รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโนนดู่  ปกติ      
บ้านขนวนนคร  ปกติ      
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  ปกติ       1
บ้านโนนหนองแวง        1
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  ปกติ       1
โพธิ์ตากวิทยา  ปกติ       1
บ้านนาหว้า  ปกติ       1
บ้านดอนหันสระบัว  ปกติ       1
บ้านโนนทองหลาง        1
10  บ้านไชยสอ        1
11  บ้านหนองใส     
12  บ้านหนองหว้าโพนศิลา        1
13  บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา        1
14  บ้านอาจสามารถ  ปกติ       1
15  บ้านโนนอุดม  ปกติ       1
16  บ้านนาคำน้อย        1
17  บ้านโป่งแห้ง        1
18  บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  ปกติ       1
19  บ้านยอดห้วย        1
20  หนองหว้าวิทยา        1
21  บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  ปกติ    
22  บ้านห้วยทรายขาว        1
23  บ้านโคกม่วง  ปกติ       1
24  บ้านไคร่นุ่น  ปกติ       1
25  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
26  บ้านแดง  ปกติ       1
27  บ้านโคกสง่า  ปกติ       1
28  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
29  บ้านถ้ำแข้  ปกติ       1
30  บ้านหว้าทอง  ปกติ       1
31  บ้านนาน้ำซำ        1
32  บ้านหนองหอย        1
33  บ้านโนนลาน        1
34  บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา        1
35  บ้านสวนสวรรค์        1
36  บ้านหนองขาม        1
37  บ้านหนองหว้าประชารัฐ        1
38  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  ปกติ    
39  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์        1
40  บ้านหนองแสงสามัคคี        1
41  บ้านหนองสังข์  ปกติ       1
42  หนองไฮประชารัฐ        1
43  วังหินลาดวังเจริญ  ปกติ       1
44  บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  เรียนร่วม       1
45  บ้านห้วยชัน  ปกติ       1
46  บ้านสงเปือย  ปกติ       1
47  บ้านสว่างโนนสูง  ปกติ       1
48  บ้านหนองโนประชาสรรค์  ปกติ       1
49  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
50  บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  ปกติ       1
51  บ้านปากห้วยฝาง  ปกติ       1
52  บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  ปกติ      
53  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน0ท่าเดื่อ  ปกติ       1
54  บ้านขามป้อม  ปกติ       1
55  บ้านหนองโพงโพด  ปกติ    
56  บ้านซำภูทอง  ปกติ       1
57  บ้านโคกนาฝาย  ปกติ       1
58  บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ       1
59  บ้านหนองเขื่อนช้าง  ปกติ       1
60  บ้านหนองหนามแท่ง  เรียนร่วม       1
61  บ้านหนองพลวง  ปกติ    
62  บ้านโป่งเอียด  ปกติ    
63  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
64  บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  ปกติ       1
65  บ้านนางิ้ว  ปกติ       1
66  บ้านร่องแซง  ปกติ       1
67  บ้านโนนชาติ  เรียนร่วม       1
68  บ้านหนองพู่วังหินซา  ปกติ       1
69  บ้านสารจอดร่องกลอง  ปกติ       1
70  บ้านหาด  ปกติ       1
71  หนองกุงประชารัฐบำรุง  ปกติ       1
72  บ้านสะอาด  ปกติ       1
73  บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  ปกติ       1
74  บ้านกุดกว้าง  ปกติ       1
75  บ้านโนนแหลมทอง  เรียนร่วม      
76  เหมือดแอ่หนองบัว  ปกติ       1
77  บ้านคึมชาติประชาสรรค์  ปกติ       1
78  โคกสูงสำราญ  ปกติ       1
79  บ้านพงษ์  ปกติ       1
80  บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์  ปกติ       1
81  บ้านศาลาดิน  ปกติ       1
82  บ้านหนองศาลา  ปกติ       1
83  บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  ปกติ       1
84  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  ปกติ       1
85  บ้านสระพังข่า  ปกติ       1
86  บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  ปกติ       1
87  บ้านกุดแคน  ปกติ       1
88  บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  ปกติ       1
89  บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  ปกติ    
90  ท่ากุญชร  ปกติ       1
91  บ้านโคกไร่  ปกติ       1
92  บ้านนาเพียง  ปกติ       1
93  บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  ปกติ       1
94  บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  เรียนร่วม       1
95  บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  ปกติ       1
96  บ้านสะแกเครือ  ปกติ       1
97  บ้านเขาวง  ปกติ       1
98  หนองกระบือวิทยาคม  ปกติ       1
99  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
100  บ้านวังสวาบ  ปกติ    
101  สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  ปกติ       1
102  บ้านนาเปือย  ปกติ       1
103  บ้านฝางน้อย  ปกติ       1
104  บ้านหนองสระ  ปกติ       1
105  บ้านสองคอน  ปกติ       1
106  บ้านร่องสมอ  ปกติ       1
107  บ้านหนองกุงมนศึกษา  ปกติ       1
108  บ้านดอนหันโนนหินแห่  ปกติ       1
109  บ้านเรือ  ปกติ    
110  บ้านหนองไฮ  ปกติ       1
111  โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  ปกติ       1
112  บ้านโพนเพ็กพิทยา  ปกติ       1
113  บ้านค้อ  ปกติ       1
114  บ้านหนองกุงคชสาร  เรียนร่วม       1
115  บ้านนาหว้า  ปกติ       1
116  บ้านท่าช้าง  ปกติ      
117  บ้านทุ่งชมพู  ปกติ       1
118  บ้านนาสีนวน  ปกติ       1
119  บ้านป่าเสี้ยว  ปกติ       1
120  บ้านคำใหญ่  ปกติ       1
121  บ้านเลิงแสง  เรียนร่วม       1
122  บ้านโนนกระเดา  ปกติ       1
123  บ้านหนองปลาซิว  ปกติ       1
124  บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  ปกติ       1
125  บ้านบริบูรณ์  ปกติ       1
126  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
127  บ้านพระบาท  ปกติ       1
128  บ้านหัน  ปกติ       1
129  บ้านหัวบึงสว่าง  ปกติ       1
130  โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  ปกติ       1
131  บ้านโนนบุรุษ  ปกติ       1
132  บ้านสันติสุข  ปกติ       1
133  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
134  บ้านโคกกลางหนองแปน  ปกติ       1
135  บ้านโคกกลางวิทยา  ปกติ       1
136  บ้านผาน้ำเที่ยง  ปกติ       1
137  บ้านห้วยอรุณหินลาด  ปกติ       1
138  บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  ปกติ       1
139  แสงบัวทอง  ปกติ       1
140  บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  ปกติ       1
141  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
142  บ้านกุดแคนประชาสรรค์  ปกติ       1
143  บ้านป่าน  ปกติ       1
144  บ้านภูมูลเบ้า  ปกติ       1
145  บ้านหัวภู  ปกติ       1
146  หนองโพนนาหม่อ  ปกติ       1
147  บ้านสว่างดอนช้าง  ปกติ       1
148  บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
149  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ       1
150  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ       1
151  บ้านหนองโก  ปกติ       1
152  บ้านโสกจานนาดี  ปกติ       1
153  บ้านวังขอนแดง  ปกติ       1