รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองหว้าสามัคคี        1
บ้านหญ้าคาท่าหลวง        1
บ้านหนองอรุณ  ปกติ       1
วังบงน้อยวิทยา        1
บ้านวังหิน        1
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม        1
บ้านโนนกราด       
บ้านโนนรังหนองบอน     
บ้านเปาะ       
10  บ้านทุ่งแค  ปกติ       1
11  บ้านหนองสะแบงสามัคคี  ปกติ       1
12  บ้านกุดหอยกาบ  ปกติ       1
13  บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  ปกติ       1
14  บ้านหันโจดหนองกุง  ปกติ       1
15  บ้านโสกไผ่        1
16  บ้านท่าหนองหว้า  ปกติ      
17  บ้านโคกสูงวิทยา  ปกติ       1
18  บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  ปกติ       1
19  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
20  ชุมชนบ้านชาด  ปกติ       1
21  บ้านหนองห้าง  เรียนร่วม      
22  บ้านยานาง  เรียนร่วม    
23  บ้านแวงน้อย  ปกติ       1
24  บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
25  บ้านหนองบัวแดงวิทยา  ปกติ      
26  บ้านโนนใหญ่  ปกติ      
27  โนนชาดหนองช้างน้ำ  ปกติ       1
28  บ้านศุภชัย  ปกติ       1
29  บ้านหนองแวงโสกพระ  ปกติ       1
30  บ้านหนองแวงนางเบ้า  ปกติ       1
31  บ้านปอแดง  ปกติ       1
32  บ้านคึมชาด  เรียนร่วม       1
33  บ้านโคกสง่า  ปกติ       1
34  บ้านหนองกาว  ปกติ       1
35  มิตรภาพ 2  ปกติ       1
36  บ้านกอกโนนแต้  ปกติ       1
37  บ้านเพ็กน้อย  เรียนร่วม       1
38  บ้านเตาเหล็ก  ปกติ       1
39  บ้านโนนหอมโนนศาลา       
40  บ้านป่าเป้า  ปกติ       1
41  บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  ปกติ      
42  บ้านหินแร่       
43  บ้านหนองแวงน้อย  ปกติ      
44  บ้านหนองแปน  ปกติ    
45  บ้านกระหนวนดอนดั่ง  ปกติ       1
46  บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  ปกติ       1
47  บ้านกุดรู  ปกติ       1
48  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
49  บ้านหนองวัดป่า  ปกติ       1
50  ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
51  บ้านหนองแวงนอก  ปกติ       1
52  บ้านหนองกุงสว่าง  ปกติ       1
53  บ้านกุดหว้า  ปกติ       1
54  หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  ปกติ       1
55  บ้านห้วยแคน  ปกติ       1
56  บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  ปกติ      
57  ผ่านบางอนุสรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
58  บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  ปกติ       1
59  บ้านเมย  ปกติ       1
60  บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  ปกติ       1
61  บ้านหนองบะ  ปกติ       1
62  บ้านหนองไผ่วิทยา  ปกติ       1
63  บ้านห้วยโจด  ปกติ      
64  บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  ปกติ       1
65  บ้านโนนทองหลางโคกสูง  ปกติ       1
66  บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  ปกติ       1
67  บ้านรวงโนนไทโนนโจด  ปกติ      
68  บ้านตลาดหนองแก  ปกติ       1
69  บ้านวังคูณ  ปกติ       1
70  บ้านโนนแดง  ปกติ       1
71  ไตรราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
72  บ้านวังขอนพาดหนองแวง  ปกติ       1
73  บ้านฝาผนังวังจาน  ปกติ       1
74  บ้านหนองแดง  ปกติ       1
75  บ้านโนนชาดวิทยา  ปกติ       1
76  บ้านถลุงเหล็ก  ปกติ       1
77  บ้านบะแหบหญ้าคา  ปกติ       1
78  บ้านดอนหันนาจาน  ปกติ       1
79  บ้านทางขวาง  ปกติ       1
80  บ้านละหานนา  ปกติ      
81  บ้านโจดใหญ่  ปกติ       1
82  บ้านโคกสูงประชาสรรค์  ปกติ       1
83  บ้านโนนเมืองโคกกุง  ปกติ       1
84  บ้านหนองโกบวรวิทยา  ปกติ      
85  บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  ปกติ       1
86  บ้านหนองบัวแดง  ปกติ       1
87  บ้านตะกั่วป่า  ปกติ       1
88  บ้านหนองคูบัว  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
89  บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  ปกติ       1
90  บ้านป่าเป้งน้ำซับ  ปกติ    
91  บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  เรียนร่วม      
92  บ้านคอนฉิม  ปกติ       1
93  บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  ปกติ       1
94  ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  เรียนร่วม    
95  บ้านหันน้อย  ปกติ       1
96  ไตรคามราษฎร์บำรุง  ปกติ    
97  โนนทองวิทยา  ปกติ       1
98  บ้านป่าไม้งาม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
99  สหราษฎร์อนุกูล  ปกติ    
100  บ้านหนองไผ่น้อย  ปกติ       1
101  บ้านโนนขามป้อม  ปกติ      
102  บ้านแฝก  ปกติ       1
103  บ้านดอนชาด  ปกติ       1
104  บ้านหนองตะครอง  ปกติ       1
105  บ้านขุมปูน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
106  บ้านใหม่นาเพียง  ปกติ       1
107  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
108  บ้านหนองเปล่ง  ปกติ       1
109  บ้านเหล่านกชุม  เรียนร่วม       1
110  บ้านบะแค  ปกติ       1
111  บ้านหนองแซงแสงอรุณ  ปกติ       1
112  บ้านโนนข่าวิทยา  ปกติ       1
113  บ้านหันโสกเชือก  ปกติ      
114  บ้านหินลาดนาดี  ปกติ       1
115  บ้านทับบา  ปกติ       1
116  หนองพลวงมิตรประชา  ปกติ    
117  บ้านโนนธาตุ  ปกติ       1
118  บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ       1
119  บ้านหลักด่าน  ปกติ       1
120  บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ       1
121  บ้านป่าพร้าวบูรณะ  เรียนร่วม       1
122  หนองมะเขือซองแมววิทยา  ปกติ       1
123  บ้านโนนตะโก  เรียนร่วม      
124  บ้านโสกน้ำขาว  ปกติ       1
125  บ้านชาดหนองเหล็ก  ปกติ       1
126  บ้านหลุบคา  ปกติ       1
127  บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  ปกติ      
128  บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  ปกติ       1
129  บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  ปกติ       1
130  บ้านสว่างวิทยา  ปกติ       1
131  บ้านสำราญ  ปกติ       1
132  บ้านโนนท่อน  ปกติ       1
133  บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  ปกติ       1
134  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
135  หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  ปกติ       1
136  บ้านโนนสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
137  บ้านหนองทุ่ม  ปกติ      
138  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
139  วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
140  บ้านหนองบัวลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
141  บ้านผักหวาน  ปกติ       1
142  บ้านโคกกลางประชาสรรค์  ปกติ       1
143  บ้านเหล่าโนนคูณ  ปกติ       1
144  บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  ปกติ    
145  บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  ปกติ       1
146  บ้านขาม  ยุบโรงเรียนแล้ว