รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดอัมพาราม  ปกติ       1
บ้านราษฎร์ประสานจิต  ปกติ       1
บ้านทือ  ปกติ       1
บ้านทุ่งนางเภา  ปกติ       1
บ้านเบญจา  ปกติ       1
วัดบางน้ำจืด  ปกติ       1
บ้านบางหิน  ปกติ       1
บ้านท่าไคร  ปกติ       1
บ้านยาง  ปกติ       1
10  บ้านห้วยไผ่  ปกติ       1
11  บ้านลูกเดือน  ปกติ       1
12  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ      
13  วัดนาคาวาส  ปกติ       1
14  วัดหนองไทร  ปกติ       1
15  บ้านนาแค  ปกติ       1
16  วัดไตรรัตนากร  ปกติ       1
17  บ้านหนองมน  ปกติ      
18  บ้านหนองเหรียง  ปกติ       1
19  บ้านมะม่วงงาม  ปกติ       1
20  บ้านวังพลาย  ปกติ       1
21  วัดน้ำรอบ  ปกติ       1
22  วัดราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
23  บ้านเชี่ยวมะปราง  ปกติ       1
24  บ้านแม่แขก  ปกติ       1
25  บ้านหน้าซึง  ปกติ       1
26  วัดเดิมเจ้า  ปกติ       1
27  วัดถ้ำสิงขร  ปกติ       1
28  บ้านคลองชะอุ่น  ปกติ       1
29  บ้านปากน้ำท่ากระจาย  ปกติ       1
30  บ้านเชี่ยวหมวง  ปกติ       1
31  บ้านวังขุม  ปกติ    
32  บ้านปากหาร  ปกติ       1
33  วัดบางปอ  ปกติ       1
34  บ้านคชาธาร  ปกติ       1
35  บ้านควนสุวรรณ  ปกติ      
36  ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์  ปกติ       1
37  วัดมหาถูปาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
38  วัดวิชิตธาราราม  ปกติ       1
39  วัดพระพรหม  ปกติ       1
40  บ้านคลองวัว  ปกติ       1
41  บ้านปากโตน  ปกติ       1
42  บ้านนาค้อ  ปกติ      
43  วัดสุมังคลาราม  ปกติ       1
44  วัดนันทาราม  ปกติ       1
45  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
46  บ้านใหญ่  ปกติ       1
47  บ้านดินก้อง  ปกติ       1
48  บ้านควนรา  ปกติ       1
49  บ้านย่านยาว  ปกติ       1
50  วัดน้ำพุ  ปกติ       1
51  วัดเขาพนมแบก  ปกติ       1
52  วัดสระพัง  ปกติ       1
53  วัดแหลมไผ่  ปกติ       1
54  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
55  บ้านนา  ปกติ       1
56  บ้านหนองจอก  ปกติ       1
57  บ้านปากทำเรียง  ปกติ       1
58  บ้านเชี่ยวขวาน  ปกติ       1
59  บ้านจำปาทอง  ปกติ       1
60  สารภีอุทิศ  ปกติ       1
61  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ    
62  วัดพะแสง  ปกติ       1
63  วัดตรีธาราราม  ปกติ       1
64  บ้านย่านมะปราง  เรียนร่วม      
65  บ้านเหนือน้ำ  ปกติ       1
66  บ้านทรายแก้ว  ปกติ    
67  บ้านสหกรณ์  ปกติ       1
68  บ้านศรีพนม  ปกติ       1
69  บ้านคลองราง  ปกติ       1
70  บ้านหินดาน  ปกติ       1
71  วัดอัมพาวาส  ปกติ       1
72  วัดอรัญญาราม  ปกติ       1
73  วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)  ปกติ      
74  วัดนิลาราม  ปกติ       1
75  บ้านทุ่งพลับ  ปกติ       1
76  บ้านชายท่า  ปกติ       1
77  วัดชัยธาราวาส  ปกติ       1
78  วัดธารน้ำไหล       
79  บ้านทุ่งโพธิ์  ปกติ       1
80  วัดบ่อมะปริง  ปกติ       1
81  บ้านเชี่ยวเฟือง  ปกติ       1
82  วัดบางมะเดื่อ  ปกติ       1
83  บ้านศรีปทุมวัลย์  ปกติ       1