รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกุดแคนโนนมันปลา  ปกติ       1
บ้านนาเมย        1
บ้านโพนแพง  ปกติ       1
นิคมเจริญชัย        1
บ้านนาทับไฮ  ปกติ       1
บ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง  เรียนร่วม       1
บ้านห้วยเปลวเงือก  ปกติ       1
บ้านหนองคอน  เรียนร่วม       1
ชุมชนบ้านโนน0โนนสวรรค์  ปกติ       1
10  บ้านกุดแกลบ  ปกติ       1
11  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
12  บ้านดงดาล  ปกติ       1
13  บ้านนาเพียงน้อย  ปกติ       1
14  เตชะไพบูลย์ 1  ปกติ       1
15  บ้านกลุ่มพัฒนา  ปกติ       1
16  บ้านห้วยน้ำเย็น  ปกติ       1
17  สนธิราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
18  บ้านหนองกุ้ง  ปกติ       1
19  บ้านนาคำมูลชมภูพร  ปกติ       1
20  บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  ปกติ       1
21  บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  ปกติ       1
22  บ้านโพนทัน  เรียนร่วม       1
23  บ้านหนองแอก  ปกติ       1
24  บ้านหนองแคน0ดอนสนุก  เรียนร่วม       1
25  บ้านคำตอยูง  ปกติ       1
26  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
27  บ้านจับไม้  ปกติ       1
28  บ้านน้ำเป  ปกติ       1
29  บ้านหาดสั่ง  ปกติ       1
30  บ้านโคกหัวภู  ปกติ       1
31  บ้านโนนหนามแท่ง  ปกติ       1
32  บ้านต้อนเหนือ  เรียนร่วม       1
33  บ้านนิคมดงบัง  ปกติ       1
34  บ้านคำจำปา  ปกติ       1
35  บ้านหนองวัวชุม  ปกติ       1
36  ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  ปกติ       1
37  บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  เรียนร่วม       1
38  บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  ปกติ       1
39  บ้านโปร่งสำราญ  ปกติ       1
40  บ้านหนองแหวน  ปกติ       1
41  บ้านสามัคคีชัย  ปกติ       1
42  บ้านสร้างนางขาว  ปกติ       1
43  บ้านนาชุมช้าง  ปกติ       1
44  บ้านใหม่  ปกติ      
45  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
46  บ้านนาสิงห์  ปกติ       1
47  ป่าไม้อุทิศ 8  ปกติ       1
48  บ้านหนองเค็ม  ปกติ       1
49  บ้านนาตาลเหนือ  เรียนร่วม       1
50  บ้านตาลชุม  ปกติ       1
51  บ้านกุดบง  ปกติ       1
52  บ้านหนองแก้ว  ปกติ       1
53  บ้านทุ่งหลวงนาขาม  ปกติ       1
54  บ้านนาตาล  ปกติ       1
55  ยูเนสโกสัมมนา  ปกติ       1
56  บ้านดอนเหมือด  ปกติ       1
57  บ้านปักหมู  ปกติ       1
58  บ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง  เรียนร่วม