รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองแสง  ปกติ       1
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  ปกติ       1
บ้านท่ากระเสริม        1
บ้านโนนแดงโคกเล้า  ปกติ       1
ชุมชนบ้านบัวใหญ่  ปกติ       1
บ้านหัวบึง        1
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง       
บ้านบึงกลาง        1
บ้านนาฝาย        1
10  สองห้องประชาบำรุง  ปกติ       1
11  บ้านโนนหัวช้าง  ปกติ       1
12  บ้านหัวฝายประชานุกูล        1
13  บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  ปกติ       1
14  บ้านคำนางปุ่ม        1
15  บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง        1
16  บ้านหัวดง        1
17  ศิลาโป่งคำ        1
18  บ้านโนนศรีสวัสดิ์        1
19  บ้านคำม่วง  ปกติ       1
20  บ้านโนนจิก     
21  บ้านหินลาด  ปกติ       1
22  บ้านนาศรีดงเค็ง        1
23  บ้านห้วยหินลาด        1
24  บ้านโคกใหม่นายม  ปกติ       1
25  บ้านกุดพังทุย  ปกติ       1
26  บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  ปกติ       1
27  บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  ปกติ       1
28  บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
29  บ้านหนองโอง  ปกติ       1
30  บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
31  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
32  บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  ปกติ       1
33  บ้านโคกสูงสะอาด  ปกติ       1
34  บ้านคำแก่นคูณ  ปกติ       1
35  บ้านกุดกว้าง  ปกติ       1
36  บ้านคำป่าก่อ  ปกติ       1
37  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
38  ศรีเมืองแอม  ปกติ       1
39  บ้านนาอ่างทอง  ปกติ       1
40  บ้านคำมืด  ปกติ       1
41  บ้านนาฝายเหนือ  ปกติ    
42  บ้านนาเลาะ  เรียนร่วม      
43  บ้านคำมืดวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
44  ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)  ปกติ       1
45  บ้านจำปาหัวบึง  ปกติ       1
46  บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  ปกติ       1
47  บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  ปกติ       1
48  คำบอนวิทยา  ปกติ       1
49  บ้านนาคู  ปกติ       1
50  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  ปกติ      
51  บ้านห้วยเตย  ปกติ       1
52  บ้านหลุบเลา  ปกติ       1
53  บ้านนางิ้วนาโพธิ์  ปกติ       1
54  บ้านบะแต้  ปกติ       1
55  บ้านศาลาดินห้วยเตย  ปกติ       1
56  บ้านหนองแวง  ปกติ      
57  บ้านสว่าง  ปกติ       1
58  บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  ปกติ    
59  บ้านโนนหัวช้าง  ปกติ       1
60  บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  ปกติ       1
61  บ้านภูคำเบ้า  ปกติ       1
62  บ้านหนองกุงขี้ควง  ปกติ       1
63  บ้านห้วยทรายศึกษา  ปกติ       1
64  บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  ปกติ       1
65  บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  ปกติ       1
66  บ้านหนองกุงดิ่ง  ปกติ       1
67  พระธาตุขามแก่น  ปกติ       1
68  บ้านโนนสังป่ารัง  ปกติ       1
69  บ้านหนองแสงน้อย  ปกติ       1
70  ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  ปกติ       1
71  บ้านห้วยเชือก  ปกติ       1
72  บ้านโนนเชือก  ปกติ    
73  บ้านน้ำสามวัง  ปกติ       1
74  บ้านคำแคนคำเจริญ  ปกติ       1
75  บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  ปกติ       1
76  บ้านโคกสง่านางาม  ปกติ       1
77  บ้านโนนสง่า  ปกติ      
78  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  ปกติ       1
79  บ้านขามป้อมดงเย็น  ปกติ       1
80  บ้านบ่อใหญ่  ปกติ       1
81  บ้านห้วยยางสะอาด  ปกติ       1
82  บ้านแสงสว่าง  ปกติ       1
83  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ    
84  บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  ปกติ       1
85  บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  ปกติ       1
86  บ้านหนองบัวคำมูล  ปกติ       1
87  บ้านหนองหว้าสุขใจ  ปกติ       1
88  บ้านห้วยไผ่หนองโน  ปกติ       1
89  อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  ปกติ       1
90  นาคำพิทยาสรรพ์  ปกติ       1
91  บ้านนาง้อง  ปกติ       1
92  บ้านกุดเชียงมี  ปกติ       1
93  บ้านหนองคู  ปกติ       1
94  บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  ปกติ       1
95  บ้านท่าลาดคำตานา  ปกติ       1
96  บ้านโนนพยอม  ปกติ       1
97  บ้านคำสมบูรณ์  ปกติ       1
98  บ้านกุดกระหนวน  ปกติ       1
99  บ้านสะอาดหนองเรือ  ปกติ       1
100  บ้านโสกแสง  ปกติ       1
101  บ้านหนองแวงเป่ง  ปกติ    
102  บ้านเวียงแก้ว  ปกติ       1
103  บ้านฟากพอง  ปกติ       1
104  บ้านนาค้อ  ปกติ       1
105  บ้านห้วยเสือเต้น  ปกติ       1
106  บ้านหนองแต้  ปกติ       1
107  คูคำพิทยาสรรพ์  ปกติ       1
108  บ้านท่ามะเดื่อ  ปกติ       1
109  บ้านนาขาม  ปกติ       1
110  บ้านคำม่วมดงเย็น  ปกติ       1
111  บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  ปกติ       1
112  บ้านกุดพังเครือ  ปกติ       1
113  บ้านโนนน้ำผึ้ง  ปกติ       1
114  บ้านป่าติ้ว  ปกติ       1
115  บ้านป่าเปือย  โอนไปสังกัดอื่น      
116  โคกสูงกุดน้ำใส  ปกติ       1
117  บ้านดงเย็น  ปกติ       1
118  บ้านวังเกิ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
119  บ้านขุนด่าน  ปกติ       1
120  บ้านโนนศิลาราศรี  ปกติ       1
121  บ้านหม้อ  ปกติ       1
122  บ้านโสกม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
123  บ้านดงเรือง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
124  บ้านคอกคีแสนตอ  ปกติ       1
125  บ้านโคกกลางนาล้อม  ปกติ       1
126  บ้านทุ่งโป่ง  ปกติ       1
127  บ้านดงมัน  ปกติ       1
128  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  ปกติ       1
129  บ้านหนองหารจาง  ปกติ       1