รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสวนหม่อน        1
บ้านเมืองไผ่กระท่ม        1
สนวนโคกเม็ก        1
บ้านขุนไชยทอง        1
บ้านยางขามเฒ่า        1
บ้านบอน        1
บ้านอาคุณ        1
บ้านภูดิน  ปกติ      
บ้านเหล่า  ปกติ       1
10  บ้านโพนขวาว        1
11  บ้านหนองแวง        1
12  บ้านบุผาง        1
13  บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)        1
14  บ้านไผ่ (วันครู 2503)        1
15  บ้านสะทืด  ปกติ       1
16  บ้านหนองไม้งาม     
17  บ้านธรรมษา  ปกติ       1
18  บ้านปราสาท       
19  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
20  บ้านผือน้อย        1
21  บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
22  สามัคคีศึกษา  ปกติ       1
23  บ้านบัลลังก์พงสวาย  ปกติ       1
24  บ้านหนองบัวงาม        1
25  บ้านกะทะ        1
26  บ้านโนนจำปา  ปกติ       1
27  วัดบึงบ้านสนม        1
28  บ้านม่วงหมาก  ปกติ       1
29  บ้านน้ำอ้อม        1
30  บ้านโพนงอย        1
31  บ้านหนองครก        1
32  บ้านกุดมะโน        1
33  บ้านสร้างแก้ว        1
34  บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
35  บ้านม่วงหวาน  ปกติ       1
36  บ้านโนนจาน  ปกติ       1
37  บ้านโนนระเวียง  ปกติ       1
38  บ้านกระเบื้องใหญ่  ปกติ       1
39  บ้านทัพไทย  ปกติ       1
40  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
41  บ้านแคนน้อย  ปกติ       1
42  บ้านดงเค็ง  ปกติ       1
43  บ้านโนนตาลหนามแท่ง        1
44  บ้านตานบ     
45  บ้านน้ำสร้าง0นางเภา  ปกติ       1
46  บ้านม่วงหนองตาด  ปกติ       1
47  บ้านหัวพี  ปกติ       1
48  บ้านชายทุ่ง  ปกติ       1
49  บ้านบัว  ปกติ       1
50  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
51  บ้านนางเข็ม  ปกติ       1
52  บ้านโคกสูง  ปกติ       1
53  บ้านหนองตอ0บัวเสียว  ปกติ       1
54  บ้านแคนดำ  ปกติ       1
55  บ้านม่วงมูล  ปกติ      
56  บ้านขามโพนทัน  ปกติ       1
57  บ้านตลุง  ปกติ       1
58  บ้านทุ่งโก  ปกติ       1
59  ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ปกติ       1
60  บ้านนาวอง  ปกติ       1
61  บ้านหนองคู  ปกติ       1
62  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
63  บ้านสาโรช  ปกติ       1
64  บ้านแข้ด่อน0หนองบัว  ปกติ       1
65  บ้านหนองกระทุงตากแดด  ปกติ       1
66  บ้านทิพย์เนตร  ปกติ       1
67  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
68  "บ้านขี้เหล็ก ""คุรุราษฎร์บำรุง"""  ปกติ       1
69  บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  ปกติ       1
70  บ้านม่วงน้อย  ปกติ       1
71  บ้านกาพระ  ปกติ       1
72  บ้านบุตาโสม  ปกติ       1
73  บ้านกระสัง  ปกติ       1
74  บ้านโนนทราย  ปกติ       1
75  บ้านโสกแดง  ปกติ       1
76  บ้านโนนสัง  ปกติ       1
77  บ้านหนองคูใหญ่  ปกติ       1
78  บ้านตาเพชร  ปกติ       1
79  บ้านจันทร์งาม  ปกติ       1
80  บ้านศาลา  ปกติ       1
81  บ้านงิ้ว  ปกติ       1
82  บ้านตาทิตย์  ปกติ       1
83  บ้านขุนหาญ  ปกติ    
84  บ้านสายสนอง  ปกติ    
85  บ้านตากลาง  ปกติ       1
86  บ้านแต้  ปกติ       1
87  บ้านโพนทา  ปกติ      
88  บ้านโนนเซียง  ปกติ      
89  บ้านโคกกุง  ปกติ    
90  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
91  บ้านตั้งใจ  ปกติ       1
92  บ้านหนองพิมาน  ปกติ      
93  บ้านหนองคูน้อย  ปกติ