รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านก็วล        1
บ้านราวนคร  ปกติ       1
บ้านโพธิ์        1
บ้านจังเอิล        1
บ้านไทยนิยมพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
บ้านพนม  ปกติ       1
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  ปกติ       1
บ้านจีกแดก  ปกติ       1
บ้านพะเนาว์  ปกติ       1
10  บ้านเจริญสุข  ปกติ       1
11  บ้านโคลด  ปกติ       1
12  บ้านลำดวนพัฒนา  ปกติ       1
13  บ้านไทยสันติสุข  ปกติ       1
14  บ้านตราด  ปกติ       1
15  หวลถวิลวิทยา  ปกติ       1
16  บ้านตะคร้อ  ปกติ       1
17  บ้านศรีสวาย  ปกติ       1
18  บ้านหนองยาว  ปกติ       1
19  บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
20  บ้านโคกสมอง  ปกติ       1
21  สุวรรณาคารสงเคราะห์  ปกติ       1
22  บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  ปกติ       1
23  บ้านห้วยสิงห์  ปกติ       1
24  สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  ปกติ       1
25  บ้านเตาแดก  ปกติ       1
26  บ้านหนองใหญ่  ปกติ    
27  แสงทองสมบูรณ์วิทยา  ปกติ       1
28  บ้านหนองจูบ  ปกติ      
29  บ้านสมุด  ปกติ       1
30  สตรีวิทยาสมาคม  ปกติ       1
31  บ้านจบก  ปกติ       1
32  บ้านภูมินิยมพัฒนา  ปกติ       1
33  บ้านศาลา  ปกติ       1
34  ไพลศึกษาคาร  ปกติ       1
35  บ้านสวาท  ปกติ       1
36  บ้านขยูงทองยางภิรมย์  ปกติ       1
37  บ้านกระวัน  ปกติ       1
38  บ้านโคกกลางสามัคคี  ปกติ       1
39  จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  ปกติ       1
40  บ้านนา  ปกติ       1
41  บ้านปราสาท  ปกติ       1
42  บ้านกะปู  ปกติ       1
43  บ้านคะนา  ปกติ       1
44  บ้านลำพุก  ปกติ       1
45  รัฐราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
46  บ้านจบก  ปกติ       1
47  บ้านบุอันโนง  ปกติ       1
48  บ้านสีโค  ปกติ       1
49  บ้านอาวอก  ปกติ       1
50  บ้านโพนชาย  ปกติ       1
51  บ้านนาครอง  ปกติ       1
52  บ้านมหาชัย  ปกติ       1
53  บ้านสะพานหัน  ปกติ       1
54  บ้านถนน  ปกติ       1
55  บ้านห้วยปูน  ปกติ       1
56  บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ       1
57  บ้านศรีมงคล  ปกติ       1
58  บ้านจรูกแขวะ  ปกติ       1
59  บ้านตายัวะ  ปกติ    
60  บ้านออดราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
61  บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  ปกติ       1
62  บ้านตาเตียว  ปกติ