รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
สุเหร่าคลองใหม่  ปกติ       1
วัดโคธาราม  ปกติ       1
วัดลาดหวาย  ปกติ       1
เทวะคลองตรง  ปกติ       1
วัดกาหลง  ปกติ       1
ตลาดคลองสวน  ปกติ       1
เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร  ปกติ       1
วัดบางนางเพ็ง  ปกติ       1
วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
10  ละมูลรอดศิริ  ปกติ       1
11  คลองบ้านระกาศ  ปกติ       1
12  วัดสีล้ง  ปกติ    
13  ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์  ปกติ       1
14  วัดคอลาด  ปกติ       1
15  คลองกระแซงเตย  ปกติ       1
16  คลองพระยานาคราช  ปกติ       1
17  ปากคลองมอญ  ปกติ       1