รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดแช่มอุทิศ  ปกติ       1
วัดอ่างทอง  ปกติ       1
วัดกระดังงา        1
บ้านชะแม  ปกติ       1
วัดโพธิ์กลาง        1
วัดห้วยลาด        1
วัดจันทน์  ปกติ       1
วัดสีหยัง  ปกติ       1
วัดประดู่        1
10  วัดเถรแก้ว  ปกติ      
11  วัดพังตรี  ปกติ       1
12  ชุมชนวัดเชิงแส  ปกติ    
13  บ้านต้นปริง        1
14  บ้านนาทองสุก  ปกติ       1
15  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  เรียนร่วม       1
16  วัดดีหลวงนอก        1
17  วัดห้วยพุด        1
18  วัดเลียบ  ปกติ       1
19  วัดท้ายยอ  เรียนร่วม    
20  วัดบ่อสระวิทยาทาน        1
21  วัดธรรมประดิษฐ์  ปกติ       1
22  วัดพรหมประดิษฐ์  ปกติ       1
23  บ้านขี้นาก  ปกติ       1
24  วัดศรีไชย  ปกติ       1
25  วัดป่าขาด  ปกติ       1
26  บ้านบางดาน  ปกติ       1
27  วัดพังยาง  ปกติ      
28  วัดใหญ่  ปกติ      
29  วัดสามี  ปกติ      
30  วัดสามกอง  ปกติ       1
31  วัดแจ้ง  ปกติ       1
32  วัดแหลมพ้อ  ปกติ       1
33  วัดทุ่งสงวน  ปกติ       1
34  วัดโคกโพธิ์  ปกติ       1
35  วัดประดู่หอม  เรียนร่วม       1
36  บ้านท่าคุระ  ปกติ       1
37  บ้านควนจง  ปกติ      
38  วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)  ปกติ       1
39  วัดคลองเป็ด  ปกติ       1
40  วัดจาก  ปกติ       1
41  วัดมหาการ  ปกติ       1
42  วัดเนินพิจิตร  ปกติ       1
43  วัดคูวา  ปกติ       1
44  บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)  ปกติ       1
45  วัดสนามไชย  ปกติ       1
46  ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220  ปกติ       1
47  วัดทุ่งโตนด  ปกติ       1
48  บ้านคลองท่าแตง  ปกติ       1
49  วัดศาลาหลวงบน  ปกติ       1
50  บ้านดอนแบก  ปกติ       1
51  วัดสน  ปกติ       1
52  วัดศาลาหลวงล่าง  ปกติ       1
53  วัดบางหรอด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
54  วัดผักกูด  ปกติ       1
55  วัดหัววัง  ปกติ       1
56  วัดหัวเค็ด  ปกติ       1
57  บ้านพังเภา  เรียนร่วม       1
58  วัดตะพังหม้อ  ปกติ       1
59  วัดวาส  ปกติ       1
60  บ้านบางไหน  ปกติ       1
61  บ้านแม่ใหญ่  ปกติ      
62  วัดแหลมวัง  ปกติ       1
63  วัดกาหรํา  ปกติ       1
64  บ้านท่าแคง  ปกติ       1
65  วัดป่าขวาง  ปกติ       1
66  วัดหัวคุ้ง  ปกติ       1
67  วัดบ้านพร้าว  ปกติ       1
68  วัดพังกก  ปกติ       1
69  วัดขนุน  ปกติ       1
70  บ้านรัดปูน  ปกติ       1
71  วัดมะขามคลาน  ปกติ       1
72  วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
73  วัดหนองหอย  ปกติ       1
74  บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27)  ปกติ       1
75  วัดบ่อปาบ  ปกติ       1
76  บ้านโคกแห้ว  เรียนร่วม      
77  บ้านมหาการ 0 เฉียงพง  ยุบโรงเรียนแล้ว