รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านจำปาดง        1
บ้านนาโพธิ์        1
บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง        1
บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
บ้านดอนยานาง        1
บ้านโนนอุดม  ปกติ       1
บ้านนายม        1
บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ        1
บ้านดงเหนือ        1
10  บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  ปกติ       1
11  บ้านสรศรี        1
12  บ้านบ่อแดง        1
13  บ้านนาฮี        1
14  บ้านท่าแร่  ปกติ       1
15  บ้านหนองสามขา        1
16  บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์       
17  บ้านหนองแสงคำ        1
18  บ้านวังโพน        1
19  บ้านนาดอกไม้  ปกติ       1
20  บ้านบะป่าคา  ปกติ       1
21  บ้านวาน้อย  ปกติ       1
22  บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  ปกติ       1
23  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
24  บ้านห้วยแสง  ปกติ       1
25  บ้านโคกถาวร  ปกติ       1
26  บ้านน้ำบุ้น  ปกติ       1
27  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
28  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
29  บ้านคึม  ปกติ       1
30  บ้านวังม่วง  ปกติ      
31  บ้านหนองตาไก้  ปกติ      
32  บ้านโนนไทย  ปกติ       1
33  บ้านดงมะกุ้ม  ปกติ    
34  บ้านกุดจอกน้อย  ปกติ       1
35  บ้านโนนแต้  ปกติ       1
36  บ้านนาถ่อน  ปกติ       1
37  บ้านโนนชนะสังคม  ปกติ       1
38  บ้านดอนแดงคำอ้อ  ปกติ       1
39  ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  ปกติ       1
40  บ้านแพงน้อย  เรียนร่วม       1
41  บ้านดอนคำ  ปกติ       1
42  บ้านนาง่ามเล้า  ปกติ       1
43  บ้านโนนแพง  ปกติ       1
44  บ้านเสาวัด  ปกติ       1
45  นาข่าวิทยา  ปกติ       1
46  บ้านเชียงเพ็ง  ปกติ       1
47  บ้านโคกก่องหนองแวง  ปกติ       1
48  บ้านนาคอย  ปกติ       1
49  บ้านหนองขุ่น  ปกติ       1
50  บ้านกุดจิก  ปกติ       1
51  บ้านโพนก่อ  ปกติ       1
52  บ้านโคกก่องคูสะคาม  ปกติ       1
53  บ้านโนนแสบง  ปกติ       1
54  บ้านสันติสุขสระแก้ว  ปกติ       1
55  บ้านเม่นน้อย  ปกติ       1
56  บ้านโนนเจริญศิลป์  ปกติ       1
57  บ้านจาร  ปกติ       1
58  บ้านน้ำจั้น  ปกติ       1
59  บ้านโคกไม้ล้ม  ปกติ       1
60  บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  ปกติ       1
61  บ้านซ่อมดู่  ปกติ    
62  บ้านหนองสนม  ปกติ       1
63  บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  ปกติ       1
64  บ้านนายอ  ปกติ       1
65  บ้านดอนมุยหนองแฝก  ปกติ       1
66  บ้านตาดโตน  ปกติ       1
67  บ้านคำภูทอง  ปกติ       1
68  บ้านขุนภูมิ  ปกติ       1
69  คำปลาฝานาทวี  ปกติ       1
70  บ้านลึมบอง  ปกติ       1
71  บ้านคูสะคาม  ปกติ       1
72  บ้านคำยาง  ปกติ       1
73  บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  ปกติ       1
74  บ้านดอนแดง  ปกติ       1
75  บ้านกุดจอก  ปกติ      
76  นาจานกล้วยน้อย  ปกติ       1
77  บ้านนาหวาย  ปกติ       1