รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านทุ่งจัง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
วัดบางทีง        1
วัดบางศาลา  ปกติ       1
บ้านนาแสน        1
วัดท่าข้าม  ปกติ       1
บ้านเกาะนก  ปกติ       1
บ้านทุ่งเลียบ  ปกติ       1
บ้านไสท้อน  ปกติ       1
บ้านหน้าควน  ปกติ       1
10  บ้านเขารักเกียรติ  ปกติ      
11  วัดแม่เตย  ปกติ       1
12  บ้านควนขัน  ปกติ       1
13  บ้านยางงาม  ปกติ       1
14  บ้านเกาะนํ้ารอบ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
15  วัดพรุเตาะ  ปกติ       1
16  วัดเขากลอย  ปกติ       1
17  บ้านปลายละหาน  ปกติ       1
18  วัดศีรษะคีรี  ปกติ       1
19  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ       1
20  บ้านโคกพยอม  ปกติ       1
21  บ้านนาลึก  ปกติ       1
22  บ้านคลองช้าง  ปกติ       1
23  วัดเจริญภูผา  ปกติ       1
24  บ้านทุ่งคมบาง  ปกติ       1
25  วัดดอน  ปกติ       1
26  บ้านคลองเขาล้อน  ปกติ       1
27  บ้านควนนา  ปกติ       1
28  บ้านกองอิฐ  เรียนร่วม       1
29  วัดท่านางหอม  ปกติ       1
30  วัดโพธิธรรมาราม  ปกติ       1
31  วัดท่าหยี  ปกติ       1
32  บ้านควนเนียงใน  ปกติ       1
33  บ้านทุ่งนํ้า  ปกติ       1
34  บ้านท่าหมอไชย  ปกติ       1
35  วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198  ปกติ       1
36  วัดโคกเหรียง  ปกติ       1
37  บ้านหนองนายขุ้ย  ปกติ       1
38  บ้านปลักคล้า  ปกติ       1
39  บ้านควนกบ  ปกติ       1
40  บ้านคลองคล้า  ปกติ       1
41  วัดบางลึก  ปกติ       1
42  บ้านเกาะใหญ่  ปกติ       1
43  วัดไทรใหญ่  ปกติ       1
44  บ้านหินผุด  ปกติ       1
45  บ้านเก่าร้าง  ปกติ       1
46  วัดโคกม่วง  ปกติ       1
47  วัดชลธารประสิทธิ์  ปกติ       1
48  บ้านบึงพิชัย  ปกติ       1
49  บ้านทุ่งตําเสา  ปกติ       1
50  บ้านท่าไทร  ปกติ       1
51  วัดท่าเมรุ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
52  บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
53  บ้านคลองเปล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
54  วัดจังโหลน  ปกติ       1
55  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
56  บ้านห้วยลึก  ปกติ       1
57  วัดท่าช้าง  ปกติ       1
58  บ้านทุ่งมะขาม  ปกติ       1
59  วัดบางหยี  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
60  บ้านควนสะตอ  ปกติ       1
61  วัดควนเนียง  ปกติ       1
62  วัดปากจ่า  ปกติ       1
63  บ้านบ่อหว้า  ปกติ       1
64  บ้านยวนยาง  ปกติ       1
65  บ้านหัวไทร  ปกติ       1
66  บ้านโคกเมือง  ปกติ       1
67  บ้านแม่ทอม  เรียนร่วม