รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเหล่ากกโก  ปกติ       1
บ้านเนินดินแดง        1
บ้านใหม่ถาวร        1
บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ        1
บ้านซับถาวร  ปกติ       1
บ้านซับน้อย       
บ้านใหม่สระบุรี  ปกติ       1
บ้านพรสวรรค์  ปกติ       1
บ้านวังแดง  ปกติ       1
10  บ้านนา(สามัคคีวิทยา)        1
11  บ้านพรสวรรค์  ปกติ    
12  บ้านคลองเจริญสุข  ปกติ       1
13  บ้านซับเกษม        1
14  บ้านท่าระพา        1
15  บ้านคลองบุหรี่  ปกติ       1
16  บ้านภูเงิน  ปกติ       1
17  บ้านโคกมะตูม  ปกติ       1
18  บ้านแก่งสีเสียด  ปกติ       1
19  สามัคคีสกุลอรุณวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านวังสำลี  ปกติ       1
21  บ้านห้วยไคร้  ปกติ       1
22  สามัคคีประชาสรรค์  ปกติ       1
23  บ้านทุ่งพลวง  ปกติ       1
24  วัดเกศแก้ว  ปกติ       1
25  บ้านคลองปลาโด  ปกติ       1
26  บ้านคลองนางาม  ปกติ       1
27  บ้านหนองสมบูรณ์  ปกติ       1
28  บ้านเขาแหลม  ปกติ       1
29  บ้านไร่สามศรี  ปกติ       1
30  วนาสงเคราะห์  ปกติ       1
31  บ้านด่านชัยพัฒนา  ปกติ       1
32  บ้านคลองศรีเมือง  ปกติ       1
33  วังไผ่  ปกติ    
34  บ้านท่าผักชี  ปกติ       1
35  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
36  บ้านห้วย  ปกติ       1
37  บ้านคลองอุดมสุข  ปกติ    
38  บ้านคลองสำอางค์  ปกติ       1
39  บ้านเขาดิน  ปกติ       1
40  วังศรีทอง  ปกติ       1
41  บ้านหนองนกกระเรียน  ปกติ       1
42  บ้านบึงพระราม  ปกติ       1
43  บ้านเนินผาสุก  ปกติ       1
44  วัดใหม่โพธิ์ทอง  ปกติ       1
45  บ้านคลองหมี  ปกติ       1
46  บ้านกิโลสาม  ปกติ       1
47  บ้านป่าระกำ  ปกติ       1
48  บ้านหนองปักหลัก  ปกติ       1
49  ธรรมยานประยุต  ปกติ    
50  บ้านลุงพลู  ปกติ       1
51  บ้านวังปืน  ปกติ    
52  ทับทิมสยาม05  ปกติ       1
53  บ้านคลองทราย  ปกติ       1
54  บ้านเขาสามสิบ  ปกติ       1
55  บ้านซับสิงโต  ปกติ       1
56  บ้านหนองผูกเต่า  ปกติ       1
57  บ้านวังดารา  ปกติ       1
58  บ้านวังรี  ปกติ       1
59  บ้านวังทอง  ปกติ       1
60  บ้านหนองแก  ปกติ    
61  บ้านเทศมงคล  ปกติ       1
62  บ้านคลองคันฉอ  ปกติ       1
63  บ้านโป่งดาวเรือง  ปกติ       1
64  บ้านหนองผักหนาม  ปกติ       1
65  บ้านเขาข่า  ปกติ       1
66  บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)  ปกติ       1
67  บ้านเนินสวนอ้อย  ปกติ       1
68  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
69  อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)  ปกติ       1
70  บ้านวังยาง  ปกติ       1
71  บ้านคลองอุดม  ปกติ       1
72  บ้านหนองข่า  ปกติ       1
73  บ้านเขาภูมิ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านดอนดินแดง  ปกติ       1