รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโสกก้านเหลือง  ปกติ       1
บ้านห้วยหามต่าง  ปกติ       1
บ้านตำแย  เรียนร่วม       1
บ้านนาวังเวิน       
บ้านสุขเกษม        1
บ้านหนองบัวโซม        1
บ้านเพ็กเฟื้อย        1
บ้านหนองอุ        1
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง        1
10  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง        1
11  บ้านห้วยหว้าวังทอง        1
12  บ้านคอกวัว       
13  บ้านหนองคังคา     
14  บ้านหนองผำโคกสวรรค์  ปกติ       1
15  บ้านนาอ่าง     
16  บ้านห้วยไร่        1
17  บ้านหนองเม็ก  ปกติ       1
18  บ้านทรายงาม        1
19  บ้านโคกกลางโนนงาม        1
20  นิคมสงเคราะห์ 2        1
21  บ้านกองแป่มหนองสวรรค์       
22  บ้านหนองปลาขาว  ปกติ       1
23  บ้านดงบาก  ปกติ       1
24  บ้านหนองเล้าข้าว  ปกติ       1
25  บ้านโต่งโต้น  ปกติ       1
26  บ้านนาแพง  ปกติ       1
27  บ้านกุดกวางสร้อย  ปกติ       1
28  บ้านนาทับควาย  ปกติ       1
29  บ้านโนนอุดม  ปกติ       1
30  บ้านหนองโน  ปกติ      
31  บ้านโนนขมิ้น  ปกติ       1
32  บ้านโนนคูณ  ปกติ       1
33  นิคมวัฒนา 6  ปกติ       1
34  บ้านโสกแดง  เรียนร่วม       1
35  นิคมสงเคราะห์ 4  เรียนร่วม      
36  โคกม่วงทองวิทยา  ปกติ       1
37  บ้านฝายหิน  เรียนร่วม      
38  ปรางค์กู่  ปกติ       1
39  บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย  เรียนร่วม       1
40  โนนข่าประชาสรรค์  ปกติ       1
41  บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ       1
42  บ้านกุดจิก  ปกติ       1
43  บ้านโนนม่วง  เรียนร่วม    
44  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
45  บ้านดอนหัน  เรียนร่วม       1
46  บ้านโคกใหญ่  ปกติ       1
47  บ้านโสกช้าง  เรียนร่วม      
48  บ้านตะเคียนทอง  เรียนร่วม       1
49  บ้านโคกม่วย  ปกติ       1
50  บ้านห้วยทราย  เรียนร่วม    
51  บ้านภูพานทอง  ปกติ       1
52  บ้านภูพานคำ  ปกติ       1
53  บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  ปกติ       1
54  บ้านหนองตานา  ปกติ       1
55  บ้านวังหมื่น  ปกติ       1
56  บ้านโนนหว้าทอง  ปกติ       1
57  บ้านโคกสนั่น  ปกติ       1
58  บ้านหนองสะแบง  ปกติ       1
59  บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
60  บ้านหนองแวงป่งสัง  ปกติ       1
61  บ้านดอนข่า  ปกติ       1
62  บ้านมอใต้  ปกติ       1
63  บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด  เรียนร่วม       1
64  บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  เรียนร่วม       1
65  บ้านกุดเต่า  ปกติ       1
66  บ้านโปร่งแจ้ง  เรียนร่วม       1
67  บ้านหนองกุง  ปกติ       1
68  พิศาลวิทยา  ปกติ       1
69  บ้านโนนเสถียร  ปกติ       1
70  ชุมชนบ้านนากอก  ปกติ       1
71  บ้านห้วยไผ่  ปกติ       1
72  บ้านหนองทุ่ม  ปกติ       1
73  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  เรียนร่วม       1
74  บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
75  บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง  ปกติ       1
76  บ้านกุดคอเมย  เรียนร่วม       1
77  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
78  นิคมโคกม่วงศรีสมพร  ปกติ       1
79  บ้านห้วยค้อ  ปกติ       1
80  บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  ปกติ       1
81  บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ปกติ       1
82  บ้านห้วยกวางทอง  เรียนร่วม    
83  บ้านศรีสุขนาล้อม  ปกติ       1
84  นิคมสงเคราะห์ 3  ปกติ       1
85  บ้านสร้างเสี่ยน  ปกติ       1
86  บ้านโนนข่า(พอง)  ปกติ       1
87  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ       1
88  บ้านโสกจาน  ปกติ       1
89  บ้านหินสิ่ว  ปกติ       1
90  บ้านวังโปร่ง  ปกติ       1
91  บ้านกุดดุกสุขเกษม  ปกติ       1
92  บ้านข่าน้อย  ปกติ       1
93  บ้านหนองนกเขียน  เรียนร่วม       1
94  บ้านอ่างบูรพา  ปกติ       1
95  บ้านแกท่าวารี  ปกติ       1
96  บ้านหนองกุงคำไฮ  ปกติ       1
97  บ้านห้วยลึก  ปกติ       1
98  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ       1
99  บ้านข้องโป้[  ปกติ       1
100  บ้านวังคูณ  ปกติ       1
101  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
102  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
103  บ้านห้วยบ่อทอง  ปกติ    
104  บ้านผาสุก  เรียนร่วม       1
105  บ้านผาเสด็จ  เรียนร่วม       1
106  บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์  เรียนร่วม       1
107  บ้านบุ่งบก  ปกติ       1
108  บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  ปกติ       1
109  บ้านโนนตาล  ปกติ       1
110  บ้านนาชุมแสง  เรียนร่วม       1
111  บ้านโนนเมือง  ปกติ       1
112  บ้านนาทม  เรียนร่วม    
113  บ้านโคกล่าม  เรียนร่วม      
114  บ้านวังไฮ  ปกติ       1
115  บ้านสันป่าพลวง  เรียนร่วม       1
116  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  เรียนร่วม       1
117  บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)  ปกติ       1
118  บ้านกุดแท่น  ปกติ       1
119  บ้านสำราญสุข  ปกติ       1
120  บ้านโนนปอแดง  ปกติ       1
121  บ้านท่าศิลา  ปกติ       1
122  บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  ปกติ       1
123  บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  ปกติ       1
124  บ้านกุดฉิม  เรียนร่วม    
125  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  ปกติ       1
126  บ้านคึมชาดห้วยบง  เรียนร่วม       1
127  บ้านดอนนาดี  ปกติ       1
128  บ้านลำภู  เรียนร่วม       1
129  บ้านหินคูณ  เรียนร่วม       1
130  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
131  บ้านกุดแห่  เรียนร่วม       1
132  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
133  บ้านโคกม่วงชุม  ปกติ       1
134  บ้านหนองแตง  ปกติ       1