รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโคกพยอม  ปกติ       1
บ้านทุ่งโพธิ์        1
บ้านควนเจดีย์  ปกติ       1
บ้านสวรรค์        1
บ้านทุ่งครก        1
วัดทุ่งข่า  ปกติ       1
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222        1
วัดนาปรือ  ปกติ       1
บ้านนาหว้า  ปกติ       1
10  วัดคงคาสวัสดิ์  ปกติ       1
11  บ้านสํานักหว้า  ปกติ       1
12  วัดขุนตัดหวาย  ปกติ       1
13  เหมืองควนกรด  ปกติ       1
14  บ้านท่าหมาก  ปกติ       1
15  บ้านแซะ  ปกติ       1
16  บ้านควนขี้แรด  ปกติ       1
17  บ้านเขาจันทร์  ปกติ       1
18  ทองอยู่นุตกูล  ปกติ       1
19  วัดช่องเขา  ปกติ       1
20  บ้านทุ่งนํ้าขาว  ปกติ       1
21  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ       1
22  วัดเกษมรัตน์  ปกติ       1
23  บ้านทุ่งนาเคียน  ปกติ       1
24  บ้านป่าชิง  ปกติ       1
25  บ้านบ่อทอง  ปกติ       1
26  บ้านนนท์  ปกติ       1
27  บ้านปากช่อง  ปกติ       1
28  บ้านพรุตู  ปกติ       1
29  บ้านท่าม่วง  ปกติ       1
30  บ้านเขาน้อย  ปกติ      
31  บ้านพอบิด  ปกติ       1
32  นิคมสร้างตนเองเทพา 3  ปกติ       1
33  บ้านตาแปด  ปกติ       1
34  บ้านควนตีหมุน       
35  บ้านหว้าหลัง  ปกติ       1
36  บ้านท่าข่อย  ปกติ       1
37  บ้านโคกม้า  ปกติ       1
38  ชาติตระการโกศล  ปกติ       1
39  บ้านวังใหญ่ปลายรํา  ปกติ       1
40  บ้านบ่อนํ้าส้ม  ปกติ       1
41  บ้านควนหรัน  ปกติ       1
42  วัดลําพดจินดาราม  ปกติ       1
43  สมาคมไทยผลิตยา 2  ปกติ       1
44  บ้านม่วงถํ้า  ปกติ       1
45  อายุรกิจโกศล  ปกติ       1
46  บ้านพังลา  ปกติ       1
47  บ้านแพร้ว  ปกติ       1
48  วัดปริก  ปกติ       1
49  วัดเทพาไพโรจน์  ปกติ       1
50  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ  ปกติ       1
51  นิคมสร้างตนเองเทพา 4  ปกติ       1
52  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ       1
53  วัดม่วงก็อง  ปกติ       1
54  บ้านควนหัวช้าง  ปกติ       1
55  บ้านเลียบ  ปกติ       1
56  มหิดล  ปกติ       1
57  บ้านนาม่วง  ปกติ       1
58  บ้านโหนด  ปกติ       1
59  บ้านช้างคลอด  ปกติ       1
60  บ้านควนไม้ไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
61  บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑  ปกติ       1
62  บ้านปริกใต้  ปกติ       1
63  บ้านทับโกบ  ปกติ       1
64  วัดทุ่งพระ  ปกติ       1
65  บ้านพรุเตียว  ปกติ       1
66  วัดนาหมอศรี  ปกติ       1
67  บ้านคลองแงะ  ปกติ       1