านโนนทัน  ปกติ       1
109  บ้านดงหนองเกี่ยว  ปกติ       1
110  ชุมชนบ้านแฮด  ปกติ       1
111  บ้านคำแคน  ปกติ       1
112  หัวห้วยหัวฝาย  ปกติ       1
113  โนนเขวาประชารักษ์  ปกติ       1
114  บ้านท่าสวรรค์  ปกติ       1
115  บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
116  ไตรมิตรศึกษา  ปกติ       1
117  หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  ปกติ       1
118  หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  ปกติ      
119  บ้านโนนเค็ง  ปกติ       1
120  บ้านโนนสาวเอ้  เรียนร่วม       1
121  บ้านโซ่งเหล่านาดี  ปกติ       1
122  บ้านซับแดง  ปกติ    
123  บ้านหนองนางขวัญ  ปกติ       1
124  บ้านหนองไฮหนองแวง  ปกติ       1
125  บ้านป่าม่วง  ปกติ    
126  บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  ปกติ      
127  บ้านหนองมะเขือ  ปกติ       1
128  บ้านหนองหัวช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
129  บ้านหนองขามบ่อหิน  ปกติ      
130  บ้านทางพาดหนองแวงโอง  ปกติ       1
131  บ้านหนองรูแข้  ปกติ       1
132  โพนเพ็กพัฒนวิทยา  ปกติ       1
133  บ้านห้วยยางประชาสรรค์  ปกติ       1
134  หนองแซงวิทยาคม  ปกติ       1
135  ขามป้อมประชานุกูล  ปกติ       1
136  แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  ปกติ       1
137  บ้านขามป้อมดอนยูง  ปกติ       1
138  บ้านคำโซ่  ปกติ       1
139  บ้านห้วยแล้ง  ปกติ       1
140  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ       1
141  ห้วยยางมัญจาคีรี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
142  บ้านทุ่มห้วย  ปกติ      
143  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  ปกติ       1