รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบ่อสำราญ  ปกติ       1
บ้านหนองแขม  ปกติ       1
บ้านห้วยม้าลอย  ปกติ      
วัดไชนาราษฎร์  ปกติ    
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู  ปกติ       1
วัดคอกวัว  ปกติ       1
วัดช่องลม  ปกติ       1
วัดดอนสุโข  ปกติ       1
บ้านหัวทำนบ  ปกติ       1
10  วัดเวฬุวัน  ปกติ       1
11  บ้านสระบัวทอง  ปกติ       1
12  วัดใหม่สิทธาวาส  ปกติ       1
13  หรรษาสุจิตต์วิทยา  ปกติ       1
14  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
15  วัดสองพี่น้อง  ปกติ      
16  วัดดอนสงวน  ปกติ       1
17  วัดโคกยายเกตุ  ปกติ       1
18  บ้านโคกงูเห่า  ปกติ       1
19  บ้านดอนพุทรา  ปกติ       1
20  วัดท่าจัด  ปกติ       1
21  วัดใหม่เพชรรัตน์  ปกติ      
22  วัดใหม่บำรุงธรรม  ปกติ    
23  วัดธัญญวารี  ปกติ       1
24  บ้านโคกหม้อ  ปกติ       1
25  วัดห้วยคู้สามัคคี  ปกติ       1
26  วัดเนินพระปรางค์  ปกติ       1
27  บ้านรางโพธิ์  ปกติ       1
28  วัดหนองหลอด  ปกติ       1
29  บ้านดงกะเชา  ปกติ       1
30  วัดสำเภาทอง  ปกติ       1
31  วัดราษฎรบำรุง  ปกติ       1
32  บ้านหนองแหน  ปกติ       1
33  วัดศรีสร้อยเพชร  ปกติ       1
34  พานิชชีวะอุปถัมภ์  ปกติ       1
35  วัดคณฑี  ปกติ       1
36  วัดโคกสำโรง  ปกติ       1
37  บ้านหนองกุฏิ  ปกติ       1
38  วัดบ้านกรวด  ปกติ       1
39  บ้านหนองสลัดได  ปกติ       1
40  บ้านโป่งพรานอินทร์  ปกติ       1
41  วัดลาดประทุมทอง  ปกติ       1
42  บ้านหนองวัลย์เปรียง  ปกติ       1
43  บ้านหนองฝ้าย  ปกติ       1
44  ตลาดขุนขยัน  เรียนร่วม      
45  วัดโบสถ์วิทยาคาร  เรียนร่วม      
46  วัดท่ากุ่ม  ปกติ       1
47  บ้านหนองเฝ้า  ปกติ       1
48  วัดปทุมวนาราม  ปกติ       1
49  วัดใหม่ปทุมสูตร  ปกติ       1
50  บ้านโป่ง  ปกติ       1
51  วัดพรสวรรค์  ปกติ       1
52  วัดบ่อคู่  ปกติ       1
53  บ้านหนองโอ่ง  ปกติ       1
54  บ้านห้วยหิน  ปกติ       1
55  วัดหัวโพธิ์  ปกติ       1
56  บ้านสระหลวง  ปกติ       1
57  วัดชีธาราม  ปกติ       1
58  บ้านดอนกลาง  ปกติ       1
59  วัดเขาดีสลัก  ปกติ       1
60  วัดหนองยายทรัพย์  ปกติ       1
61  วัดย่านซื่อ  ปกติ       1
62  บ้านโคก 7 ลูก  ปกติ       1
63  วัดหนองหลุม  ปกติ       1
64  วัดกกม่วง  ปกติ       1
65  บ้านบัวขาว  ปกติ       1
66  บ้านไผ่ตาโม้  ปกติ       1
67  วัดนันทวัน  ปกติ       1
68  วัดสามัคคีธรรม  ปกติ       1
69  บ้านหัวเขา  ปกติ       1