รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเวียงคุก  ปกติ       1
บ้านพร้าวเหนือ  ปกติ      
บ้านโคกป่าฝาง        1
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  เรียนร่วม    
สีกายวิทยาคม        1
บ้านแสนสุข  ปกติ       1
หนองปลาปากจำปาทอง  ปกติ       1
บ้านเสียว  ปกติ       1
บ้านม่วงน้ำไพร  เรียนร่วม       1
10  บ้านเบิดวิทยา  ปกติ       1
11  บ้านหัวทราย        1
12  ครุราษฎร์รังสรรค์        1
13  บ้านหนองบ่อ       
14  บ้านนาน้ำพาย        1
15  วัดพระธาตุบังพวน  เรียนร่วม       1
16  โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  เรียนร่วม       1
17  บ้านนาดง  ปกติ       1
18  บ้านหมากก่องฝายแตก  ปกติ       1
19  บ้านโคกสำราญ  ปกติ       1
20  พัฒนาคำแก้ว  ปกติ       1
21  บ้านดงต้อง  ปกติ       1
22  บ้านท่ามะเฟือง  ปกติ       1
23  โพนศิลางามวิทยา  ปกติ       1
24  ฉันทนาวัณรถ  ปกติ       1
25  บ้านดงบัง  เรียนร่วม       1
26  บ้านโคกแมงเงา  ปกติ       1
27  บ้านหนองแจ้ง  ปกติ       1
28  บ้านอุ่มเย็น  เรียนร่วม       1
29  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
30  บ้านนาโคก  ปกติ       1
31  บ้านทุ่มฝาง  เรียนร่วม       1
32  บ้านดงนาคำ  เรียนร่วม       1
33  บ้านโคกก่อง  เรียนร่วม       1
34  บ้านพานพร้าว  เรียนร่วม       1
35  มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  ปกติ       1
36  บ้านจอมแจ้ง  เรียนร่วม      
37  บ้านหนาด  ปกติ       1
38  บ้านหงส์ทองสามขา  ปกติ       1
39  บ้านขุมคำ  ปกติ       1
40  บ้านนาช้างน้ำ  ปกติ       1
41  บ้านพร้าวใต้เจริญสุข  เรียนร่วม       1
42  บ้านปากมาง  เรียนร่วม       1
43  บ้านถิ่นทอนเหนือ  เรียนร่วม       1
44  บ้านน้ำโมง  ปกติ       1
45  ดาวเรืองสมสะอาด  ปกติ       1
46  โพนสว่างป่าตองวิทยา  ปกติ       1
47  บ้านโนนแดง  ปกติ       1
48  บ้านตอแก  ปกติ       1
49  บ้านฝางวิทยา  ปกติ       1
50  บ้านนาโพธิ์  ปกติ      
51  ชุมชนบ้านพวก  ปกติ       1
52  หนองผือวิทยาคม  ปกติ       1
53  บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  ปกติ       1
54  บ้านสวยหลง  เรียนร่วม       1
55  บ้านนากอ  ปกติ       1
56  บ้านนาบง  เรียนร่วม       1
57  บ้านสร้างพอก  ปกติ       1
58  บ้านวังยาง  เรียนร่วม       1
59  บ้านโสกกล้า  ปกติ       1
60  บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  เรียนร่วม       1
61  บ้านน้อย  ปกติ       1
62  บ้านท่ากฐิน  ปกติ       1
63  บ้านสมสนุกดงหนองบอน  ปกติ       1
64  บ้านดงเจริญ  เรียนร่วม       1
65  สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  ปกติ       1
66  บ้านนาคลอง  ปกติ       1
67  หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  ปกติ       1
68  บ้านวังน้ำมอก  ปกติ      
69  บ้านบงวิทยา  ปกติ      
70  บ้านเทวีดอนขม  ปกติ       1
71  อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  เรียนร่วม    
72  บ้านหนองบัววิทยา  ปกติ       1
73  บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  ปกติ       1
74  บ้านแก้งใหม่  ปกติ       1
75  ราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
76  บ้านดอนขนุนพัฒนา  ปกติ       1
77  บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  เรียนร่วม       1
78  บ้านปากโสม  ปกติ       1
79  บ้านหนอง  ปกติ       1
80  อนุบาลอรุณรังษี  ปกติ       1
81  บ้านศูนย์กลาง  เรียนร่วม       1
82  บ้านน้ำทอน  ปกติ       1
83  จันทราราม  ปกติ       1
84  บ้านป่าสัก  ปกติ       1
85  บ้านตาดเสริม  เรียนร่วม       1
86  บ้านวังมน  เรียนร่วม       1
87  บ้านฟ้าประทาน  ปกติ       1
88  บ้านเป้า  ปกติ       1
89  ชุมชนบ้านหม้อ  ปกติ       1
90  จอมมณี  เรียนร่วม       1
91  มีชัยวิทยา  โอนไปสังกัดอื่น