รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านซำขอนแก่น  ปกติ       1
บ้านโนนงาม  ปกติ       1
บ้านท่าอุทัย  ปกติ       1
โนนสง่าราษฎร์บำรุง  ปกติ    
บ้านโนนตาล  ปกติ       1
บ้านนาส้มโฮง  ปกติ       1
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง  เรียนร่วม       1
บ้านผาเวียง  ปกติ    
บ้านโคกสง่า  เรียนร่วม       1
10  บ้านนาโมง  ปกติ       1
11  บ้านยางชุม  ปกติ       1
12  บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  ปกติ       1
13  บ้านไทยนิยม  ปกติ       1
14  บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  ปกติ       1
15  บ้านนาสุรินทร์  เรียนร่วม       1
16  บ้านสนามชัย  ปกติ       1
17  บ้านนาซำจวง  ปกติ       1
18  บ้านนาหนองทุ่ม  เรียนร่วม       1
19  บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  ปกติ       1
20  นาโกทรายทองวิทยาคม  ปกติ       1
21  โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  ปกติ    
22  หนองด้วงวังประทุม  ปกติ       1
23  บ้านหนองเอี่ยน  ปกติ       1
24  บ้านห้วยหานประชาสรรค์  เรียนร่วม       1
25  บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  ปกติ       1
26  บ้านอาบช้าง  ปกติ       1
27  บ้านหนองเหลือง  ปกติ       1
28  บ้านภูเขาวง  ปกติ    
29  บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  ปกติ       1
30  บ้านหนองแสง  เรียนร่วม       1
31  บ้านหนองแวงคำ  ปกติ       1
32  บ้านนาสมนึก  ปกติ       1
33  บ้านนาสมใจ  เรียนร่วม       1
34  โนนอุดมศึกษา  ปกติ       1
35  บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน  ปกติ       1
36  บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  เรียนร่วม       1
37  บ้านต้อง  ปกติ       1
38  บ้านซำเสี้ยว  ปกติ       1
39  บ้านนาสี  ปกติ       1
40  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
41  บ้านห้วยนาหลวง  เรียนร่วม      
42  ยูงทองวิทยา  ปกติ       1
43  บ้านต่างแคน  ปกติ       1